A t ten tie BESTE ZEEEWSCÜE AARDAPPELEN, virooia met fijn zand, ijzervijlsel of hamerslag, om het bersten in de zon t" voorkomen. Deze soort van overdekking die slechts een ligt timmerwerk behoeftvordert eene betrekkelijk geringe uitgave Te Bnrton-upon-Trent wordt thans eene bierbrouwerij opgerigtwelke vier bunders lands beslaan zal en wier hoofdgevel meer dan een vierde Engelsche mijl lang zal zijn. Zij zal slechts het zoogenaamde East India pale ale brouwen waarvan de bestaande brouwerijen niet eens genoeg voor het inlandsche verbruik, laat staan voor de behoeften van het buiten land kunnen produceren. Als een bewijs daarvoor wördt aangevoerddat alle brouwers te zamen onlangs slechts 18,000 okshoofden van dit bier naar Indiê konden leveren, ofschoon de Oost- Indische compagnie voor de troepen aldaar tweemaal zooveel wilde verschepen. ADYEB.TBITTIEXT. Bevallen van eene DOCHTERVrouwe C. J. R. W. STUTEN, echtgenoot van Helder 1 Januarij 1859. A. M. van de LAAR. Eenige en algemeene kennisgeving Heden ontvingen wij het smartelijk berigtdat onze geliefde Zuster MAARTJE NIEiNHUISgeb. CARPEN- TIERte Delft is overledenin den ouderdom van circa 48 jaren. E. PEETERS. Helder 51 Dec. 1858. J. PEETERS CARPENTIER. Om dadelijk in dienst te tredenverlangt men eene WERKMEID, die goed met de wasch kan omgaan, enz. Adres bij den Uitgever dezer Courant. Men verlangt ten spoedigste eene bekwa me zindelijke DIENSTBODE, van de Prot. Godsdienst en goed met de Wasch kunnende omgaan. Adres bij den Uitgever dezes. Bij Schipper M. S. GROEN zijn verkrijgbaar tegen ƒ2.het mud. Zuidstraat No. 76. Wederom is de wereld verrijkt geworden met eene soort van Jf alousic Watten, welke men ook al ANTI-RIIITMATISCIIE WAT TEN noemt; het is voor mij een streelend genoegen, dat door al de thans reeds bestaande namaaksels de volmondige bekentenis wordt afgelegd dat er slechts ééne soort van ANT1-RHUMAT1SCHE WATTEN bestaat, gemaakt of bereid volgens de eenige methode vau Abshaubbin. Een iegelijk zal met mij de ervaring wel hebben dat men geene on waardige zaak zal trachten na te maken. Het is dan ook niet om de proefneming aan het Publiek te ontraden maar alleen om attent te zijn of men de echte of onechte heeftde Echte zijn gepakt in lichtblaauw Papier, voorzien met de Handteekening van den Bereider en Hoofd-Depóthouder *<f. IS re et velt A.&-te Delft, welke Billetten verder zijn voorzien met de namen van pl. m. 130 Depót houders verspreid door alle Provinciën van ons Koningrijkbenevens hel gewone Vignet. De Rhumatique of aan Huiduitslag lijdende menschheid zal de ABS- HAUBBIN'S wel kennen, terwijl diegenen, welke dezelve nog niet hebben noodig gehadbij de eerste onverhoopte behoefte daaraanzeer spoedig hare onfeilbare genezende uitwerking zullen ervaren. De prijs is 25 Cents per Blad, behalve aan het Hoofd-Depót nog te verkrijgen bij G. J. WUBBENieuwediep. W. eu B. Wiebols Pui-me rend. J. B. Upman, Barsingerhorn. S. Keel, Schagen. A. SchravendijkHilversum. D. Boots, Alkmaar. Eu meer bekende Depóts. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. 24 25 26 27 28 29 50 Barometer stand in millim. Gemidd. per etmaal. 748.55 755.08 745.64 742 59 755.54 757.89 765.09 Des middags 0 uur. Thermometer- stand in Celsius-graden. Des daags. Hoogste. 747.87 754.58 746.04 742.01 752.94 756.98 764.59 Laagste. 7.6 7.6 6.6 6.7 4.9 5.5 6.0 6.4 5.0 4.2 5.5 5.0 •1.8 5.6 Des nachts. Hoogste. 7.0 6.6 6.5 6.1 5.5 5.4 5.0 Laagste 5.1 5.1 4.7 5.5 1.5 2.7 2.G Dainpkrings- toestand. o 0.79 90 94 87 87 95 o 2 WD co m <u O -a S 2 O t- 6.5 7.0 7.5 6.8 6.0 6.4 6.5 i s b H 55° 29 50 15 16 41 11 Plaats gehad hebbende Windrigtingen. (Regtwijzend.) z. w. zwtw. zvv.z.zotz zzw. ZZW.NtW.WNYV.W WNW. OlN. NO. NNO.NOtO. ZOtZ ZtO. ZW. NNYV. WNW NWtN ZWtW 5 ■5 o «J O -o •g ®-l -o c s 1 1 10.55 9.40 8.55 5.58 0.45 0.62 1.57 20.5 16.0 18.0 12.5 0.8 1.0 9.4 u 0.6 5.5 9.5 7.8 0 2 4.5 1.7 o. B b .S 0.6 0.4 0.4 0.0 0 5 0.0 0.2 Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 19° 29'10" 19 19 50 19 27 50 19 19 0 19 20 55 19 20 25 19 20 20 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4