ÜELDEllSdilE n mhiiwe 9 JANUARIJ. 1T I S U W S T IJ D 11T Or S 1T. v*W»g«* ZEVENTIENDE JAARGANG. W ordt uitgegeven op Zondagen Donderdag Joor den Boekh. C BAKKEIl Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal fl 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers«0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTEN'TIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedere» regel meer f0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP, 8 Januarij 1839. Lijst van op de gemeente Helder ingeklaarde zeesche- schepengedurende het jaar 1838. Van Batavia met stukgoederen 1. Londen 1. Newcastle steenkolen 100. Sunderland >1 B 28. Shields 3. Seaham 10. Londen cement 1. ballast 5. li Yarmouth i) 2_ Liverpool zout 2. Moss hout 1. Frederikstadt 31. Drammen u 9. Breviek 1. Sarpsborg 1. Chrisliania 5. Holmslrand 4. B Nerva 1. Sondswall X) 1. Dantzig tarwe 2. X) rogge 1. St. Brieux 1. Koningsbergen haver 1. St. Petersburg 1. Totaal 213. Zijnde 14 schepen meer dan in 1837, waaruit de meer en inecr toenemende belangrijkheid dezer plaats als laad- en los plaats van den handel kan blijken, als kunnende door hare gunstige ligging aliijd gebezigd worden en de schepen in alle* de meest spoedige expeditie erlangen. Buitendien de gewone stoomschepen op Londenwelke van Harlingen en Amsterdam komende, wekelijks alhier vee ten uitvoer inladen, welk aantal in 1858 heeft bedragen: 1320 koeijen, 579 kalveren en hokkelingen, 18462 schapen en 46 lammerenzoomede belangrijke hoeveelheden kaas en andere goederen, vrij van uitgaande regten. Met genoegen vernemen wijdat de familie Klobus eerstdaags alhier een tweede concert zal geven. Bezoekers van het eerste concert, tevens bevoegde beoordeelaars, hebben ons verzekerd, dat de uitvoering zeer keurig was, en zij niet verzuimen zullenook van deze tweede gelegenheid te profileren; trouwens het applaudissement, waaraan schier geen einde kwam, deed ook zeer duidelijk de algemeene goedkeuring uitkomen; wij kunnen wel niet anders of moeten onze lezers, liefhebbers van iels schoons cu zeldzaams, aansporen, om vooral van dit concert gebruik te maken, er bijvoegende dat door den gunstigen indruk, dien hel eerste concert heeft ach tergelaten er op een zeer groot bezoek gerekend wordt. Uit Hellevoelsluis schrijft men: De luit. ter zee der 2de kl. N. W. F. van de Wallwordt met 15 Jan. aanstaande uit de rolle van het wachtschip te Hellevoelsluis op non-acti viteit gesteld, en de luit. ter zee 2de kl. G. L. van der Beek., mede van genoemd wachtschip, overgeplaatst naar Willemsoord. Volgens de UCtwas het oefenings-escader reeds den tweeden nacht na het vertrek uit Porlsmouth reeds uit elkander geraakt. Den 11 den Dec. werd men echter te Porto Santo, nabij Madera, weder vereenigd. 11 Dcc. zette hel geheelc escader cours naar Cadix, waar men den 17den het anker liet vallen. Den 21 sten Dec. stoomde men naar de marine-werf te Caracas, waar de schade wordt hersteld, hetgeen wel vje«- weken zal duren. f M Als een voorbeeld van snelle expeditie kan het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1