BELDERSGUE n MEïWEDIEPER (MM. DONDERDAG 13 JANUARI J. HIBÏÏWSTIJDIITG'BIT. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den BoeLh. G. BAKKER li/.te Niemcediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 1'ranco per post«1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35. Buitengewoon groote letters, naar male der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en MEUWEDIEP, 12 Januarij 18o9. Volgens lelegraphisch berigt, is Zr. Ms. korvel Prins Mau- rils der Nederlanden, onder bevel van den kapitein ter zee G. Vogelpootden 17 November 11. te Batavia aangekomen. Naar wij vernemen zal met den IS dezer de lui!. Ier zee 2de kl. J. P. A. Lapidoth op non-activiteit worden ge steld en met den 16 dezer op Z. M. wachtschip worden ge plaatst de luit. ter zee 2<le klasse G. W. C. Voorduin. Z. M. heeft aan den opper-constabel in hel vaste corps dek- en onderoflicieren S. Swoboda, Ier zake van zijn meer dan vijftigjarige!) diensttijd bij de marine, de medaille voo'' eerlijke en trouwe dienst in goud toegekend. Naar men verneemt, is door den minister van binneul. zaken eeue beschikking genomen, waarbij van rijks wegc jaar lijks zes gouden medailles worden uitgeloofd, die ter belooning kunnen strekken van voortbrengselen van kunstin dier voege, dat drie buitenlandsche en drie vaderlandsche kunstenaars be kroond kunnen worden. Gedurende liet jaar 1858 zijn in deze gemeente Geboren: 512 kinderen, als 255 van het mannelijk en 257 van het vrouwelijk geslacht. Levenloos aangegeven: 24 kinderen, als 11 van het man nelijk en 15 van het vrouwelijk geslacht. Overleden: 512 personen, als 170 van het mannelijk en 142 van het vrouwelijk geslacht, waaronder 50 personendie hunne woonplaats niet in de gemeente hadden, als 27 van het man nelijk en 5 van het vrouwelijk geslacht. Ambtshalve ingeschreven: 27 personen, als 21 van hel mannelijk en 6 van het vrouwelijk geslacht. Gehuwd: 162 paren, als 127 jongmans en jongedochters, 15 jongmans en weduwen, 15 weduwnaars en jougedochlers 7 weduwnaars en weduwen. Echtscheidingen1 Berekening der bevolking op 51 December 1858. m. v. totaal. Wettig gedomicilieerd op 51 Dcc. 1857: 6327 6748 15275. Bijgekomen: m. v. tot. Geboren255 257 512. Personen die zich gevestigd hebben in de gemeente 465 450 915. Totaal 718 707 1425. Afgegaan: Overleden (na aftrek vau de personen die hunne woon plaats niet in de gemeente hadden en bijvoeging van de ambtshalve ingeschrevenen) 164 145 509. Personen die de gemeente verlaten hebben297 560 657. Totaal 461 505 966. Verschil bij vermeerdering257 202 459. Wettig gedomicilieerd op 51 Dec. 1858: 6784 6950 15754. I)e feitelijke bevolking bedraagt 14599 personen, als 7540 van bel mannelijk en 7059, van het vrouwelijk geslacht. Den 16den dezer vertrekt de O. I. landpost over Sout- hampton. De zaak van ecu schippersknecht van Urk, beden voor liet bof van Overijssel in appèl behandeld toonde op nieuw boe de jeugd, door de zucht tot spel, niet zelden tol bevre diging daarvan overgaat lol misdaad. Die beklaagde toch, 18 jaren oud, had, zoo als hij bekende, een kabellouw gestolen, om centen te verkrijgen tot dobbelen. Deze, voor den li"cW^l a digde zeer bezwarende omstandigheid, beeft den advokaal-^ene- ySaUjfjte. raai geleid, 0111 bevestiging van nel vonnis a quo le r waarbij hij lot een jaar eenzame opsluiting was verotóoehU U': iw/c; A»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1