Eoiiige jonge lieden uit Clichy gingen onlangs aan de Soine wandelen. Men sprak over den /achten winter en een ran hen zeide: «Het is toeh nog niet warm genoeg om een had te nemen." «Waarom niet?" zeide zekere Reignier, «ik weddat ik over de Seine zwemDadelijk sprong hij met al zijne kleedereu in de rivier, bereikte het midden en zonk; zijn lijk is nog niet gevonden. Te Moskau hebben de studenten een hun mishagcuden professor uitgefloten Op verzoek der curatoren werden eene menigte studenten gearresteerd; hierop verklaarden 500 hunner, dat zij de academie zouden verlatende collegiën waren reeds op het punt van gesloten te worden, toen van Petersburg het bevel aankwamom de zaak niet tot het uiterste te drijven. Langs dezen bemiddelenden weg kwam gemakkelijk eene ver zoening lot stand, vooral toen de minister van onderwijsop last des keizers, in persoon te Moskau verscheen. Tien stu denten werden van de akadcinie verwijderd, den overigen werd alles vergeven. De verantwoordelijke redacteur van hel Ie Stockholm ver schijnende dagblad Faederneslandet iswegens het door hem geschreven artikelHeeft Zweden thans eene wettige rege ring?" door de jury schuldig verklaard, en lol eene geldboete van 300 rijksdaalders of een jaar gevangenzetting veroordeeld. Onder de passagiers, die zich op de laatst vertrokken stoom boot van Southamplon bevonden, waren de kapitein der genie Masselineen luitenant der genie en vier sappeurs; zij bege ven zich naar St. Ilelcnaom hel oude buis van Napoleon I te Longwood te herstellen en bet zóó in te riglen, als het was, toen de groolc keizer den laalsten adem uitblies. De kosten van den indischen opstand gedurende het jaar 1838 worden door de indische regeringsbladen in eene ronde som op oC Oj millioen geschat. Doch de Friend of India en vele andere dagbladen toonen aan, dat dit cijfer niet te laag gesteld is. Zelfs indien het juist is, moet bij de genoemde som nog de soldij van omstreeks 70,000 nieuw aangeworven mili tairen en policie-ageulen worden gevoegdalsmede de tracle- niculen voor G00 nieuwe benoemingen bij den staf, en einde lijk de noodzakelijke voorzieningen in de bijna volkomen ge ledigde tuighuizen. Een en ander zou de gewone uilgaven lot 23 millioen of Engelarids schuldenlast met eene jaarlijksche rente van 1,230,000 vermeerderen. Op den spoorweg van Philadelphia had onlangs een aller zonderlingst voorval plaats. Van Princelown naar Trenton volgen de rails het kanaal van de Delaware. Een goelet voer dat kanaal af; een hevige rukwind greep haar aan en de boegspriel van het vaartuig werd over den spoorweg geslingerd, zoodat, toen de trein dat punt bereikt had er eene botsing tusschcn dezen en het schip plaats greep. De trein is niet uit het spoor geraakt, maar de waggon, die de brievenmail overbragl, en een ander rijtuig, werden in het water geslingerd. Daar. bij zijn drie geëmployeerden der spoorwegmaatschappij ernstig gekwetst. In een beijersch stadje had onlangs hel zeldzaam geval plaats, dat vier echtparen, uit dezelfde familie, op dcnzclfden dag hun SOjarig huwelijk vierden, hetwelk in tegenwoordigheid van een talrijke schaar van kinderen en kleinkinderen in de kerk op nieuw werd ingezegend. In een brief uit Ncw-York wordt berigt, dat er binnen kort eene belangwekkende zaak door een der voornaamste geregls- hovcn zal worden behandeld. Een negerslaaf had een werktuig uitgevondenen deed aanvraag om octrooi. Dit werd hem natuurlijk geweigerd. Daarop werd echter de aanvraag door den meester herhaald, onder aanvoering van den grond, dal hij, als eigenaar van den uitvinder, ook eigenaar der vinding was. Aangezien echter niet hij de ontdekker is, heeft het departe ment het octrooi nog niet uitgereikt. Men ziet met belang stelling de uitspraak te gemocl. Grevelder Zeitung meldt, dat den 28sten Dcc. te Süch- teln eene vrecsselijke misdaad heeft plaats gehad. Eene vrouw, die reeds vroeger in eene slechten naam stond had reeds meer malen getracht haar tweejarig kind om het leven te brengen, door het b. v. halfnaakt aan wind en weêr bloot te stellen. Ha re ontaarde handelwijze had echter juist het tegenovergestelde gevolg het kind werd namelijk van dag tot dag gezonder en sterker. Toen besloot de wreede moeder tot een ontzettend mid del, om zich in eens van het kind te ontslaan. Zij grijpt het bij de beentjes en slaat het met het hoofd zoo hevig tegen ec- ncn deurpost, dat het vreesselijk verminkten onder de hevigste pijnen den geest gaf. De misdadige moeder is reeds gevanke lijk naar Dusseldorp overgebragt Een Amerikaan is herwaarts aangekomen om na eene vergeefsche poging bij de Frausche regering, de Brilsclic uil te noodigen, de uilvinding van zijnen zender te koopen, be staande in een vaartuig, dat zich onder het walcr kan bewe gen en er met zijne bemanning onderscheidene uren kan blij ven. Bij onderscheidene proeven in Amerika was hij vier uren met zijn schip onder water gebleven. Volgens dat stelsel zou hij een vaartuig kunnen bouwen, dat 10 a 13 man, en ook het vcrcischle kruid, benevens een kanon van zwaar ka liber kan bevallen. Daarmede zou men waarnemingen kunnen doen, vaartuigen vernielen, plotseling opduiken en andere ver woestingen kunnen aanriglen en dadelijk weder verdwijnen. Voorts zou men het ook met veel vrucht bij de parelvisschcrij en lot het ontledigen en vlot brengen van gezonken bodems kunnen aanwenden. De IJ- en Armtelbode van 18 Dec. 11. bevat het volgende: Wij hebben in ons Nr. van Zaterdag 4 dezer beloofd terug te zulle» komen, op de hier ter stede gevestigde Onderlinge Nederlandsche Verzeke- rings- Sociëteit ter uitkeering van Gelden bij overlijden Wij hebben de statuten en reglementen dier Sociëteit dan ook naauwkeu- rig nagegaan en zijn daardoor tot de slotsom gekomen, dat wij het wel slagen dier Sociëteit als wensohelijk in ieders belang beschouwen. Wa' toch kan voor een ieder wenschelijker of doelmatiger geacht worden, dan eene verzekering, niet alleen tegen brand, maar ook tegen de geldelijke ram-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2