pen, door den dood veroorzaakt 1 Menig huisgezin, welks kostwinner ten grave daalde, moet zijne laatste penningen opofferen, om den overledene eene fatsoenlijke begrafenis te verschaffen, en ziedaar, thans vormt zich eene Sociëteit, door welker bemoeijing men, met eene kleine bijdrage, en naar «•igenc keuze der onderdeelen, waarin de klassen gesplist zijn, bij een onverhoeds sterfgeval f 500 fï50 of f 125 ontvangt en wel binnen de 'Ine dat/en na het overlijdenzoodat men niet slechts goed en fatsoenlijk, maar tevens ook spoedig geholpen wordt, en wel voor eene bijdrage van zoo weinig beteekenis, dat men zeker tienmaal meer wegwerpt, aan andere minder noodzakelijke uitgaven Wij achten het alzoc eenen duren pligt van elk hoofd eens gezins, in tijds te waken voor het belang der zijnen, want hoe spoediger het ver- eischte getal compleet is, hoe eerder men zijn eigene belangen en die zijner medeleden bevordert. Hoewel in een geheel ander genre heeft deze Sociëteit, wat den grondslag harer Instellingen betreft, veel overeenkomst met de onderlinge verzekering tegen brandschade, onder directie der Heeren dt Jongl enz. Wij wenschen baar dus om het doel den zelfden voorspoed, bet zelfde vertrouwen toe, welk vertrouwen men nog te gereeder verleenen kan, daar er geen geld pastort wordt, en geen Lid iets betaalt, voor dat het sterfgeval heeft plaats gehad Ter nadere informatiën verwijzen wij naar de annonce hier achter zoo mede naar de reglementen en statuten, waarvan deze annonce den hoofdinhoud bevat. (Red.) BEURSBERIGTEN; Amsterdam 11 Jan. Werk. Sch. 2J- pc. 64|. 5 pc. 77. 4 pc. 98^. Spanje. 11 pc. 29J. buitenl. o pc. 44|. binnen], o pc. 40. Rusland. 3 pc. 105J 1810, 5 pc, 102f 1829, S pc. 91J. Oostenrijk, nictall. 5 pc. 70|. amst. 3 pc. 80^. natio nale 1834 3 pc. 711. tnclall. 2£ pc. 55j. SCHEEPST IJ DINGEN- BINNENGEKOMEN: 8 Jan. Niets. 9 Jan. Cornelia, Nieboer. Londen. Zenobia, Carter. Yarmouth. 10 Jan, Graaf van Rechteren, st. Huil Jacoba Christina Lutje, Hamburg. UITGEZEILD 9 Jan. Diana, st. Londen Hopewell, Pearson, Newcastle, is uit zee terug gekomen Fijlla, Thuler. avontuur. 10 Jan, Niets. MARKTBERIGTEN- ROTTERDAM 10 Jan. De aanvoer van Granen was wederom klein. Tarwe. Nieuwe witte Zeeuwsche trok voor verzending eenige attentie op de verlaagde prijzen waardoor dezelve tot 10 ets. verhooging goed opruim de, puike van f7,75 tot 8; goede f7 30 4 7 60; gemeene f6,30 a 7; jarige, die schaarsch is, 20 cents hoogerpuike f8,75 4 9; mindere van f7,25 tot 8. Rogge als voren, f6,10 a 5,30. In veiling afgedaan 20 last min of meer beschadigde Salonica, voetstoots (113—115(8) van f 146 tot 148. Gerst traag, vorige prijzen, Winter- en Zomer dito f3,80 a f4, Haver en Paardenboonen prijshoudend. Lange Haver f2,25 st 3. Paardenboonen f7 a 7,50. Boekweit slap; nominarl Noordbrabandsche f170 4 180. In veiling afgedaan 38 last Fransche i f 150. Erwten, witte en bruine boonen met geringen handel onveranderd.; kl. blaauwe dito f8 4 12; groote f9 4 15; witte dito 9 a 10 25; bruine f8 a 10,25. Kananezaad met minder vraag als voren naar kwal. tot f 10 a 13. Klóozaad zonder handel. Ter Veemarkt te Londen waren aangevoerd 3700 Runderen, 23,2M Schapen 121 Kalvercm en 150 Varkens. SCHIEDAM 11 Jan. Moutwijn 112,75.Jenever f18 25 Amst. proef f19,50. ÖEME1T3DE BER.X3TE1T. De frankering van visile-kaarljes te Parijs heeft op 51 de cember en den 1 en 2 Januarij jl. beloopcn eene som va.i 300.000 frs, en nog zegt men, dat dit gebruik uit de mode is geraakt. In Lombardije vreest men dagelijks voor opschud dingen. Het hoofdbestuur van bet ncderlandscli onderwijzer.s- genoolscbap is thans uit anislerdamsche onderwijzers zamen- gesteld. Voor de dienst in Oost-Indic worden twaalf ondcr- wijzers-kvveekelingen gevraagd tusschen 16 en 18 jaren. Te Parijs en Brussel worden thans in plaats van caoulle chouc- ovcrscliocnen, overschoenen van gevlochlen stroo gedragen die veel ligter zijn en de uitwaseming niet beletten. De verkoop van tabak heeft aan de fransche regering in de laatste jaren gemiddeld 27 millioen frs. per jaar opgebragt. Verwacht een bezoek van Alcxander II te Londen, in de maand Februari). De fransche regering beeft liet plan opgevat om in dat rijk eene aanzienlijke handelshaven Ie vestigen. De Prins regent van Pruissen heeft zich op den nieuwejaarsdag naar de woning van A. von Humboldt begeven, om dien ede len grijsaard in persoon bij die gelegenheid geluk te wenschen. De berigten uil Italië zijn voortdurend van onrustbarender! aard. Bij keizerlijk besluit is bepaald, dal hel stoffelijk overschot der fransche keizers te St. Denis zal worden bij gezet. In de gemeente Woudenberg, waar zich dezer dagen eenige knapen met het lossen van geweerschoten vermaakten, is een hunner, 14 jaren oud, in den buik getroffen en aan de gevolgen overleden. A. Hirsch, door de reglbank te Am sterdam tol 12 jaren gevangenisstraf veroordeeld, zal zich tot Z. M. wenden, met een request om gratie. In de hoofd stad van ons land zijn in iiet afgcloopen jaar 329 kinderen builen huwelijk verwekt. In de provincie Friesland zijn in het vorige jaar 4253 runderen door de besmettelijke longziekte aangetast. In de Chinccschc wateren is een schip door een zwaardvisch aangevallen, waardoor het een lek bekomen heelt. In het binnenste van Rusland hecrscht eene strenge koude. Verwacht: eene verloving van Prins Napoleon met Clotildc dochter van den koning van Sardinië. Dezer dagen was te Berlijn, het gerucht verspreid dat prinses Fricdrich Wilhelm van een prins bevallen was; eene groote menigte volks begaf zich nu naar het paleis om het gerucht te hooien logenstraffen. Blijkens eene officiële opgaaf bestaat de britsche zcemagt uit 690 bodems. Eenige vrijpostige versmaders van 't 8e gebod hebben eenen juwelier te Londen ontvreemd: 25 gouden, 42 zilveren horologien, 100 gouden kettingen, 52 haudringen, 170 borologieringcnbraceletten, spelden enz. Op den North Londen spoorweg is een trein in botsing gekomen n:et eene koe, waardoor de locomotief met eeuige rijtuigen in de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3