ONDERLINGE NEDERLWCHE VERZEKER1NGS- S0C1ETE1T IER IIITKEERING VAN GELDEN BIJ OVERLIJDEN. BEELER en Co. FONTEINEN OF STANDPIJPEN H. HOL M, AD7SRTSITTIEIT. Gevestigd te Amsterdam, Oude Zijds Voorburgwal N°. 224. TE I diepte stortte, verbrijzeld werd en eenigc passagiers gekwetst werden. Te Washington heeft weer een vechtpartij plaats gehad tusschen twee leden van de vetgevende vergadering. In Oostenrijk verschijnen dagelijks 549 couranten. Te Modena en te Reggio hcerscht een hevige spanning. Te Onnnen zijn onlangs twee jongelieden uit minnenijd handge meen geraakt. De een trok zijn mes en sneed zijn medemin naar nagenoeg den neus af'. Ondertrouwd J. F. INNEN en C. B. RUNEN. Mtuwedicp 9 Januarij 1859. Eenige en algemeene kennisgeving Bevallen van een welgeschapene VOCHT ERJ. L. va.n DAMME, geliefde echtgenoole van NieuwediepII. BITTER, lt Januarij 1859. Genees-, Heel- en Verlosk. A Igemeene kennisgeving Ik verzoek den Heer RE1NBACIIde hem ter hand gestelde ƒ28, binnen acht dagen te restituéren of de gelden te verantwoorden. Wed. J. T. M. Ter voorkoming van onjuiste beoordeeling, diene het volgende De Wed. MEIJER, geb. SPANJAARD, te Nieuwe- diep, is schuldig aan den ondergeteekende f 55. wegens verschot en salaris voor het doen van onder zoek te Rotterdams llage en Amsterdamnaar eene nalatenschap groot ƒ80000.volgens inge- zondene rekening, waarop door haar is betaald 28. rest alzoo 7. REINBACH, Cand. Notaris. ONDER DIRECTIE VAN In deze Sociëteit kunnen als Leden ingeschreven wor den alle Personen van beider geslacht, die in eenen ge zonden toestand verkeerenvan af hunne geboorte tot en met hun 80ste jaar. Deze Sociëteit heeft ten doelom op den voet van onderlinge verzekering bij overlijden van een der inge schrevene Leden, in de daarop betrekking hebbende Klasse en Onderdeel zoo veel malen Vijftig Cents aan zijne Erfgenamen of Regtverkrijgenden uit te keerenals er op den Maandag van de Week van overlijden zich Le den in deze AfdeelingKlasse en Onderdeel bevinden voor kinderen beneden de 10 Jaren wordt slechts zoo veel malen 10 Cents uitgekeerd. De Ouderdom geeft de klasse aan en kan men naar verkiezing zich doen inschrijven in de Onderdeelen van 1001 Leden, 501 Leden of 251 Leden, waardoor men zijnen Erfgenamen of Regtverkrijgenden bij het voltallig zijn dier Onderdeelen ƒ500, 250 of ƒ1 25 kan doen genieten. De Directie zal met het oog op de buitengewone uit gaven bij sterfgevallenbinnen drie dagen na den dag van het Overlijden tegen overlegging der doodacte de gelden voorschietenonder verpligting der Ledenom die binnen 14 dagen te voldoen. De Administratiekosten zijn voor ieder Lid Twee en Een halve Cents per weekte betalen per Drie maanden De Inschrijvingen geschieden ten huize der Directie of bij den Agent T. B. MASCII, Weststraat L. 62 te Nieuwe diep. De DIRECTEUR der Duinwaterleiding- Maatschappij van den Helder en het Nieu we diep is voornemens de bestaande Gegadigden vervoegen zich ter Boekwinkel van dcu Heer C. BAKKER Bz., alwaar de voorwaarden ter lezing liggen en alle inlichtingen te bekomen zijn. Helder8 Jan. 1859. Mr. Ch. BOSCH REITZ Él Apotheker aan de Binnenhavenverlangt ten spoedigste eene bekwame, zindelijke DIENSTBODE, goed met de wasch kunnende omgaan en van de P. G NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4