ilELDERSCHE en ïNlEEWEÜIEPEil (MANT. aanbesteding! 5. Nationale Militie, (X $0 Wordt uitgegeven op Z o n (3 a g en D o n d e r d a g 4oor den Boekh. C BAKKER Bz., te Nieuióèdiep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1-30 Franco per post»1.50 Enkele nornmers10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. Z O N DAG De BURGEMEESTER der gemeente Helder vestigt bij deze de aandacht op de bekendmaking, betrekkelijk de oproeping, ter inschrijving voor de Nationale Militie, met herinnering, aan zoodanige mannelijke personenwelke jn het jaar 1840 zijn geboren, dat de inschrijving op den 20 Januarij 1839 wordt gesloten, en de nalaligen de daaruit voortvloeiende nadeelige gevolgen aan zich zclven zullen te wijten hebben. Helder den 14 Januarij 1839. De Burgemeester voornoemd STAKMAN ROSSE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Hel der zullen, op Vrijdag den 28 Januarij 1839 des na middags ten één ure, aan het Raadhuis der gemeente, in het openbaar, alléén bij inschrijving, aanbesteden: Hel verbroeden van het Ueldcrsehe Kanaal bij de zoogenaamde ISieuwstadhet afsnijden der bogl achter de Windsteegen eene gedecl teiijke ophooging van het terrein in de Nieuw, stad. Het bestek waarnaar deze besteding geschiedt, ligt, van heden af, ter lezing aan de Secretarie der gemeente; terwijl nadere inlichtingen bij den Onder-Opzigler te be komen zijndoor wien aanwijzing in loco gegeven zal worden, op Dingsdag den 23 dezer, des middags ten 12 ure. Helder den 17 Januarij 1839. STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VER11EY, Secretaris. XTIS uw S7Ï;diit©S IT. HELDER en N1EUWEDIEP, 13 Januarij 1839. In de zitting van den Gemeenteraad op j.1. dingsdag den 11 Januarij 1839, waren de heercu J. Haremaker e« J. Slrootman niet tegenwoordig. De Burgemeester opende de vergadering, en de notulen van hel verhandelde in de vorige zitting werden gelezen en goed gekeurd. Op voordragt van het Burgelijk Armbestuur werden de hoe ren Jb. Bakker en G. J. van Uoolwerffdie met 1 Janu arij II als leden van dat Bestuur afgetreden zijnweder als zoodanig herkozen. De op den al December 1838 gehoudeue aanbesteding we gens het maken eener draaibrug over hel Heiderschc Kanaal werd afgekeurdvermits de minst ingeschrevene somad ƒ7748de raming overtrof. De Commissie voor de onder houdswerken werd uilgenoodigd een gewijzigd plan te ontwer pen en Ier nadere goedkeuring aan de vergadering in te dienen. Na breedvoerige beraadslaging werden Burgemeester en Wet houders gemagtigd, overlegaan tot de aanbesteding van de ver dere ophooging van de Nicuwstadin verband lot eene al- snijding van de bogl in het Heiderschc Kanaal, nabij het brandspuit huis op het einde van de Weslslraat, en eene ver- brccding van dit Kanaal, langs de Nieuwslad en het Brakkc- veld. Op het adres van den Mr. Ch. Bosch Reitzom onthef fing der boelenwegens de latere invoering der gasverlichting, dan hij hel contract van aanneming is bepaald, werd gunstig beschikt. Op voorstel van een der leden werd besloten, de oude af gekeurde lantaarns en lampen, voor de vroegere olie-vcrlic gebezigd, te verkoopen. Na de lezing cencr missive van den heer kapiteintó&r-.zeo W- p' ADVERTENTIES worden aangenomen lot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van i tot 4 regels is f 0 60. Voor iederew regel meer 0.15. Zegeiregt voor eifcs plaatsing f0 35. Buitengewoon groote letters, naa.- mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. 16 JANUARIJ. ZEVENTIENDE JAARGANG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1