kommandant van liet korps mariniers, waarbij iu overweging werd gegeven, om in afwachting, dat nieuwe wettelijke bepa lingen, betrekkelijk de kosten van kazernering zijn vastgesteld, met de verstrekking van huishuur voor de gehuwden van het gedeelte mariniers te Willemsoord, van gemeentewege, voorlle- gaan, werd besloten, die verstrekkingen voorioopig, op den tegenwoordigen voet, te verleenen. Na de mcdcdceling van eenige ingekome stukken, werd de vergadering gesloten. 5 Het concertdoor de famielje Klobus, donderdag-avond jl. gegeven, was zeer druk bezocht en heeft den algemecncn bij val ruimschoots weggedragende zang van mevr. en den heer Klobuswerd algemeen toegejuicht, de heer Schlag werd iu al de verschillende karakters, waarin hij optrad, algemeen be wonderd, maar bewondering en toejuiching rees ten top bij den zang en de comiquc scènes, voorgedragen door de jongejufvr. Johanna Klobus. Het afwisselend kunstgenot, dat dit gezelschap weet te ver schaffen, mag met regt, voor deze plaats, als eenig iu zijne soort, geroemd worden, van daar durven wij den heer Klobus gerust voorspellen, dat zondag-avond a.s., de zaal van Ti vol i welligt te klein zal wezen om zijne bewonderaars te bevatten. Den lsten Febr. c. k. wordt op het wachtschip alhier, goplaatst de luitenant ter zee 1ste klasse .4. L. Palmthans op non-activiteit. Men leest in de te Madrid verschijnende Epoca: De oudste der vreemde diplomalen te Madrid is de achtingwaardige baron de Groveslinswien wij vermelden, daar het inderdaad zeer zeldzaam is, dat een ambtenaar van zijn rang 27 jaren diensttijd, met onderscheiding en onafgebroken, in hetzelfde land doorbrengt. Den lsten Jan. 1832 bood de baron de Gro vestins zijne geloofsbrieven als zaakgelastigde voor Nederland aan; hij werd vervolgens Minister- Resident en later buitenge woon gezant en gevolmagligde Minister der Koningen Willem I, II en III, bij HII. KK. MM. Ferdinaud VII en koningin Isabclla II. Hij heeft dien ten gevolge niet den lsten dezer maand 27 jaren in zijne achtingswaardige en leedere betrek king doorgebragt, en is de deken van het vreemde corps di- plomatique te Madrid. De U. C. meldt het volgende nopens het oefenings esca- der: »De reis is verre van gelukkig; eerst oponthoud, vóór dat men in zee kon stekendaarna een verblijf van twee weken te Portsmoulhom steenkolen iu te nemen, en, toen men eindelijk van daar onder zeil ging, verloor de admiraal reeds den tweeden dag de grootste helft van zijn escader. De ichuld van deze tegenheden ligt ontegenzeggelijk aan het ongunstig weder; maar dat was in dit jaargetijde te voorzien, en men vreest, dat hel hiermede ook wel niet zal ophouden. Frankrijk en Engeland hebben het geheele jaar door oorlog schepen in de Middellandsche zee, doch laten ze in den regel, van November tot April binnen de havens oefeningen houden, dewijl de ondervinding geleerd heeft, dat de menigvuldige stormen gedurende dien lijd de oefeningen meestal onmogelijk makenen slechts averij aan de schepen en ziekte onder de bemanning veroorzaken. Ons vroeger escader in de Mid dellandsche zee lag ook gedurende de wintermaanden in do havens van Mahon; waarom nu juist den ongunsligcn lijd ge kozen, om het nederlandsche escader oefeningen te doen hou den? De resultaten zullen nu veel minder gunstig zijn, dan wanneer znlk een escader in het voorjaar ware geformeerd geworden." Uil Amersfoort werd dezer dagen gemelddat uien aldaar met eenige zekerheid meent te weten, dat aan de ver leende concessie tot het aanleggen van een spoorweg van Ut recht op Zwolle, door baron van Lockhorsl c. s, uitvoering zal gegeven worden en wel zoo, dat de weg van Utrecht naar Amersfoort binnen een jaar in gereedheid aal kunnen zijn. In den Times heeft iemand de opmerking gemaaktdat sedert 1827, cri dus gedurende 32 jaren, de prijzen der tarwe iu Engeland geregeld bij vierjarige tijdperken zijn gerezen cn gedaald, en dit wel zoo, dal men naauwclijks het oog op de gemiddelde prijzen dier jaren zal slaan, of men zal den indruk van een volkomen en natuurlijken cyclus ontvangen. De ruimte die door de uitlegging der stad Weencn zal worden verkregen, zonder die te rekenen, welke voorstedelijks gebouwen, pleinen, boulevards enz. benoodigd is, is toereikend om er 300 groote en kleinere huizen op te bouwen en wordt op cene waarde van lj inillioen geraamd. De polilie-dirccteur van Linlz, regeringsraad Strobach, is naar Milaan ontboden. De luitenant-veldmaarschalk, baron Lcderer, die, gelijk reeds bekend is, door sluipmoordenaars aldaar werd aangevallen, is hier aangekomen. Naar men ver neemt, is zijn adjudant aan de bij bedoelde gelegenheid be komen wonden bereids overleden. Volgens den wecncr correspondent van den Times sprak de keizer van Rusland den -oostenrijkschen vertegenwoor diger te St- Petersburg schier in de zelfde bewoordingen aan, als de keizer van Frankrijk baron v. Höbner. Het gemeen schappelijk doel van beide keizers zou zijn, graaf Buol te doen vallen, die in de verbrokkeling van Turkije niet wil toestem men. Vergeefs zou men ook aan Oostenrijk cene schadeloos stelling voor Lombardije in het ottomanische rijk hebben aangeboden, Ten gevolge eener meeting, hebben de aanzienlijkste graanhandelaars cn pachters te Ayr iu Engeland besloten, bij een adres, den voorgcslelden en door het geheele land bediscus sieerden maatregel te ondersteunen, om alle granen voortaan bij het gewigt te verhandelen. Er was eene commissie be noemd tot zamenwerking met de vereeniging der korenbeurs, om het nieuwe stelsel zoodra mogelijk te doen invoeren. Het voorstel strekt om zoowel granen als meel per 100 pond te verkoopen. Niet ver van Carlisle leeft thans eene vrouw van 105 jaren, waarbij de opmerkelijke bijzonderheid plaats heeft, dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2