wiiïpi\(G3imn* UiïJTlIEIHIElIDc, FONTELVEN OF STANDPIJPEN Provinciale Tentoonstelling. IT. TE te Amsterdam 1859. tij jaren achtereen eene bril hebbende gedragen, die thans «iet meer gebruikt, omdat zij, gelijk zij het noemt, een nieuw gezigt heeft gekregen, en thans zonder bril kan zien. De fransche regering heeft aan de Middellandsche zee- ■iooniboolniaalschappij aangevraagd, of zij in geval van nood *p alle booten van de maatschappij kon rekenen, waaruit men wil opmaken, dat de regering zich overtuigd houdt, dat hel <togenblik van den oorlog zeer nabij is. De officieren zijn daarvan zoo stellig verzekerd, dal zij geene burger-kleedingstukken meer bestellen, omdat zij gewis langen tijd aan de uniform zullen gebonden zijn; men mag daarbij echter niet vergeten, dat men meestal daaraan geloof slaat, hetgeen men vurig verlangt. BURGERLIJKE STaKD Van 8 15 Januarij 1859. GEHUWD: L. Voogl en T. J. van den Heide.C. Sclira. ver en J. de Bruijn. BEVALLENJ. Klinkcrl geb. Fockema D. K. Ran geb. Gomcs D. G. Wartenhorst geb. Pruim D. A. Kouseband geb. Iliu I). J. L. Bitter geb. van Damme D. W. M. L. Winter geb. Schilling D E. M. Keijzering geb. ReijnstD. OVERLEDEN: J. W. van Ileuven 4 j. P. Veen 19 j. S. Janzen 17 m. A. van den Berg 6 w. J. van Riel 8 j. P. A. de Lugt 54 j. B. Metten. 26 j. ËEURSBERIGTEH; Amsterdam 14 Jau. Werk. Sch. 2J- pc. 64£. 5 pc. 76 f. 4 pc. 98{-. Spanje. 1} pc. 50' buitenl. 5 pc. 45^. binnenl. o pc. 41 Rusland. 5 pc. 105J- 1816, 5 pc. 1051829, 5 pc. 91|. Oostenrijk, metail. 5 pc. 75{. amst. 5 pc. 85|. nalio- aale 1854 5 pc. 74,. metail. 2£ pc. 57^. *lk* Ondertrouwd J. F. II1NEN en G. B. IHNEN. Nieuwediep 9 Januarij 1859. Eenige en algemeene kennisgeving Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, W. M. L. SCHILLING, geliefde Echt genoot van W. B. WINTER. Nieuwediep 12 Januarij 1859. *t* Voor de vele blijken van belangstelling, bij de be. valling zijner Echtgenoole ondervonden, betuigt de ondergeteekende zijnen welmeenenden dank. Nieuwe diep 15 Januarij 1859. P. M. BRUTEL de la RIVIÈRE. De DIRECTEUR der Duinwaterleiding Maatschappij van den Helder en het N'ieu- wediep is voornemens de bestaande Gegadigden vervoegen zich ter Boekwinkel van de» Heer C. BAKKER Bz., alwaar de voorwaarden ter lezing liggen en alle inlichtingen te bekomen zijn. Helder. 8 Jan. 1859. Mr. Gh. BOSCH RE1TZ. VAN NOORD IIOLLANDSCHE De Commissie van bovengemelde TENTOONSTELLING berigt dat dezer dagen de Programma's aan de In dustriëlen zijn verzonden. Zij verzoekt, dat die, welke geen Programma mogten ontvangen hebben, zich, ter verkrijging daarvanvervoegen bij de Leden der Com missie. Tevens berigt zij dat de hieronder vermelde Heerendoor haar uitgenoodigdwelwillend de betrek" king van Correspondent hebben aangenomenbij wien de Industriëlen der Provincie Noord-Holland buiten Am sterdamde noodige inlichtingen kunnen verkrijgen. De Heeren II. COSTER IIz. Alkmaar. |K. DE JONG, Hoogcarspel. J. C. DE LEEUW, Anna Paulowna ,J. F. Zur Hilhleri, Ifieuiceditf. Polder. A. HALDER, Beverwijk. J. BOUMANBeemster. J. BOOT Edam. Het Dep. der Maatsch. van Nijver heid Haarlem. W. TASMAN, Hoorn. Mr M. S. P. PABST, Haarl Meer. A. PERK Hilversum. C. WALIG, Krommenie. F. DUIJVIS Koog aan de Zaan. YAN HASSELT Naarden. A. H. MEURSING, Nieuwendam. W. SMIT Purmerend. M, DE WIT, de Rijp. J L. KIKKERT, Texel. Dr. N. MOÜTHAAN, Uithoorn. W J. VASTWIJKWeesp. J G. VAN WESSE.MJr., Zaard. J. AVIS Cz., Westzaan. Dr. C SMIT, Zandvoort. Amsterdam, 12 Januarij 1859. De Commissie voornoemd: E H. VON BAUMHAUER Voorzitter. Jhr. H. IIOEUFFT V. VELZEN, Onder Yoorz. P. KEER Jr., Secretaris. S. RENDORP Penningmeester. G. OCHSNER. N. D. BRANDON. C. A. J. GEESINK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3