gmnubb* bb HI§M9 DE STRAATJONGEN VAN PARIJS, MUZIEK voor den DANS, MUZIEK in BUR SALON DES VARIÉTÉS. OP ALGEMEEN VERLANGEN, DE TWEE ONDERWIJZERS OF AZINll AZINUS FRICAT ii XABSS m asasxx. u te aan De ondergeteekernledoor den Raad der gemeente Helder aangesteld lot MAKELAAR in de vakken, omschreven bij art 64 van het Wetb. van Koophandel, en als zoodanig door de Arrondissements ïeglbank te A Heinaar beëedigd, beveelt zich voortdurend tot het. koopen en verkoopen van BINNEN- eu BUIrENLANDSCHE EFFECTEN, verwisselen van VREEMDE COUPONSincasseren van TRAITES plaatsen van GELDENbezorgen van BELEE NINGEN en DISCOMPTEN en verder tot alleswat tot het vak der Makelaardij behoort. Hij beveelt zich mede aan, als IIOOFD-AGENT van de OVER1.ISSELSCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ en COMMISSIONAIR in ZEE- en LEVENS-ASSURANTIEN. S'ieuwediep. {Helder). p GHOSN Hoofdgracht. Makelaar en Kassier. legen den Isten Mei aanstaande, een logeabel BOVEN HUIS met vrijen opgangbevattende twee voor- en ecne Achterkamer eene Keuken met Pomp en eenen ruimen Droogzolder, staande en gelegen op de Hoofdgracht, te ISieuwediep.Te bevragen bij den heer J. M. L MARCHAND. aan het Hoofd, bij J. II. JANSSEN, op Zondag den 16 Januarij 1859. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. op Zondag den 16 Januarij 1859. ENTREE EN DANS VRIJ. op Zondag den 16 J a n u a r ij 1859, door de familie KLOBUS uit Hamburg in vereeniging met den Sopraanzanger C. 0. SCHLAGuit Koppenhagen oud 55 jaren en maar 5^ voet groot. Entrée voor een Heer 49 Ct. Dames en Kinderen 55 Ct. Aanvang half acht ure. Na afloop der VOORSTELLING iheb zak. JC-z- Op Zondag den 16den J a n u a r ij 1 859 Comedie-Vaudevillein 9 bedrijven. DAARNA: Blijspel met zang, in 1 bedrijf. TOT SLOT Kluchtige Vaudeville in 1 bedrijf. Aanvang 7j ure. Prijzen der plaatsen: le Rang 99 ct. 2e Rang 60 ct. Op de Bovenzaal zijn de kaartjes te bekomen en de plaatsen tc bespreken; 6 kaartjes te gelijk nemende f 4.50 Na afloop der voorstelling EB /m Op de BOVENZAAL. Entrée vrij WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDER, door den heer U. van der Sterr. 7 8 9 10 11 12 15 Barometer stand in millim. Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. 770.01 779.95 781.52 775 69 769.76 769.21 772.58 769.57 779.41 781.88 776.98 770.20 709.15 772.52 Thermometer- Dampkrin gs- c" Magnetische iZ in stand Celsius-graden. toestand. Plaats gehad hebbende Windrigtingen. 3 C •T «- O g C Declinatie of Miswijzing van het Kompas. .2 i 2 "O .5 O 03 ■5 o a öfc J itgedampt strepen. 3 Des daags. Des nachts. O •S -*2 OG 'Jï O 1 -2, H t O C3 •O c nv 'j o 5 C/3 CC <13 C t- «S Des namid dags 2 ure. a O - 'O ,2 5- 03 o 13 •- 3 Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste i S f H >J O Cd J Cd (Regtwijzend.) s §-| 03 G O c O. O O Naar het Westen <3 «J 5.0 2.5 5.5 1 8 0.80 5.5 11 NNW. NtO. NOlO 15.05 26.0 2.5 0.9 19°17' 5" 5 2 0.5 0.0 -4.! 81 4.6 29 ütS. ozo. zotz 1.57 9.6 00 0.2 19 16 20 24 5 2 —2.7 4.1 2.4 85 4.6 47 ztw. zwtz. wlz. 10 68 15 5 00 0 0 19 15 45 6.0 5.9 6.5 5.4 92 7.1 41 zwlw. wlz. 21.55 51.0 0 0 1 2 19 20 55 7.9 6.1 7.2 5.5 84 7 1 56 wlz. 14.18 26.0 0 0 0 6 19 19 20 7.6 5.9 6.7 5.2 87 7.1 50 WlZ.WtN-NW.Ntd 16.08 29 5 0.0 0 5 19 17 25 4.6 2.0 2.6 08 77 5.1 3 NfiW. N. NtW. 4.55 14.0 0.0 0.4 19 17 5 N1EUVYEDIEP RIJ C. BAKKER fiz GliDRüKT BU S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4