COEHAiïï. M 6. DONDERDAG N 20 JANUARIJ. Belasting op de Honden. UIE U 7T S T IJ D 11T S 1T. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iederea regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever, ZEVENTIENDE JAARGANG. De BURGEMEESTER der gemeente Helder brengt ter kennis van de Ingezetenendat in het begin der volgen de maand Februarijde beschrijving zal worden gedaan van de in de gemeente aanwezige hondenvoor de be lasting van het loopende jaarwaarbij ieder verpligt is aan den daarmede belasten persoon de noodige opgaven en inlichtingen te geven. Ieder belastingschuldige die overgeslagen mogt zijn, is gehouden vóór of op den laaststen dag der volgende maand ten kantore van den Gemeente-Ontvanger schriftelijk aan gifte te doen. De belasting bedraagt voor een losloopenden hond fó en voor een die voortdurend vast ligt f 1 Losloopende honden moeten een halsband dragenvoor zien van den naam des eigenaars. Van ontduiking of overtreding dezer belasting wordt proces-verbaal opgemaakt, en voor de Arrondisseuienls- Reglbank te Alkmaar vervolgd. Ilelder den 20 Januarij 1839. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 19 Januarij 1859. Den 20slen dezer vertrekt de O. I. landpost over Triest. Eene jonge, zwaar gecrinoliniseerde dame ging dezer dagen eene koffijvisile maken. Door de warmte der stoof wei- ligt aangetrokken, vlijde zich een jong poesje ongemerkt onder de crinoline. Toen de dame opslond om naar huis te gaan, scheen ons poesje zich hier zeer behagelijk te vinden en hechtte zich aan de crinoline vast. Eerst op straat merkte de dame welk een last zij in hare crinoline droeg. Schudden of stooten baatte echter niet; het beeslje scheen zich slechts te vaster en veiliger te nestelen Aan de crinoline om te keeren en den lastigen gast op helderlichten dag op de openbare straat met geweld te verdrijven, was natuurlijk niet te denken. Er bleef dus niets over dan onder doodsangsten en aanhoudend gevaar voor alle mogelijke eventualiteiten, den geheelen weg naar huis af te leggen, waar eindelijk de crinoline van het poesje verlost werd. Men zegt, dat de jonge dame eene gelofte gedaan heeft, geen crinoline meer te dragen. In hel 8sle nommer van het nieuwe tijdschrift les Güepes door Alphouse Karr uitgegeven, leest men de volgende, tus- schen aanhalingsteekens geplaatste regelen: Ik leg mijne pen een half uur neder, om de geboorte van een op mijne pachthoeve geworpen kalf bij de bevoegde auto riteit aan te geven. Bij den eersten oogopslag zal de lezer denken, dat ik hem een onbelangrijk nieuws mededeel, waarvan ik het doen druk ken in mijne Wespen wel had kunnen achterwege laten; doch ik vertrouw, dat hij wel van een ander gevoelen zal worden, indien hij verneemt, dat te Nizza en naar ik meen in alle gewesten van Sardinië, geen burgerlijke stand voor de menschen, maar een zeer geregelde voor dc kalveren bestaat!'' Als een voorbeeld van gelukkige lotwisseling kan de volgende gebeurtenis strekken. Zekere Lambilotle, glasblazer van Lodinsart, was voor een tiental jaren naar Jlexice vertrokken, in de hoop er spoedig rijk te worden. Hij had in het vaderland vrouw en kind ach tergelaten, met de volgende afscheidswoorden: verlies geen moed, ik zal rijk wederkomen." Van Mexico vertrok hij naar Californië, toen zoo vele liejjwr— naar de boorden van den Sacramento trokken. Sedert dipfl' tij^ had zijne vrouw geeue tijdingen meer van hem ontvangen, eii 'V'*: V- -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1