was zij hein al niet vergeten, zij begon toch aan zijn dood te gelooven. Een paar dagen geleden werd er 's avonds laat aan hare deur geklopi; op hare vraag wie is daar?" antwoordde haar eene welbekende stem. Zij opent de deur en valt in de armen van haren teruggekomen echtgenoot. Lambillolle had woord ge houden; hij bragt een sehoon fortuintje mede, dat hij door vlijt en ijver gedurende zijne uitlaudigheid verzameld had. Bij den twijfel van sommigen, dat de negerrascn beneden den blanke geplaatst zijn, en het beweren, dat zij zelfs door God bestemd zijn om voor hem slavendiensten te verrigten is de vol gende mededeeling, aau de Wetenschappelijke bladen" ontleend, belangrijk. Toen in eene der laatste zittingen van de fransche akademie eene verhandeling werd aangeboden over de eenheid van hel menschelijk geslacht, deelde de Secretaris Elie dc Beaumonl daar bij mede, dat hij zoo juist de prijsuitdeeling aau de Sorbonne (eene der voornaamste inriglingen van hooger onderwijs in Frank rijk) had bijgewoond, en dat deze het schitterendst mogelijk be. wijs had geleverd, zoo niet voor de eenheid, dan toch voor de volkomen gelijkheid der verstandelijke vermogens onder alle men- schenrassen. De student Fauberl,die dit jaar den hoogsten prijs in de klasse der rhetorica, den grooten eereprijs, heeft verworven, is een Haïtiër van Port-au-Prince, en de kweekeling Delvadie in dc tweede klasse den eersten prijs in hel Grieksch heeft behaald, is een stadgenoot van den eerstgenoemde. Beiden beliooren dus tot het verachte negergeslachtvan dal geslacht, oorspronkelijk uit Thebe in Ethiopië. Daar was het, dat een volk, nu vergelen, toen alle andere volken nog woest waren, de eerste gronden der kunsten en wetenschappen ondekle. Daar was het, dat dit volk woonde, 't welk nu in de maatschappij veracht wordt, om dat zij kroezig haar en een zwart vel hebben; en echter waarlijke en godstdienslige gevoelen gronddenwelke nog alom met goed keuring heerschen. Te Berlijn zijn zonderlinge geruchten verspreid. Men zegt, dal de witte vrouw op nieuw in hel kasteel is versche nen. Dc witte vrouw is, volgens de volksoverlevering, eene voorzaat van het huis van Hohenzollern, die slechts verschijnt als de koninklijke familie met de eene of andere noodlottige gebeurtenis bedreigd wordt. Men beweert, dat zij gewoonlijk den dood van den regcren- den vorst aankondigt. Doch thans geeft men aan hare ver schijning eene andere beteekenis. Al het politieke belang hecht zich thans op de hoop ecner nakomelingschap, welke door den toestand van eene prinses van de koniuklijke familie wordt gegeven cn ieder vraagt zich af, of zij het is, die getroffen zal worden. Het tegenwoordig gerucht grondt zich overigens op eene bij- zondere omstandigheid. Er woont te Berlijn zeker man, ge naamd John, die door de mindere klassen zeer geacht wordt, 8n die zich met voorzeggingen bezig houdt. Hij is herhaalde malen door de correctionele rcglbank wegens zijne logenachlige voorzeggingen gestraft. Doch telkens, als er iets belangrijks gebeurt, zegt mem John heeft het voorspeld. Hij bevindt zich thans in de gevangenis, maar men beweert, dat hij voorzegd heeft, dat de geboorte van een prins met eene noodlottige gebeurtenis zal gepaard gaan. Hel volk denkt, dat de voorzegging van John cn de ver schijning der witte vrouw met elkauder in verband staan, en vele personen zijn ongerust over hetgeen er zal gebeuren. Men verhaalt, dat eene eeredame der prinses Friet!rich Karl en hare zuster het verschijnsel het eerst gezien hebben. Men heeft een onderzoek geopend om op het spoor te komen van de persoon, die, door het costuum der witte vrouw aan te nemen, tot al die geruchten aanleiding heeft, gegeven. Te Devonport bestaat eene verceniging van soldalen, waarin voordragtcn worden gehouden. Laatslcden Vrijdag heeft de soldaat die als spreker zou optreden, gehandeld over het leven van groote mannen, vooral met het oog op de oorzaken hunner grootheid. Daarna sprak hij over eene ondeugd, die een groot beletsel vormde, in het ontwikkelen van krachten en begaafdheden: den sterken drank, en schilderde dit op zoo treffende wijze, dat van de 50 aanwezigen, 7 zich pleglig ver bonden, voortaan zich geheel van sterken drank te onthouden. Dezer dagen werd een Engelschman wegens schulden ge arresteerd. Niettegenstaande hij weigerde zijne rotting af te geven, ontnam men hem die, daar dit door het reglement wordt voorgeschreven. Achttien maanden bragt hij in de gijzeling door, terwijl hij geen dag liet voorbijgaan, zonder in het En- gelsch om zijn stok te vragen, daar hij geen woord Fransch verslond. Eindelijk heeft men medelijden met zijne manie en geeft hem het verlangde voorwerp terug. Hij schroeft bedaard den knop af, haalt een rolletje banknoton uit den slok, betaalt dc 55,000 francs, die hij schuldig is, benevens de kosten, en vertrekt opgetogen met zijne rotting in de hand. De Moniteur bevat thans het rapport van den heer Cosle aan den keizer van Frankrijk, over de proefnemingen om de golf van Saint-Briene met oesters te bevolken, op 's rijks kosten volvoerd. Met den besten .uitslag zijn banken met drie millioen oesters op 1000 bunders uitgestrektheid wa ter aangelegd. Dit geschiedde op houten toestellen van geen grooteren omvang dan een korenschoof, waarop 20,000 oesters ontwikkeld worden die, na het bereiken van zekeren graad van groei, legen een prijs van fr. 20 per 1000, fr. 400 ver tegenwoordigen. De goede uitslag en de brou van winst, die daaruit voor de streken nabij de genoemde golf moet vlocijen, heeft den heer Coste den raad doen geven, in drie jaren 12,000 bunders der zee alzoo in cultuur te brengen, zoowel nabij Frankrijk, als bij Corsica en Algerië. Eender hoofd-officieren van het corps Zouaven heeft; naar men zegthel volgende tol den Keizer gesprokenSireik heb niet noodig u eene les in de politiek te geven, maar, wan neer ooit de oorlog mogt uitbarsten cn Engeland zich nrogt te-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2