raglrekke», zend mij dan met een corps vrijwilligers uil de Zouavea naar Indie, en ik sta u borg voor liet overige". Men verspreid! deze anecdole zoo veel men kan, in de hoop dat een der correspondenten van de eugelsche bladen bet in zijne cor- rcspoiideulic zal opnemen. Dezer dagen bedelde een blinde op den straatweg tusschen Roubaix en Tourcoing; bij werd door een bond geleid. Een persoon, die hem ontmoette, greep de hond, sneed bet louw door en ging ijlings op de loop. De arme blinde echter open de zijne oogen, wreef ze eens goed uit, liep den schelm achter na, ontrukte hem den hond en gaf hem een flink pak slagen. Daarna knoopte hij hel louw weder vast, sloot de oogen en zet te rustig zijne rol als blindeman voort. Laatstleden Maandag heeft het stoomschip Elbavan Mal ta het ondei zoek begonnen van den beschadigden telegraaphka- bel in de Middellaudsche zee, tusschen Malta en Cagliari, en aan den ingang der baai bij bet eerste eiland eene beschadiging ontdekt, welke waarschijnlijk door een anker is veroorzaaakt. Verdere nasporing had men wegens den sterken wind niet kun nen doen. De Oesterr. Zlg. bevat een artikel, waarin de onmoge lijkheid van een oorlog betoogd wordt, vermits daartoe hoege naamd geen grond bestaat. Frankrijks regten zijn niet geschonden en niemand zou het toch wagenom alleen tot zijn genoegen een bloedbad aan te rigtcn. »IIet is noglans opmerkenswaardig", zegt het blad, »dat men aan de Seine in het parijsche tractaat thans alles ziet, behalve de hoofdoorzaak van den loenmaligen oorlog en den vrede, namelijk de integriteit en onafhankelijkheid van het lurksehe rijk". Den 14 dezer waren er aan de beurs te Weeneu circulaires vau den heer Rotscnild verspreidwaarin hij zijnen handels vrienden van de aanslaande oosten rij ksche leening kennis geeft. Met het oog op den tegenwoordigen toestandzouden de voor. waarden voor de regering niet ongunstig mogen genoemd wor den de stemming der beurs, ten opzigte van deze aangelegenheid is dan ook bevredigend. De baron v. Brentanodie zich thans te Londen bevindt, heeft herwaarts gelelegrapheerddat de lecning legen het einde der week, hoogstens in het begin der volgende bepaald zal tot stand komen. lederen avond verneemt men te Milaan niets anders dari de fanfares van de aankomende ooslenrijksche regimentenden dag na hunne aankomst houdt de generaal de revue daarover en dadelijk daarna vertrekken zij weder naar de oevers van den Tessino en naar de zwilserschegrenzen. Men zegt, dal Oosten rijk den oorlog verklaren en Pieinont maar zoo in eens in slikken wil. De redenen van misnoegen nemen dagelijks toe, te meer vermits de tijd van conscriptie daar is; ineer dan 50,000 Oos tenrijkers bezetten de grenzen, om het deserteren te beletten. De aartshertog heeft de stad nog niet verlaten, maar men ver wacht toch, dat hij eertsdaags naar Triest zal vertrekken, om de bruid van den hertog van Calabrie te gemoet te gaan. Hij boudf zich alsof hij volstrekt niet ongerust is over den toestand van Italië, en is thans bezig met de behandeling der quaeslir ver hel publiek onderwijs; er is door hem eene commissie van 48 letterkundigen eu geleerden benoemd, om rapport daar over uit te brengen. De militairen dringen er op aan, dat de stad in slaat van beleg verklaard worde, maar de aartshertog verzet zien daartegen eu geeft voor, dat de gebeele gisting slechts hel gevolg i$ van opruijingeu door de pari ij van Mazziui Er vallen dagelijks vele brutale diefstallen voor; de daders kan men echter niet in handen krijgen, Eene particuliere correspondentie uit Milaan die de zaken van een zeer onpartijdig standpunt beschouwtzegt onder an deren het volgende: »Wilt gij mijn oordeel weten over onzen toestand? Wij zullen volstrekt niets doen, want de middel klasse verfoeit het oostenrijksche bewind wel ten sterkste, maar denkt aan 1848. Bovendien is men bang, dat Piemont het vuur wel zal aansteken, maar geen hout genoeg zal hebben om het aan te bonden. 3EUHSBESIGTEK; Amsterdam 18 Jan. Werk. Scli. 2j pc. 64J|. 5 [>e. 77-t. 4 pc. 98J£. Spanje. I j pc. 5ÖJ. builcnl. 5 pc. 45£. binnen!. 5 pc. 411 Rusland. 5 pc. 105 Ij 1816, 5 pc. 105j 1829, 5 pc. 91 j. Oostenrijk, mclall. 5 pc. 74|. amst. 5 po. 84r|. natio nale 1854 5 pc. 75 melall. 2£ pc. 58. SCHEEPST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: TEXEL, 16 Jan. Cuba. Paeket, Harken Havana Fox, King, Var- mouth. Prins van Oranje (st.), Rolterdam. 17 Jan. Doggersbank Kerckhoven. Bat., vertr. 20 Sept. Catharina, Hitlebrandt. Cardiff. UITGEZEILD TEXEL, 16 J3n. Niets. 17 Jan. Niets. MARKTBERIGTEN. ROTTERDAM, 17 Jan. Tarwe. Dit Zeeland was heden eenige toe voer ter markt, doch het meerendeel was uit Overmaasch en Flakkee, dat tot ongeveer vorige prijzen langzaam van do hand ging. Nieuwe puike blanke f7.Sö a 8; middelbare f7 50 a 7.70; mindere f 6 75 a 7.25. Jarige f8.25 a 8.75; roode in een doen met weinig handel; 163-g ft? nieuwe Hooglandsche Kleefsclie f290; 165^ J§ nieuwe kleefsche f2S5; 165^ jarige Bovenlandsche Ris 1285; 163, 164, 165J f§ nieuwe Bovenlandsche Ris f270, 275, 278 Rogge slap en moeijelijk te verkoopen; Zeeuwsche 5 90 k 6.20; Overmaasche f5 80 a 6. Buitenlandsche nagenoeg zonder omgang; 154^ f8 nieuwe Belgische f190. Boekweit zonder handel. Gerst 10 cents lager slepende van de hand gegaan; puike Zeeuwsche Winter f4.80 a 5 20; Overmaasche en Flakkeesche f 4.20 S 4.70; Zomer va» f4 a 4.70. Haver was mede niet tot vorige prijzen te plaatsen; nieuw dikke f4 a 4.50; beste Voer f3 50 a 4, mindere f2 50 a 3.25. SCHIEDAM, Heden 18 Jan, Moutwijn f 13 50. Jenever f 19; Jim- sterd. proef f20.25.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3