VOOKLOOP1G BERIGT. ©SMSXTG-DS 33B.X3-T31T. AD7BRTB ITg I 3 1T Door de italiaansclie dames wordt hunne haat tegen Oosten rijk aan den dag gelegd door het niet dragen van crinolines. De heer van der Stichelen is benoemd tot minister van open bare werken van Belgie. Den 10 November a. s. zal te Sluttgard het Schillers-feest worden gevierd. Het klipper schip Kosmopoliet heeft de reis van Texel naar Batavia in 80 dagen afgelegd. Het opperhoofd der Mormonen heeft zich met zijne godsdienst een aanzienlijk vermogen verworven. De heer Wyld heeft eene nieuwe kaart van Japan uitgegeven, waarop de zeeslrooinen naauwkeurig zijn aangewezen.Te Dantzig iieerscht op de werven groole bedrijvigheid. De studenten der russische universiteiten hebben zich tegen de handelingen en bevelen der politie verzet. De oostenrijksche officieren te Milaan in garnizoen, durven geene sigaren te rooken uit vrees voor beschimping door het volk. FEUILLETON. De vrouwen van Lima zijn beroemd door de liefheid van hare voeten; ook zijn zij altoos geschoeid met schoenen van witte satijn van Parijsgefabri ceerd te Brussel, van de groote dames af, tot aan de volksmeisjes, die soms geene kousen in haar lieve schoentjes hebben. Een engelsche consulgelegenheid gehad hebbende zijne dienstmeid bloot- voets te zien loopen was zeer verrast op te merkendat zij maar drie teenen had; hij vroeg haar, wat zij met haar vierden had gedaan Tajado, se- nor, antwoordde zij, veronderstellende dat hij de zijne, waaraan hij veel pijn leed, wilde doen afsnijden; en zij ging den Tajado halen, die aan den consul megedeeldedat de bewoners van Lima hunne dochters bij hare ge boorte. den kleinen teen doen afsnijden, zoodat zij zich deze operatie niet herinnerenen geloovendat het maar alleen de mannen zijndie een klei nen teen bezittener zijn nog vele volwassenen, die om zich van hunne eksteroogen te ontlasten zich aan deze afzetting van het lid onderwerpen die weinig pijnlijk is vooral sedert de uitvinding van de chloroforme. Men beweert zelfs, dat uit de veteeniging van twee geamputeerde personen, gedurende de drie geslachten, een zoodanig gebrek voortspruitdat zich aan al hunne kinderen overzet. De consul Murphy heeft dezen befaamden geneesheer overgehaald, zich Aaar Europa te begevenom er zijne geneeskunst uit te oefenen. De se- nor Perés y Bajalais is te Londen ontscheept en voornemens de voornaam ste steden te exploiteren. Hij belooft de volstrektste geheimhouding aan de dames, die verlangen te schitteren door hare kleine voetjes, op de enkele voorwaarde, gedurende acht dagen de kamer te houden. Men be- ■jrijpt, dat deze afwezigheid van den kleinen teen, die volstrekt voor niets joed is. aan de andere teenen toelaat op de piano te spelen, zonder be seleiding van den hoorngelijk Alphonse Karr. De voet zal dus eindelijk kunnen overeenstemmen met de sierlijke naauw- heid der modeschoenen die alleen gemaakt schijnen in het vooruitzigt dezer afzetting. Wij meenen dat eene dergelijke operatie oneindig verkieslijker en minder pijnlijk is dan die der Chinezen welke genoodzaakt zijn niet alleen zich den dans te ontzeggen maar zelfs de wandelingiets wat len volle de barbaarscbheid der Chinezen bewijst. Onlangs had er aan den burgerlijken stand te Rousse een zonderling voorval plaats. Een 'paar. bestaande uit een jongman en eene weduwe die drie kinderen had, verscheen, na al de voorgaande regels vervuld te heb ben voor den ambtenaar, om hun huwelijk te doen sluiten Op het oogen- blik toen reeds de acte ingeschreven was op de registers, en dat de open bare ambtenaar het beslissend woord zou uitspreken, bemerkte men eens klaps, dat de bruidegom weg was De bruid, die weiligt reeds zich verheugde op de zoetigheden harer tweede echtvereeniging, was daardoor zoodanig onthutst, dat zij met éénen sprong huiten de trouwzaal was, om haren ongetrouwen vlugteling na te loopen. Men zegt, dat zij nog loopt en dat de huwelijksacte vernietigd is Een monnik van het capucijner klooster te Meudon, van het inzamele» van liefdegiften naar zijn verblijf terugkeerende, werd op zijn eenzamen weg die door het bosch liep, door een roover overvallen, die hem met de pis tool op de borst de beurs of het leven vroeg Te vergeefs tracht de geestelijke broeder zijn aanvaller te overtuigen, dat hij niets bezit, gelijk zijn behoeftige staat aantoont; de arme man wordt genoodzaakt, zijne kap en zakken, gevuld met aalmoezen, te ledigen. De dief met dezen buit te vreden, wil zich reeds verwijderen, doch de monnik had inmiddels ec* schrander middel uitgedacht, om zoo mogelijk zijn geld terug te krijgen Hjj riep den roover terug, met de volgende woorden: «Mijnheer," zegt hij, gij waart edelmoedig genoeg, mij het leven te schenken, maar nu zal ik, bij mijn terugkeer in het klooster, mishandelingen te verduren hebben, om dat men niet zal willen gelooven, dat ik door u overvallen en van alles beroofd ben, tenzij gij mij van het bewijs daarvan wilt voorzien, door uw pistool doör mijn kleed af te schieten, en daardoor te doen blijken, dat ik( met een vuurwapen gedreigd, mijne geldelijke inzameling, ten behoeve va» het klooster, heb moeten overgeven" «Met genoegen," antwoordt hem de dief beleefd; «spreid uwen mantel uit" Hierop brandt, hij los en de kogel vliegt door het laken Maar nu, grijpt de forsche en gespierde monnik zijn belager bij de keel, terwijl hij uitroept: «Ziedaar schelm, thans zijn onze wapens gelijk" Hij werpt den roover met kracht ter aarde, herneemt zijn geld, en keert naar het klooster terug Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot JACOB WARNERvan beroep mattenschipperin den ou derdom van 40 jaren. E. BROEKSMA, Helder 18 Januarij 18119. Wed. Jb. WARNER. Heden overleed plotseling mijne geliefde Echtgenoot, PETRONELLA ADRIANA de LUGT, in den ouder dom van o4 jaren. Huisduinen 15 Januarij 1859. E. KINDT. De ondergeteekende verlangt ten spoe digste een knappen en vluggen LOOPJONGEN, niet beneden de veertien jaren. J. A. MEIJER. Bij J. H. JANSSEN, aan het Hoofd, zal binnen kort VERLOOT worden een snelzeilend miniatuur SCHOONERKOFSCHIP lang over steven 160 ned. duimen, diep 50 ned. duimen ea wijd 50 ned. duimen, is aldaar dagelijks te bezigtigen. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4