HELDËRSGI1Ë ei NIEEATEBIEPER COURWT. TENTOONSTELLING VAN NIJVERHEID, ZONDAG 23 JANUARIJ. Provinciale Noordhollandsche TE AMSTERDAM. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz.te Niemcediep. Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENT1EN worden aangenomen tol Zater dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.CO. Voor tederti regel meer 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate d> ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Fitzever BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder hrengen ter kennis van de belanghebbenden in deze ge nieente, dat door het Departement Amsterdam der Maat schappij ter bevordering van Nijverheid, van den 22 Junij tot den 1G Julij 1859, te Amsterdameene Provinciale Noordhollandscbe Tentoonstelling van Nijverheid zal wor den gebonden, waarop ook toegelaten zullen worden kunst, voorwerpen, en die voortbrengselen uit de Overzeeschc Bezittingenwelke voor Handel en Nijverheid in dit gewest van belang zijn. Vermits door deze tentoonstelling aan de industriëelen in deze provincie de gelegenheid wordt aangeboden hunne producten en kunstvoortbrengselen op waardige wijze ten toon te stellen, worden ook de belanghebbenden in deze gemeente tot bet inzenden van voorwerpen minzaam uit. genoodigd, opdat het door algemeene zamenwerking blijken moge, dat deze provincie op het gebied van nijverheid bij anderen niet behoeft achter te staan. Van het voornemen tot inzending van voorwerpen moet vóór den 1 Februarij e.k. blijken. Het programma dier tentoonstelling, benevens eene daartoe betrekkelijke missive van de Commissie, die zich met hare regeling heeft belast, ligt ter lezing aan de Secre tarie der gemeente. Helder den 20 Januarij 1859. STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. 1TI E UW S T IJ D II! G Z 1T. HELDER en NIEUWED1EP, 22 Januarij 1859. Eergisteren zijn, voor het eerst in dit jaar, aan onze fust twee tal haringen gevangen. Men schrijft uit de residentie aan de U. C. De generaal G., die zich in de gevangenis op de Prinsen gracht bevindt, verkeert steeds in vrij kalme gemoedsstemming nadat hij volledige bekentenis van het gebeurde heeft afgelegd. Ziehier wat er aangaande deze verschrikkelijke gebeurtenis wordt verhaald, doch hetgeen wij mededeelen, zonder er voor te durven instaan, dat het in alles ten striksle juist is. De leverworst, op het Spui gekocht, werd van haar omkleedsel onldaan, het gif door het vleesch gemengd, dit toen weder tot eene worst gemaakt, en toen der bewuste vrouw, als een ge schenk, aangeboden. Zij zou echter al aanstonds verklaard hebben, geen trek in die versnapering te gevoelen, wijl zij uit' geheel wel was. Sommigen meenen, dat de vrouw iels kwaads vermoedde, waartoe zij wel redenen zou hebben gehad. Hoe het zij, de worst bleef in haar bezit. Ware die versnapering, loen zij toch niet voor het doel zou worden gebruikt, slechts teruggenomen! De broeder der vrouw echter, aan wien daarna de worst werd gepresenteerd, at er van, alsmede eene schoon maakster, juist aldaar aanwezig. Dit belet velen van te ge- looven aan de vrees van haar voor wie de worst oorspronkelijk was bestemd, ten aanzien van boos doel met hel geschenk- De man werd al spoedig ongesteld en overleed, terwijl de lijk schouwing bewees, hoe sterk de dosis vergif, in de worst ge mengd, is geweest. Ook de schooonmaakster werd en is nog ziek- De minister van marine brengt ter kennis van belang hebbenden, dat, gedurende de maanden Januarij, Februarij en Maart 1859, en niet langer, ten kantore van d<v-Br meesters in de arrondissementen de voldoening zalrgescbfPtfcm der gagcmenlen ten laste van den staat, over het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1