laai 1838, wordende hiermede alleen bedoeld de tijdelijke pensioenenwelke door het departement van marine worden voldaan. Zullende gezegde betaling aanvang nemen met den Oden Januarij en voorts over gemeld tijdvak. Zon- en feest dagen uitgezonderd. De minister van oorlog heeft dezer dagen eene beschik king genomen, waarbij de uitrusting der jongelingen en verdere manschappendienende bij het instruclic-bataillonis vermeer derd met een grijs linnen pantalon» Een betreurenswaardig ongeluk had dezer dagen in de residentie plaats. Het zoontje van zekeren v. d. L. had name lijk de onvoorzigtigheid, om een thee-emmer met vuur en een ketel kokend water op de lafel te plaatsen, waarop een kind van 5 jaren zat, hetwelk aau de emmer stootte, zoodat die omviel en het kind op eene zoo jammerlijke wijze brandde, dal het een uur later een lijk was. Als eene bijzonderheid van de zwaarte van menschen kan men mededeelen, dat zekere schippersvrouw te Wanneper- veen de buitengewone zwaarte heeft van halve nederl. ponden. Jl. maandag avond werd bij eene vrouw, die van haren man gescheiden, in eene der achterbuurten van Harlingeu woont, aangeklopt. Zij deed openwerd op den grond ge worpenen haar het oorijzer afgerukt, waarmede de dief zich plotselings verwijderde, 't Was iutusschen geen goudenslechts een koperen oorijzer. Het laat zich aanziendal men vooreerst niet van on geregeldheden onder de cadets van de akadetriie te Breda zal hooren. Althans moeten zij ouderling het vastberaden plan ge-, vormd hebbenzich voor wanorde te wachtenen dit alles ten gevolge van den nieuw ingevoerden maatregeldat zij in hunne vrije uren mogen rookeu, hetgeeu hun vroeger in geen geval toegestaan was, en welke overtreding geducht gestraft werd. Uit Milaan wordt van den 13den gemeld, dat de opstand der studenten te Padua aan het volgende is toe te schrijven. Te Trcviso is professor Bernardino Zambra van Como overle den, die door de studenten zeer bemind was; hij had verzocht te Padua begraven te worden. De studenten hebben het lijk aan het station opgewacht en naar de kerk begeleid, waar het een nacht zou vertoeven. Daar zij het den volgenden dag naar het kerhof wilden begeleiden, heeft de politie deze demonstra tie belet door het lijk des nachts heimelijk uit de kerk naar het kerkhof over te brengen. De studenten begaven zich echtereden volgenden ochten dadelijk naar het kerhof en hielden daar re devoeringen, die van de hoogste geestdrift getuigden; kransen, waarin wit, het rood en het groen de bovenhand hadden, wer den op het graf nedergclegd; daarna verwijderden zij zich en trokken gevolgd door eene groole menigte de stad in. Eenige patrouilles der infanterie en cavallerie wilden deze menigte uit elkander drijven, daardoor kwam het tot een gevecht en werden er vele personen gearresteerd. Bij de aankomst van Prins Napoleon te Turijn hchben de volgende bijzonderheden plaats gehad Het grootc plein waar de prins afstaptewas bezet door eene onafzienbare menigte. Zij die met de St. Ifelena medaille ge. decoreerd zijnstonden iu twee rijen geschaard. Luide toe juichingen werden van alle kanten gehoorden de menigte- zou stellig nog grooter geweest zijn, ware de prins niet een half uur te vroeg aangekomen. Des avonds was er diner aan het hof; deministers en vele aanzienlijken waren daar genoodigd na afloop bezocht de prins den schouwburg. De jonge prinses was zeer bewogenen ziet er tegen op haar vaderland te ver laten. Men ziet in dit huwelijk over hel algemeen niets dan goeds, hoewel eene partij van den adel en de geestelijkheid zich daarover niet zeer gunstig uitlaat. Prins Napoleon verlaat Turijn aanstaanden Zondag; de dag der verloving schijnt op Woensdag aanstaande bepaald te zijn, en na de plegligheid zal er, behalve het diner, waarvan reeds melding is gemaakt, in het stadhuis te Turijn een groot bal gegeven worden. De Continental Review meldt, dat de eerste aanval tegen Oostenrijk van het ilaliaansche legioen zal uilgaan ^het welk uit vier regimenten, ieder 5000 man sterk, bestaal, en met welks organisatie Garribahli belast is. Dit legioen zou op een gegeven tijdstip Lombardije binnenrukken en het sein lot de vijandelijkheden geven. Men meent deze me- dedeeling voor niet ongegrond te mogen houden, vermits reeds voor eenigen lijd aan de dezerzijdsche autoriteiten dergelijke beriglen toegekomen en dienovereenkomstig maatregelen geno men zijn. Wat het berigt nog waarschijnlijker maakt, is de omstandigheiddat Garribahlidien men algemeen in Sardinië waande, zich inderdaad te Parma bevindt, alwaar hij man schappen voor het ilaliaansche legioen aanwerft. Men schrijft uit Parijs, 17 Jan. Alle geruchten van oorlog zijn tot zwijgen gebragl; de angst is geheel verdwenen. Men zegt, dat de keizer een secretaris der fransche ambassade te Londen, bij fiet afscheid nemen, verzocht heeft, aan ko ningin Victoria de verzekering te geven, dat de oorlogzuchtige geruchten van allen grond ontbloot zijn, en dal Frankrijk, wat men er ook van gezegd mogt hebben, volstrekt geene buiten gewone maatregelen neemt. Te Brislol is het schip Porto Novo, geladen met palm olie, ebbenhout, ivoor enz., in brand geraakt, door het vallen eener kaars op eenig op den grond gestrooid buskruid. In weerwil van alle krachtsinspanning, is het geheel door de vlammen vernield. Schip en lading waren verzekerd. Onderscheidene engelsche kavallerie-regementen zijn met den nieuwen geoctroijeerden karabijn van Ferry gewapend. Door dit 'wapen wordt de weerbaarheid van elk man vertienvoudigd, terwijl het ook in den galop kan worden geladen. Deze ka rabijn is aan zeer strenge proeven onderworpen, en bij die gelegenheid heeft er een 1800 schoten gedaan zonder te ket sen óf schoongemaakt te moeten worden. Bij het schijfschieten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2