AD7SRT21TTIE1T. ALERT van der ZEE wordt opgeroepen, om op Maandag den 24 Januarij 1859 ter Secretarie van de ge meente te verschijnen, ten einde voor de Nationale Militie te worden ingeschreven. Departement van Financiën. 0PE1ARE VEUPACHTIK BIJ IASCflRiJVIAG. heeft de kogel op 1030 yards afstand tweemalen in de drie schoten liet doel getroffen. De loop is 50 duim lang. Ruim 12 jaren geleden, kwam een jong zeeman door het dorp Bunchurch, op hel oogenhiik dat de kerkklok tot de dienst riep. Hij trad de kerk binnen, en men kon het hem aanzien, dat hij vermoeid en treurig was. Na de dicust begaf hij zich naar de pastorij, waar de dienstboden hem den toe gang weigerden. Teleurgesteld besloot hij nu zijn weg uaar Londen voort te zettendoch keerde nog even naar de kerk terug om zijn bijbel te halen, dien hij er vergeten had en ook van den nog aanwezigen koster ontving, die ongevraagd er eene kleine gift bijvoegde. Eeuige dagen geleden ontving die koster, zekere heer Ward, die thans eene andere betrekking in dezelfde plaats bekleedt, een pakje met het postmerk van Glasgow, aan zijn tegenwoordig adres. Bij het openen daarvan vond hij daarin een fraaije zilveren snuifdoos, benevens een postwissel van oC 5. Op de snuifdoos waren de woorden gegra veerd»Den heer Ward aangeboden, als herinnering aan zijne ongevergde welwillendheid, mij-in Aug. 1846 betoond, toen ik een behoeftig zeeman was, die met gewonde voeten 400 mijlen had afgelegd, alvorens een schip te krijgen. J. P. Bu- chanan, Glasgow 1838", In den brief werd hij verzocht de doos en cC 2 voor snuif aan te nemen en c£ 1 naar welgevallen weg Ie geven, waaraan door den heer Ward werd voldaan, door die som onder cenige weduwen te verdeelen. Men beeft vernomen, dat de zender te Glasgow woont en aldaar koopman is. Eenigen lijd geleden gaf Mr. Jefferson Davis den staat Mississippi den raad zich oorlogvaardig te maken. Zeker dag blad geeft dien ten gevolge onderstaand overzigt van het oor- logsmalerieel in het bezit van dien staal4 vuursteengeweren^ allen geroestwaarvan 2 zonder slotcu1 kanon7 geroeste bajonnetlcn zonder punten, een hoop koppels en schedenmaar geen sabels, 30 patroontasschen. Wij hebben thans 3 gcneraal- majoors, 10 brigadiers en 60 kolonels, 60 luitenant-kolonels, 60 majoors. Spoedig zullen wij echter 600 kapiteins, 1200 luitenants, 4800 serganten en 4800 korporaalsbebben. Gemecne soldaten hebben wij echter nietdaar de wetgevende vergade ring dat ijultelooze deel des legers heeft opgeheven. Te Pathead, nabij Kirckaldy, is in de afgeloopen week eene vrouw overledendie, op haar 27sle jaar gehuwd, 44 jaren in den echten staat, en 28 jaren als weduwe heeft ge leefd. Hare nakomelingschap bestaat in 9 kinderen, 63 klein-, 116 achterklein- en 3 achter-achterkleinkinderen, te zaïnen 193 personen. BURGERLJKE STAND Van 13 22 Januarij 1839. GEHUWD: J. F. Ihnen en C. B. Ihnen J. Visser en M. Dekker. M. Smit en J. Bakker. A. Kimmel en Groot. BEVALLENG. Goedkoop geb. van Laar Z. J. Groet geb. Visser Z. G, Klaasse geb. van Dalen D. B. Koop man geb. Kooijman Z. J. Koster Z. M. Krul geb. Wur- kurn D. G. Bosch geb. Huigen D. G. Sevenhuijsen geb* Asman. Z. OVERLEDEN: K. Westcr 47 j. J. Warnar 40 j J. W. P. Hamel 20 j. P. J. D. de Graaf 4 m. A. W. H. Hoogerwerf 1 j. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 21 Jan. Werk. Sch. 24 pc. 64! 1. 5 pc. 77|. 4 pc. 99. Spanje. 1| pc. 50r|. buitenl. 5 pc. 43^. binnenl. 3 pc. 41,4- Rusland. 3 pc. 103£ 1816, 5 pc. 105f 1829, 3 pc. 91 Oostenrijk, melall. 3 pc. 73|. amst. 5 pc. 85,4. natio nale 1834 5 pc. 74r|. melall. 24 pc. 57|. Getrouwd Nieuwediep 19 Januarij 1839. J. F. IHNEN en C. B. IHNEN. Algemeene kennisgeving. BESTUUR DER DOMEINEN. De ondergeleekende ontvanger der registratie en do meinen te Helderzal op zaturdag den 29sten Januarij 1859 des voormiddags ten 12 ure, ten zijnen kantore overgaan tot de verpachting bij inschrijving van een perceel landgelegen aan de oostelijke zijde van de Koopvaarders-binnenhavensluitende tegen den voet van de havenkade en den tuin van de woning van den Havenmeestermet uitzondering echter van den grond, behoorende tot de twee daar opstaande Scheepstimmerwerven en van dien behoorende tot het daarop staande loodskantoor en de Opzienerswo ning bij het kadaster bekendgemeente Helder Sectie C. No. 1005, groot 1 R. 98 R. 90 E. 1537 2 95 90 te zanten groot 4 B. 94 R. 80 E.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3