M AMSTERDAM MAR DEN HELDER, MUZIEK in BURGERLUST MUZIEK voor den DANS, DE DIENST VICE VEESA, De IJzeren Bargedienst Gegadigden moeien daags vóór bovengemelden dag i Ion kantore voormeldfranco inleveren gezegeldebe hoorlijk geteekende en gesloten inschrijvingsbilletten be vallende tevens duidelijke vermelding van den prijsdie geboden wordt en opgave der borgen zij zijn verder verpligt op voormelden dag met hunne borgenzich ten kantore bovengemeld te bevinden. De voorwaarden van verpachting liggen ter lezing ten kantore der registratie en domeinen en op het gemeente buis te Helder. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij gemelden ontvanger. De Ontvanger voornoemd, v. d LAAR. Eenzoo als hij vermeentfatsoenlijk man kwam den 1G dezer, door drukke bezigheden dien avond verhinderd, omstreeks 10t ure in de Salon des Variete's alhier, met het doel zijne vrouw en familie af te halen. Gevraagd hebbende, of hij tegen eenige mindere betaling nog zoude kunnen binnen gaan, kreeg hij bij toeval van een zijner vrienden een contra-kaartje- Door de onbeleefdheid van eenen zoo men zegtgewezen ambtenaarthans kastelein boven gemelde Salonwerd hij niet alleen terug gehouden, maar, indien steller dezes niet wijzer gehandeld had, aan heleedigingen blootgesteld. Een ieder wachte zich voor zulk eene onbe schofte behandeling om dadelijk te aanvaarden, eene BOERENWONINGge naamd Charlottahoevemet 40 Bunders LAND, aan^den Grasweg, in het westelijk deel van den Anna Fan lowna Polder. Te adresseren aan den Burgemeester van Z ij p e te Schagerbrug.' met de Stoombooten MERCURIUS en ZAANSTROOM en de IJzeren Barges DOLP11IJN en NOORDHOLLAND zal na VRIJDAG den 21 Januarij 18159, tot nadere aankon- van Alkmaar naar den Heldervice versa, zal wor den voortgezet als volgt Van Alkmaar "s namiddags ten 2 ure, na aankomst der Diligence van Haarlem. Van den Helder 's nachts ten 12 ure, in correspondentie met de Diligence naar Haarlem. op Zondag den 23 Januarij 1839. ENTREE EN DANS VRIJ. aan het Hoofd, bij J. 11. JANSSEN, op Zondag den 23 Januarij 1839. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Slerr. Barometer Thermometer- Dampkrings c stand stand toestand. ■g-5-g c P -s^ in millim. in Celsius-graden. i 2 Plaats gehad •s 2 a "2 g O o ^3 p. T3 O g CD bfl - 2 5 -u P-> c Januari Gemidd. Des Des daags. Des nachts. •O "3 -ë rr o 2 «-0 ÖJJ CO 1 -® 2 O co a> o H i s a S H Windrigtingen. .c K- S- O O «O TJ xj g - K3 2 .2 'a U) J3 aT g s- cö O S CL, *a to co 5 .g per middags -3 p h t-3 u 2-S-ë o etmaal. 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste. a co w (Regtwijzend.) .s O Q. O 14 772.34 772.73 5.0 1.4 2.6 1.0 0.85 5.6 9° NNW.NWlN.WNW 0.92 1.5 2.8 0.5 13 771.20 771.50 6.0 2.2 5.7 -1.1 83 5.7 18 WtN. ZWtz. Z. 5.25 15.5 0.0 0.6 16 768.53 768.98 4.5 —1.2 -0.6 -2.7 90 4.8 49 zto.z.ztw.zwtz. 6.50 23.0 0.0 0.0 17 762 15 762.58 4.6 -0.7 6.0 4.2 96 6.5 9 zwlz. 21.75 52.0 2.1 1.7 18 756.35 736.62 7.1 3.7 7.4 6.2 94 7.8 6 zwtz. ZW. 18.12 26.0 1.7 1.0 19 762.54 761.82 80 5.1 3.5 5.2 94 7.6 14 zw. zwlw. zlw. 2.12 9.4 0.0 0.5 20 769.22 769.19 7.2 1.6 4.9 5.5 94 6.5 42 zzw. zwtz. 15.45 18.5 1.1 0.8 Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid- 2 ure. Naar het Westen. 19° 13'13// 19 22 0 19 17 10 19 16 33 19 19 0 19 13 30 19 14 50 2 25 NEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4