iMEBWEDIEPER GDDBM M 8. DONDERDAG 1859. 27 JANUARIJ. HIB TT TT S T IJ D 11T G 3 1T. Vgttt hTt Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. RAKKER Bz, te Nieuicediep. Abonnementsprijs per kwaitaal f 1 30 Franco per post«1.50 Enkele nommers«0 10 Men abonneert zich bij alie boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iedere» regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever ZEVENTIENDE JAARGANG. SF HELDER en MEUWEDIEP, 26 Januarij 1839. De vveleerw. lieer G. Smitpredikant te Grootebroek, heeft, voor het op ZEerw. uitgebragt beroep bij de hervormde gemeente alhierbedankt. Naar wij vernemen, zal de beer S. J. Iioosadmini strateur bij's rijks marine-hospitaal alhier, met den lslcn April c.k. worden gepensioneerden vervangen door den beer \V. W. Bingleythans adjunct-administrateur aan bedoeld etablis sement. Door eene gelijktijdig in te voeren inkrimping van hoogerc tractemenlenzouden de mindere ambtenaren aan die inrigiing eene verbooging van traclement erlangen. Een onzer dagbladen stelt den melkboeren de volgende rekenkunstige vraag voor: Indien 27 ned. duim sneeuw 3 ned. duim water gevenboe veel melk zal dan eene koe geven die men met wortelen voedt? De oplossing is deze: Verme nigvuldig het getal sneeuwvlokken met liet aantal baren van den staart der koe, deel dc uitkomst met een wortel, doe er een ned. pond krijt bij, vermenigvuldig de gelieclc som met pompwater, en de uitkomst zal bet antwoord geven. Als eene bijzonderheid kan worden medegedeeld, dat in hel jaar 1840 in de gemeente Vlaglwedde in hel geheel zijn geboren 23 kinderen van hel mannelijk geslacht, die zich dit jaar allen voor dc loting der nationale militie hebben laten inschrijven. Een droevig geval had dezer dagen onder de gemeente Dussen plaats. Er waren, namelijk, bij liet ruwe weder, dat er heerschleecnige schuilen, allen met knoesten geladen, op hel water in de builenveldcn. Ten gevolge van den hevigen wind, begon een der vaartuigen, naar het schijnt zeer zwaar geladen, te zinken, en verdween spoedig geheel met de drie daarop aanwezige personen, waaronder een, volgens gerucht, gehuwd en vader van twee of drie kinderen. Schoon de ove rige vaartuigen slechts op kleinen afstand waren, was liet ech ter onmogelijk van daar hulp te verleenen, daar ieder in den nood te veel met zich zelf te doen had. Ecu der drenkelingen is reeds opgevischt. Men schrijft uit 's Hage aan de U. C. «Men verzekert, dat er zeer ongunstige lijdingen uit Oost- Indie zijn ontvangen, en spreekt men zelfs van het zenden van een commissaris-generaal naar die gewesten. Ik deel dit met leedwezen mede; maar men mag ook het mingunstige niet verhcelc»om door de gebeurtenissen niet te worden over vallen, terwijl ik iiilussclien hartelijk hoop, dat de eerstvolgen de mail betere beriglen zal brengen. «Mag men intiissclien groot vertrouwen stellen in de aan zienlijke krijgsmagt, thans op Java aanwezig, en deze iu slaat achten om de orde, waar die is of wordt verstoord, te her stellen, er zijn, die meenen, dat het bewind in Indic niet bet noodige donizigl en de vereischte veerkracht bezit, om dienaangaande geheel gerust te zijn, terwijl ook van hier te onbepaalde en weifelende hevelen zouden worden gegeven0111 ginds met klem te handelen. «In alle gevallen hoopt men, dat Z. M. de Koning, als op perbestuurder, door krachtige maatregelen de rust der koloniën verzekeren zal." Te Rijsum, ambt Embden, is een voorval gebeurd, dat tot waarschuwing kan dienen. Een knaap van 7 a 8 jaar, die naar een bakker was geweest, kwant op den terugweg een groo- ten hond legen. Het dier toonde hoegenaamd gcene kwade bedoelingen; doch het kind, bezorgd voor hel brood, dat het droeg, zette liet op een loopen. De hond rende hierop het kind achterna, haalde het in, liep hel omver en beet hel d strot af, zoodat de kleine ecnige uren daarna overlee Te Hildcsheim, in Hannover, is voor ecnige circulaire uitgevaardigdwaarop wij alle bezitters vj opmerkzaam moeten maken. Zij behelst eene w

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1