legen het gebruik van raapkoeken als paardenvoeder. Er bestaan gevallen, waarin paarden spoedig na het gebruik van die koe ken waren gestorven. Volgens de ervaring, in den laalslen tijd opgedaanen het onderzoek van onderscheidene bekwame veeartsen, waren raapkoeken voor paarden vergiftigend en, bij ecne hoeveelheid van 5 tot 4 pond gevoederd, doodelijk, oin liet even of de koeken oud of nieuw zijn. Een beeldhouwer van Parijs voltooit thans een standbeeld, waarvan het onderwerp de nieuwsgierigheid nog al levendig prikkelt. Het verbeeldt een jong meisje, bekoorlijk en lief in vormen, dat eene weegschaal in de hand houdt. En wat weegt dat kind? Helaas: men kan het slechts zuchtende zeggen.... de liefdeouder de gedaante van Cupido, en een zak geld! En wat het wanhopigste is, de geldzak behaalt de overwinning vrcesselijk veel in gewigt op de liefde. Het is waarschijnlijk, dat die hekeling in marmer van de zeden onzer eeuw op de tentoonstelling van 1839 veel bijval zal ontmoeten. Laatstleden Zondag, toen in de kerk Ie Friesion de gees telijke naar gewoonte vroeg, of er ook redenen tegen de hu welijks-inzegening van een aangewezen paar bestonden, verhief zich de vader des bruidegoms, en verklaarde zich er tegen, op grond dat hij minderjarig was, zoodal al de bruiloftsgasten zeer teleurgesteld naar huis keerden. Te Valliquerville (departement Seine-Inférieure) viel on langs eene dame van den trap; zij bekwam volstrekt geen letsel, doch haar gitzwart haar was door den schrik eensklaps sneeuwwit geworden. Maandag 17 dezer, werd te Ripon een pakje in de bus van het postkantoor gestoken, dat, behoorlijk gefrankeerd slechts met een elastieken ring gesloten was en een zakboekje bevatte. De directie van het bureau, het in dien toestand niet willende verzenden, opende het in tegenwoordigheid van een policie-ambtenaar, en vond er ©C 228 aan baukbiljcten in. Tot omslag diende een affiche, waarbij de geadresseerde eene belooning van ©C 20 uitloofde aan dengeen, die het door hem eenige weken te voren verlorene terug zou bezorgen. Te Spier heeft een wever, gelijk een tweede Willem Teil, doch met een minder edel doel dan deze, zijn 12jarig zoontje, met eene geladen buks, op 43 schreden afslands, een aardappel van hel hoofd gescholen, ten einde zijne buren van zijne vaardigheid in het schieten te overtuigen. Tegen den avond, toen het reeds zeer donker was, zoadat het kind eene lantaarn daarbij moest in de hand houden, herhaalde hij de pi oef, in tegenwoordigheid van zijne buren, met een goed gevolg. De regtbank heeft den vader tol eene geldboete en 5 dagen gevangenisstraf veroordeeld. Door de engclsche admiraliteit is het fraaije fregat Con- way ter beschikking gesteld van de Livcrpöolsche vereeniging ter bevordering der koopvaardijvaart om op de rivier de Mer- sey te dienen tot opleiding van jongelingen tot zeelieden. Daarop zullen worden toegelaten de zoons van overleden ka piteins, stuur- en verdere zeelieden der koopvaardij, welken het aan de middelen ontbreekt, hunne opleiding te betalen; voorts jongelingen van dezelfde klasse, die voor hunne opleiding slechts ten deele kunnen betalen, en eindelijk alle jongelingen die de geheele som voor hun onderwijs vcrciseht, kunnen voldoen. Voorshands bestaat de bemanning, behalve uit de vereischle dek-officieren en ouderwijzers, ook uit. eenige ge oefende matrozen, die echter door kweekelingen zullen worden vervangen, zoodra deze de noodige kundigheden hebben ver kregen. De kosten van het onderwijs worden betaald door de vereeniging, die er ook het toezigt op zal houden. De kna pen zullen er ook onderligt ontvangen in exercitie met geschut en handwapens, en voorts in alles, wal hen voor de krijgs- zeedienst kan bekwamen Prinses Malhilde heeft voor de corbeille van prinses Clotilde gekocht een cacherniren shawl van 7000 en een van 6000 francs, 13 ellen volants van witte kant a 300 fis. de el, een volant van zwarte kant van 200 frs. de cl. Zij heeft hare keuze aan den smaak der keizerin onderworpen. Te Parijs is eene proef genomen met het middel van den heer Cartcron, strekkende om de schouwburg-deroratiea onbrandbaar te maken, en met het beste gevolg gelukt. De proefneming geschiedde in de caseïne der pompiers, straat de la Paix, in tegenwoordigheid van de herren Royer, directeur der opera, Dormeuil directeur van den schouwburg van het Paleis Royal, Armand, directeur van de Gaieté, en de la Con- damine, commandant der sapeurs-pompiers. De vlammen zijn zoo digi mogelijk melde coulisses in aanrakinggebragl, doch de ze vatten geen vuur. Hel rapport der commissie is nog niet bekend. Tengevolge van ontvangen bevelen der admiraliteit, heeft men te Portsmoutb proeven op groole schaal begonnenom te onderzoeken, welke toestellen hel meeste en beste drinkwa ter voor schepen op zee kunnen leveren. Dc toestellenwelke lot nu aan die proeven worden onderworpen, zijn die van Dr. Normanby en sir R. Granl, waarbij gebleken is dat, met ge lijke hoeveelheid brandstof en inde zelfde tijdruimte, bet eerste 92, en het laatste 32 gallons water levert, en dat overigens het water, door bet tweede verkregen, niets anders is dan ge- distelleerd water, terwijl de vloeistof, door het eerste opgele verd, lucht bevatte eu bovendien koud en -ten gebruike gereed verkregen werd. De Independence meldtdat den 20sten dezer 800 veteranen van keizer Napoleon op liet plein San Giovanni bij eengekomen zijnvooralgcgaan door de muziek der nationale garde. Prins Napoleon heeft eene revue over ben gehouden. Men zag er nog velen onder, die de uniform van bel eerste keizerrijk droegen. Prins Napoleon sprak ben op harte lijke wijze toe, bragt allen lof aan de dapperheid der Picmon- tesche soldalen, en gaf zijne vreugde te kennen, dat hij zich door hen omringd zag in een land, dat met Frankrijk in zoo uaauwe vriendschaps betrekkingen stond. Een algemeen gejuich »Leve de koning! leve de keizer!" deed zich bij het einde dezer toespraak hooren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2