GEMENGDE BEB.IGTE1T, liet bcrïgt, dat Piëmonl 40000 man onder de wapenen heeft geroepen, bevestigt zich. De leening, welke Piëmonl wenscht te sluiten, beloopt volgens sommigen niet 50, maar 900 millioende inschrijving zal geopend zijn te Londen, Parijs en Turijn. Te Milaan hebben GO arrestatiën plaats gehad er heerscht eene hevige gisting. Ken te Triësl aangekomen telegram uit Napels bevestigt de beriglcn omtienl de toenemende beterschap des konings. MARKTBERIGTEN. ROTTERDAM 24 Jan. Tarwe. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsche, Over- asaasche en Flakkeesche genoegzaam ter veil, en, ofschoon een enkel puik partijtje nog als voren werd verkocht, moest echter het meerendeel 10 ct. lager worden afgegeven. Nieuwe puike blanke eerst f 7,90 a S, later 7,70 a 7,90; middelbare [7,50 a 7,GO; mindere f 6,75 a 7,25; jarige van f8,25 i 8,75, doch komt weinig voor. Roodo f5 lager met geringen kooplust en alleen opgegeven bij gerijven aan benoodigden 162 fg nieuwe Bovenl. f260. Rogge tot 10 ct lager moeijelijk op te ruimen; Zeeuwsche en Vlaamsche f5,90 4 6,10; Overmaasche f 5,70 a 5,90; BuitenlanJsche we derom met kleinen handel, als: 154 ffi nieuwe Belgische f195 naar kwal Boekweit bij gerijf op 140 Elve f180. Gerst prijshoudend met vrij goeden kooplust; puike Vlaamsche en Zeeuwsche Winter f4,90 i 5.30; gewone soorten, alsmede Overmaasche en Flakkeesche f4,30 a 4,70; Zomer vau f4,10 a 4 70. Haver flaauw in een doen; nieuwe dikke f4 a 4,50; mindere f2,75 a 3,75; de beste Voeder f3,25 a 3.75; mindere en ligte soorten f2,25 a 3. SCHIEDAM 25 Jan. Moutwijn f 13,50. Jenever f 19; Amsterdamsch proef f20,25. SCHEEPSTIJDING EN* BINNENGEKOMEN: TEXEL, 23 Jan. Willem Cornelis, Konter Galatz, 1. v. Vlissingen. Graaf van Rechteren (st.), Huil Gisteren nog: Sippe Visser, Koppema Londen. Elize, Visser. Suriname. Helend, Broekman. Bordeaux. Flora, st Londen. UITGEZEILD TEXEL, 23 Jan. Niets. 24 Jan. Niets. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 25 Jan. Werk. Sch. 2£ pc. 64i|. 3 pc. 77j. 4 pc. 99t|. Spanje. pc. 30r|. builenl. 5 pc. 45. binnenl. 3 pc. 40^. Rusland. 5 pc. 105| 1816, 5 pc. 105{ 1829, 5 pc. 9I£. Oostenrijk, melall. 5 pc. 71TJ. amst. 5 pc. 82^. natio nale 1854 5 pc. 72£. melall. 2{ pc. 56^. Alle bcrigten uit Turijn luiden zeer oorlogzuchtig. Vorst Milosch van Servië is door den Sullan van Turkije in zijne waardigheid bevestigd. In de Middelaudsche zee hebben in den laalslen lijd vele stormen geheerscht. Te Amsterdam is een man, tengevolge vau het inzwelgen van een stuk .'ge kookt spek, plotseling overleden. Het buis der afgevaardig- den te Berlijn heeft een onlwerp-adres van antwoord op de troonrede eenparig goedgekeurd. In Mexico is bet nog in geenen deele ruslig. Het geschil tusschen Spanje en Mexico is geheel vereffend. Z. K. H. de prins van Oranje is we der geheel hersteld. Op de Kaspische zee wordt door de visschers van de Wolga eene menigte haring gevangen. De engclsche dragonders van Britsch Indie hebben den opstandelingen 6 olifanten ontnomen. Eene kwade jonge» had dezer dagen de jtelegraaph-draaddie naar Ludwigshaven geleidt, doorgesneden. Prins Hendrik der Nederlanden ver scheen dientengevolge geheel onverwachts in genoemde stad. Bij gelegenheid van eene wolvenjagt nabij Marche zijn er twee gescholen en wel door personen die nog nooit een acht tienponder gehanlecrd hadden. De bclgische tirailleurs slaan verbaasd hierover. De indische vorst Gulipp Singh heeft zich eene hongaarsche schoouc tot vrouw genomen. Deze zwarte vorst knipt 'sjaarlijk 12 millioen gulden aan coupons. Koningin Victoria heeft in eene proclamatie aan het volk van Indie gezegdmijne regering beoogt gceue uitbreiding van gebied. De koningin van Oude vraagt daarop, waarom hare engclsche majesteit dan niet Hindoslau aan zijne bewoners teruggeeft als het volk dal wenscht. De engelsche eilanden tegenover hel sterke Cherbourg gelegenworden aanzienlijk versterkt. Te Alcxandrie worden toebereidselen gemaakt om prins Alfred, de engelsche zeerob, met luister te ontvangen. De koningin van Napels is onpasselijk. In liet noorden van Italië zijn twee kleine sleden waar men vrij is om belasting te betalen en dus geenc vrees behoeft te koesieren, omv die reden een militaire logé te krijgen. Door den minister van onderwijs in Pruissen is bepaalddat de vacantiën aan 's rijks hoogescholcn niet langer mogen duren dan 10J- weken. De engelsche min. van oorlog heeft order gegeven tol het aanleggen van 18ponders kustballerijeu bij Gravesend en Tilbury. Het schip Porto Norvo is in de haven van Bristol verbrand. Het leger der Unie zal de stad aan 't Zoutmeer bezetten. Een brande- wijnpachler in Rusland heeft bij hel aanvaarden van zijn ambt, het huis waarin hij den brandewijn verkoopt, kerkelijk doen inzegenen. Aan bet kralingenschc veer is mei hel werpnet een zalm gevangen van 14 ned. ponden, die bij afslag ƒ40 heeft opge- bragt. De koning van Napels is ziek geworden. De pruissische gezant te Parijs is den weg gegaan van alle gezan ten. De koning van Griekenland heeft aan zijne koningin het grootkruis der orde van den Verlosser in brillanlen verleend. De hoofdofficieren te Woolwich houden voorlezingen over de kustverdediging voor de onderofficieren en manschappen der artillerie. Een telegram uit Constanlinopel meldt, dat op de beurs aldaar eene paniek heersebte, tengevolge van oorlog zuchtige bcrigten. In Californie heeft eene aardbeving plaats gehad. Te Gorinchem zijn eenige bouwlieden, die des zondags hun hooi hadden geborgen, uit vrees voor water schade, wegens overtreding der zondagswet hoofdelijk veroor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3