MARINE. ABSHAUBBIA'S W A T T E i\. dceld lol enne boete van vijl cenlen! Te Amsterdam is j eene chicliorei-fabviek afgebrand. Een paard is daarbij omge- j komen. EEN GEDIENSTIGE REISMAKKER. Hol volgende voorval geschiedde onlangs op den spoorweg van Blackwall naar Londen. Een scheepskapteinhad zich naauwcüjks in eene dilligence geplaatst, of een vreemd heer, die zich tegenover hem nederzette, maakte de aauni rking, dat er iets zwarts op zijn aangezigt scheen gehecht te zijn en vroeg verlof het te mogen afwisschen De vreemdeling strekt daarop zijne hand u:t en naauwcüjks raakt hij den kapitein aan, of deze wordt onder den invloed der chloroform waarmede de zakdoek voorzien was bewusteloos en kwam niet weder bij, dan nadat de trein te Londen was aangekomen. Aistoen bevond hij, dat zijne brieventasch waarin zich 60 (f 720) bevond, uit zijn zak gesneden was. De gedienstige vriend had op bet eer ste station, bij het vertrek van den trein, den wagon verlaten. Een middel, om met niets te doen, degelijk f 375 te winnen, bestaat in het volgendeMen trekt een paar dikke kousen aanzet zich aan eene murmelende beek, rookt goede tabak en sigaren, en blijft zoo zitten tot het •vond wordt; men trekt dan do kousen uiten vindt er de f 375 in. Het re cept is echter van dien aard dat zijdie dit lezen daaromtrent gaarne eenige bijzonderheden zouden vernemen Wie dit verlangt, leze het dagblad van Californie, The San Joaquin Re- publicanvan 23 Junij, waarin het volgende als correspondentie-artikel letterlijk is opgenomen, ollier aan de Fraser-rivier in het nieuwe goud land kan ieder dagelijks, met niets doen, 150 dollars verdienen. De stroom bevat bijzonder veel goud. Men behoeft zich slechts een paar kousen van schapenvacht te vervaardigen, waarvan de wol gedurende een nacht met kwikzilver verzadigd isde kousen met de wol naar buiten aan te trekken en de voeten gedurende den dag in het water te houden. Des avonds •chudt men de kousen uit, die 150 dollars aan goud bevatten Men be hoeft alleen een snellen stroom of een waterval te kiezen en de voeten stijf en onbewegelijk te houden, om geheel zeker nopens den uitslag te zijn. Wij geiooven echter, dat het ook zou gelukken, indien men deze kousen zonder de voeten, die zich toch niet mogen bewegen, in den stroom hield. Dit zou hot voordeel hebben, dat, terwijl thans ieder persoon slechts twee voeten bezit, men zich dan tien, twintig, ja zooveel voeten of liever kou sen zou kunnen aanschaffen als men wilom des avonds door zijn liverei- bediende honderden en duizenden dollars er uit te laten schudden. Verscheidene geleerden hebben aangetoond, dat de oudste tijdrekening met met de onze overeenstemt. Volgens hen, zou het bewezen zijn, dat de jaartellingen tot aan Abraham slechts 3 maanden, vervolgens 8 maan den, en, eerst na Jozef, 12 maanden bevatteden. Dit is eene veronderstelling, die zij daardoor bevestigen, dat er thans »og volkeren in het Oosten zijn, die het jaar op 8 maanden berekenen; ook zou bet geheel onverklaarbaar zijn, waarom het menschelijk leven, na den zondvloed, meer dan de helft verkort werd. ADTSRTS1TTIB1T. Helder 25 Januarij. Heden morgen overleed mijn veelgeliefde en eenige ZoonHENDRIK, in den jeug digen leeftijd van twintig jaren. Een ieder die den deugdzamen jongeling gekend heeft, zal beseffen, welk zwaar offer de Voorzienigheid van mij heefj geëischt en hoe onherstelbaar mij zijn verlies is. Uithoofde van de vele betrekkingengelieve men deze als eenige en algemeene kennisgeving aanlene- men. C. Z IJ M. OPENBARE VERKOOPING bij 's Rijks Werf te Willems oord op Woensdag den 2 Februari'j 1859, des voormid dags ten tien ure van voor 's Rijks dienst afgekeurde artikelen te weten Eiken en ander BrandhoutAfvalMot en Schaleneen Loodsscholckeroude Zeilen di verse Scheeps- en Artillerie-behoeftenKleedinij- stukken en meer andere artikelen. Al hetwelk op de twee de verkooping voorafgaande werkdagen, van 9 tot 12 en van IJ tot 4 ure, op voor schreven werf ter bezigliging zal gereed liggen terwijl alsdan tevens gelegenheid zal zijn de voorwaarden te lezen. Willemsoord den 22 Januarij 1858. De Directeur en Kommandant der Marine I). BIJL DE VROE. Tegen alle kwalen worden middelen aangegevendoch tegen Rhumatiek bestond tot heden geen middel dat proefhoudend washet zoude te vergeefs zijn in de bekende Apotheek naar zoodanig middel langer te zoeken, het zijn alleen de die zeker genezen. Er is geen lijder aan echte Rhumatiekdie daarbij geen baat heeft gevonden.De verouderde Rhumatiek verdwijnt zelfs alsof zjj nimmer bestaan had door een voordurend gebruik dezer Ligte aandoeningen ons door buitenlucht aangebragt, zoo als KrampJicht, Hoofdkramp, AangezigtspijnKiespijn, Pijn of Verstijving in de Leden enz. alsook Huidziekten van eiken aard, Roos, Brand, Uitslag, Brandingwonden en dergelijke kwalen meer, genezen door dit middel zeer spoedig, want zij nemen dadelijk alle scherpe deelen uit vleesch en bloed weg, zonder de goeda sappen te benadeelen of eenig orgaan stoornis toe te brengen. De prijs is 25 Gents Hoofd-Dépöt te Delft bij A BREETVELT A z.die tot bewijs der echtheid de Billetten onderteekent. Verdere Dépots: G. J. WUBBENieuwediep H. J. Ronken, Amsterdam, hoek Vijgendam en Warmoesstr. A. OostcrbaanAmslerd. Leidsche straat "in de VlijtJ. H. Keiler, Rotterdam W. Wagenstraat. D. Boots, Alkmaar. S. Keel, Schagen. Gez. Lippilz, Hoorn. Wed. B. MeijknechlKokhuizen. Wed. E. M. Engel, Medemblik. W. en B. WicbolsPur- merend. J. B. Upman Barsingerhorn, en de meerdere be kende Déjiöls in andere plaatsen NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4