HELDERSUHG fa ,M 9. ITIB TJ TT S T IJ D 11T G B 30 JANUARIJ. Wordt uitgegeven op Zondag en Dunileriia g door den Boekh. C. BAKKEKBz., te Nieutcediep Abonnementsprijs per kvvatt-aal [I 30 Franco per postut.SO Enkele nommers#11 10 Men abonneert zich bij aile boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG De BURGEMEESTER der gemeente Heldergelet heb bende op het bepaalde bij art. 7 der wel van 4 J ui ij 18ü0 (Staatsblad No. 37) betrekkelijk het opmaken der tijslenaanwijzende de personen die tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer, van de Provinciale Stalen en van den Gemeenteraad bevoegd zijn, noodigt de in woners der gemeente uit, om, zoo zij elders in de di recte belastingen zijn aangeslagen daarvan vóór den 15 Februarij aanstaande te doen blijken. /leider den 28 Januarij 1859. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en N1EUWEDIEP, 29 Januarij 1859. De soire'e dansantejl. woensdag ter eere van H. M. de koningin-moeder in Tivoli gehouden, leverde voor de aanwezigen een waar genoegen op. Het gezang en de voordragten van de heeren Polakdit bragl er almede niet weinig aan toe, om het genot van dezen feeslelijken avond te verhoogen. De de coratie der zaal was keurig en smaakvol. Voorzeker zijn zulke betamelijke uitspanningen zeer aanlebcvclcn en verdienen ten volle de ondersteuning der jongelieden in deze gemeente. Naar men verneemt, heeft de kapitein Matsen in de Torreslraat eenige praauwen met zeeroovers ontmoeten op hen ecu scheepskanon gelost, dat echter sprong, met het on ongelukkig gevolg, dat zijn zoontje, circa G jarenoud, onrnid- delijk op de plaats dood bleef, en genoemde kapitein, twee dagen daarna, aan de bekomen wonden overleed. Van Palembang wordt gemelddat terwijl vier meisjes zich in cene badplaats baadden cene van haar door den stroom werd medegevoerd, liet oudste, 8 jaren oud, sprong het kind na en dook, bij herhaling en zoo lang, tot zij het kind had gered. Dit is reeds de tweede maal, dat de redster, Maria Klaus genaamd, een kind aan een wissen dood ontrukt heelt. Men meldt uit Batavia, dd. 9 December, aan de R. C. «Deze mail zal geene zeer aangename bcrigten overbrengen omlrent den politieken toestand van Java. Er is sedert (ie laatste maand eene zekere malaise ontslaan. Het eerst gaf daartoe aanleiding het herigt omtrent het échec op Palembang, en het bekend worden dat hel gouvernement daarheen geene troepen zou zendenomdat juist besloten wasgevolg te ge ven aan de reeds zoo dikwijls besproken expeditie tegen Boni, op Gelebes. De expeditie moet onvermijdelijk geworden zijn door hel deserteren van 12 man van het garnizoen van Makas ser naar Boniwaarvan Boni de uitlevering geweigerd heeft. Verder beweert men ook, dat de uitvoering van deze reeds se dert zoo vele jaren besproken expeditie alleen nu mogelijk is, omdat daarvoor een vijftigtal koopvaardijschepen gevorderd wordt, en op dit oogenldik alle havens en reden vol liggen met schependie op lading wachten, welke omstandigheid zich zelden zoo gunstig zal voordoen. Verder broeijen er weder hostiliteiten op Bali. De Ard- jocno lag te Soerabaija geheel uitgerust voor eene reis naar Ja" pan, maar heeft per telcgraaph eensklaps contra-order ontvangen en is onmiddelijk met eene onbekende destillatie naar zee ge gaan; men geloofde algemeen naar Bali. Ook op Java zelf heerscht op sommige plaatsen spanning: dit is te meer speciaal het geval in het Krawangsche en Ke- dirie. De verhalen en geruchten omtrent den stand der zaken zijn echter zeker veel vergroot, en het blijkt meer en meer, dal er hoegenaamd geen gevaar aanwezig is. Sommigen beweren, dat er wat al Ie spoedig militaire de- monstraticn zijn gemaakt. Nu komt Boni aan de beurt. jjkl*r- dat is afgcloopcn, dan wordt er cene expeditie naar Byreorl^ voorbereid, om de binnenlanden van Sumatra, lusreheit-JW» F !.v-. lembang en Benkoelen, schoon te vegeu. Het BJtauiaasp/i Cli Z KV F. XTIE NDE J A A KG A\G. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot dag en Woensdag middag uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0 GO Voor >eder<fn regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35 Buitengewoon groote letters, naar niaic der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1