ÜELDERSCÜË en MEEWEDIEPEli COURANT. DONDERDAG v\ 3 FEBRUARIJ. .K 10. Wordt uitgegeven op Zondag eu Donderdag door den Boekh. G. BAKKERBz, te Nieuwediep Abonnementsprijs per kwartaal 1 30 Franco per post«1.50 Enkele nommers0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. 1TIHÏÏWSTIJSI1TÖS 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 2 Februarij 1859. De 51ste verjaardag van II. K. II. Prinses Frcderik der Nederlanden werd gisteren op de gebruikelijke wijze in deze gemeente gevierd. Den iden dezer vertrekt de oosl-indische landpost over Triest. Dezer dagen zijn de vereischtc bevelen gegevenom de miliciens der ligling van 1851, die zich met onbepaald verlof in hunne haardstellen bevinden, mei Mei te ontheffen, ten aanzien hunner verpligling aan de nationale militie en zal lot dat einde door lusscbenkomsl van de plaatselijke besturen aan hen bel paspoort worden uitgereikt. In de omstreken van Turnhout heeft zich eene ziekte onder de varkens geopenbaard, en wel de dusgenaamde kool- typhus of het St. Antonies-vuur. Zij is niet alleen besmettelijk voor de varkens, maar ook voor den mensch, indien hij een ziek, of aan die ziekte gestorven, varken aanraakt; zelfs de kleinste wond aan dc hand, wordt hierbij doodelijk. Men schrijft uit Turijn, in dato 50 Jan.: «Gisteren heeft, ten overslaan van graaf Cavour, in zijne hoedanigheid van notaris der kroonin tegenwoordigheid van generaal fViclLatuur d'Auvergne, minister des keizers hij het hof le Turijn, en dc groot-dignitarissen van het hof, de ouderteekening plaats gehad van hel huwelijks contract van prins Napoleon en prinses Clotilde. Des avonds heeft eene deputatie van de nationale garde een monsler-houquct aan de prinses aangeboden. Op liet plein voor hol paleis werd door het muzijkkorps der nationale garde eene serenade gegeven. Het volk deed <le lucht weergalmen van de krelen: «Leve de Koning! leve hel jonge paar!" Tevens was cr algenieene illuminatie. Heden werd hel huwelijk kerkelijk ingezegend. De huwe lijkszegen werd aan liet jonge paar gegeven door den aarts bisschop van Vcrcellibijgestaan door de bisschoppen van Ca- sale, Pignerol, Savoue en Bicle. Ten Ij ure zijn HU. KK_ HII. naar Genua vertrokken, vergezeld door den koning en de koninklijke familie." Bij aankomst van den rijsselschen trein te Korlrijkop eergisteren zijn ecu 9lal passagiers aangehouden, door zes gendarmes, die de trein hadden afgewacht. Er was namelijk berigt ontvangendat die meest allen deserteurs van verschil lende natiën warenwelke zich voor zes jaren hij het neder- landsch-indische leger hadden verhouden en naar hunne bestem ming op reis waren. Men had hen aangehouden om te zien of er belgische deserteurs bij waren. Doch men had alle li vretlen in orde bevonden en hen derhalve ontslagen. Inmiddels was echter de trein vertrokken, en zij moesten ecu volgend vertrekuur afwachten. jl. Donderdag namiddag onlving de polilie te Livcrpool kennis, dat liet grootste gedeelte der bemanning van een amcrikaanscli schip schier allen kleurlingen oproerig was geworden. Dc policic-aiublcnarcii begaven zich aan boord en herstelden, ten minste tijdelijk de rust. De oproerige man schappen konden echter niet aan laud gebragt worden, omdat, gelijk de Liverpool Daily Post zeglzij onder bescherming der amerikaansche vlag warendoch men vreesde voor ernstige gevolgen van dien opstand. Omtrent miss Craigdie uiet den prijs voor een gedicht op hel kristallen paleis werd bekroond, verneemt men nog, dat zij te Ediuburg is geborenen zich twee jaren geleden te Londen vestigde. Het is eene weeze, eu door hare grootmoe der, die in geeue gunstige omstandigheden verkeerde, groot gebragt. Met prijzeuswaardigcii ijver vormde zij zich zelve.», ten einde zóó eenmaal eene onafhankelijke plaats in te nemen. Zij schreef later eeltige dichtstukken eu was zelfs bij dn .scdao- het ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zater dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0 60. Voor ieder*» regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1