tic vau de Scoisman werkzaam. Zij gaf daarop hare Poems j Inj Isa uit en sciu ecf verscheiden dichtstukken in liet National Magazine. Zij was op de vergadering, waarin hare bekroo ning werd hekend gemaakt, niet tegenwoordig, en wist dus eerst later, dat zij den lauwer boven G21 mededingers had behaald. Te Dublin is een huis ingestort, waarhij echter geen der bewoners letsel heeft ontvangendoor dal zij het kort tevoren, uit vrees voor de gevolgen van den bouwvalligen toestand hadden verlaten. Een oude man en vrouw, nog het laatst daargeblevenwaren nog gelukkig ongedeerd door eene achter deur ontkomen. Er zijn echter vele goederen door het vallende puin en hout vernield. Ecnige dagen geleden viel een onbekend man nabij Bar- nell neder en stierf, door hel bersten van een slagader, bijna op hel zelfde oogenblik. Naardien hij courier-duiven overgebragt had, sciuecf men zijn signalement en hel gebeurde op, en bond dal aan den poot van eene der duiven, welke men daar na opliet. Het gevolg daarvan was, dat met den eerstvolgenden trein de broeder des overledenen binnen liet uur aankwam en het lijk herkende. De aandacht van hel bestuur der Mersey dokken te Li- verpool is gevestigd op het gevaar oin raketten tot nacht-sig nalen voor stoomschepen te bezigen,- hoofdzakelijk is dit bet gevolg van de omstandigheid, dat eene rakel, welke met zulk een doel opgelaten was, op hel dek van een nederlandsch schip viel en bijna hel schip in brand zou hebben gesloken. De zaak is nu aan eene der sub-commissien opgedragen om te worden onderzocht. Te Berlaimont, in het Noorden van de provincie Luik is een meisje van achttien jaren, ten gevolge van een hevigen schrik, plotseling gestorven. In het bosch van Mormal wan delende werd zijop het zien eener buitengewoon groote hagedis, door zulk eene vrees overvallen, dat zij het bewust zijn verloor; eenige oogenblikken daarna gaf zij den geest, niettegenstaande de haar spoedig loegebragte hulp. De wijzewaarop de keizer van Annam zijne schatten bewaard, is nog al bijzonder. In het paleis te Hué is een groote put, met hooge muren omgeven; men kan slechts door één raam in de kamer des keizers in dien put zien. Door dit raam werpt men ieder jaar een stuk van een boomstam van zeer hard hout; dit stuk is uitgehold en vol met gouden en zilveren staven, geld en edelgesteenten, welke schat door af persingen van het volk verkregen is. Nimmer wordt er iets uit die ontzaggelijk groote schatkist genomenzoodat er milli- oenen en millioenen aan waarde aan de schatkist onttrokken worden. De bewaarders zijn de eerlijkste, de onomkoopbaarsle, die er te vinden zijnen zoo gevreesddat niemand het wagen zal, hen te naderen; het zijn krokodillen. De berigten uit Italië zijn rustig; de gemoederen in Lombardije zijn bedaard en de Piëinonlezen hebben te veel met het huwelijk van prinses Clolilde te doen, dan dat zij zich voor het oogenblik met politiek kunnen bezig houden. De aartshertog Maximiliaan is nog steeds te Milaan: hij wan delt dikwijls zonder gevolg door de stad, en iedereen beijvert zich hem ie groeten. In een brief uit Turijn, in den Glohewordt gezegd, dat een der aartshertogen van Oostenrijk den keizer der Frau- schcn, in eene opwelling van sympathie, eene copie van Ca- novas slandbceld voor Napoleon I had aangeboden. Het thans gereed zijnde hccld, op - der grootte, in brons, was opgedra gen aan den heer Pardiani,ven slaat thans in het atelier des beeldhouwers. Tooji deze kortelings den aartshertog vroeg, wat hij niet het beeld moest doen, antwoordde deze, dat hij het nog maar moest bewaren. Na den drievoudigen diefstal in etc kerk der Augustijnen te Antwerpen, die tweemalen de gouden kelen en eens de gouden kroon van het Maria-hecld heeft doen verdwijnen, zijn thans ook een aantal zilveren herinnering-offers uit de kapel achter het hoofdaltaar der Lieve Vrouwenkerk aldaar gestolen, zonder dat men de misdadigers op het spoor heeft kunnen komen. De dader der drie eerste dieverijen schijnt thans in handen der justitie te zijn. Een der pachters van den hertog van Boxburgh, door tegenspoeden gedwongen den grondeigenaar te verzoek u, zijn pachl-contract dat nog onderscheidene jaren te loopeu had, te doen eindigen, en die tot een hongeren huurprijs aan een ander verpacht zijnde, heeft de hertog aan zijn ontslagen pachter hel verschil van pachtprijs over al die jarenten bedrage van meer dan 1000, uitbetaald, om daarmede een ander bestaan te zoeken. Prins Alfred van Engeland is den loden dezer te Tunis aangekomen en door den bcy en de verdere autoriteiten met buitengewone eerbewijzen en veel hartelijkheid ontvangen. Bij het tegenbezoek door den bcy aan den prins, dadelijk na dien* bezoekgegevenverzocht de eerste den jongen vorstals her innering, een juweelcn versiersel aan le nemen, dal alleen door de prinses van het regerende huis van Tunis werd gedragen. Den avond 11a den dag zijner aankomst had de prins ecu bal hij den britsehen consul-generaal bijgewoond. Zondag 11. is ten huize van graaf de Muricontden fran- schcu consul te Ncwcaslle, met buitengewone plegligheid, en in tegenwoordigheid van al de daar aanwezige franscheu en vele engclschcn, aan een engelschman van Norlhshields, Arilland genaamdhel kruis van het legioen van eer uitgereikttot be looning zijner aan de fransche zcemagl bewezen diensten waar bij de consul in zijne toespraak breed uitweidde over het ge- wigt der cngelsch-fransche alliantie voor beide natiën. De lelcgraaph-ingenieur Allan heeft, onder presidium van het parlementslid Brown, voor de voornaamste reeders eD handelaren te Liverpool eene voorlezing gehouden, over zijn stelsel van zee-telegraphie, Hij toonde daarbij onderscheidene proeven van den door hein vervaardigden ouderzceschen kabel, die veel ligler cu buigzamer is, dan die bij dc transatlantische

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2