maatschappij in gebruik. De metaaldraden worden bedekt door ecnc dubbele laag gut(a pcrclia, en voorts door een bekleedsel van zamcngesteldc zelfstandigheid, welke zoo laai en buigzaam als leder is. De zwaarte is 10 centenaars per mijl en in het zeewater niet meer dan 2 centenaars. Te Offckcrque (Pas de Calais) heeft eeu vreeselijk onge luk plaats gehad. Mevr. Branie, die met hare dochter en haar zoon de kermis te Calais bezocht had, leed met haar rijtuig naar huis terug; de zoon mende de paardeu. Bij cene schut sluis aan de rivier Oye, riep inej. Braurc eensklaps uit Broeder, pas op, gij zult in liet water rijden!" Zij greep in baar angst de teugels, de paardeu verschrikten, liepen ach teruit en vielen met het rijtuig in de rivier Mevr. Braure en haar zoon zijn gered, het meisje echter was een lijk. Men verzekert, dat er weder sprake is, om de vesting werken van Berlijn te slechtenen daardoor de groote voor steden in onir.iddelijke verbinding met de stad ztlvc te brengen. De prins-regent zou bereids aan eene commissie den last hebben opgedragende zaak te onderzoeken en hem deswege rapport uil te brengen. lu een artikel: L'Empire c'est la paix! waarschuwt de Oester. Ztg. den keizer der Franschen, de inenschenslagterij van zijn oom niet op nieuw te beginnen; hij zou anders binnen kort geheel Europa tegen zich hebben, gelijk eenmaal Napoleon I. Alexander v. Ilumboll heelt aan den fabriekaul van stalen pennen, Alexandre, verlof gegevenaan een nieuw model van pennen zijn naam te geven. In den brief, waarin dat verlof gegeven wordt, noemt de groote geleerde zich zeiveu een anlcdiluviaansche grijsaard die een voorwerp van de algemeene nieuwsgierigheid geworden is". Hij dankt den beer Alexandre voor de toegezonden pennen en schrijft: zij zullen mij helpenom de zwakheid des ouderdoms geduldig te ver dragen, in een land waar men een zoo groot misbruik van de pen maakt". Volgens aartsvaderlijk gebruik, vierde een der bekeude industriëlen te Parijs den Gdcn Januarij het driekoningenfeest. Ouder zijne gasten bevonden zich elf heeren waarvan 9 ten half twaalf ure vertrokken; drie hunner begaven zich naar Londen, waarvan de een zich aldaar naar New-York, de tweede naar Brazilië en de derde naar China inscheepte. Een vierde reisde naar Rome, waar hij in garnizoen lag; de vijfde naar Egypte; Moskou, Belgrado, Venetie waren het doel der reis van drie anderenterwijl de laatste naar Cherbourg reed om zijne reis-inslruclien aldaar te ontvangen. Zoodanige ontmoeting of bijeenkomst zoude men voor veertig jaren als een wonder hebben beschouwd. De treffende legende van Philemon en Baucis is voor weinige dagen te Koningsbergen op nieuw verwezenlijkt. Daar leefde gedurende een halve eeuw de scheepskapitein Hentz, in den gelukkigste» echt verbonden met zijne gade Annageboren Springer. Het grijze paar had meermalen den wcusch geuit gelijktijdig dit ondermaansche te mogen verlaten. Toen dezer dagen de 84jarige grijsaard aan de gevolgen cm'r verzwakking zacht den adem uitblies, maakte, op den oogcu- ldik, dat de trouwe, 79jarige levensgezellin de m slapene de oogen sloot, eene plolselijke beroerte ook een einde aan haar leven. Een gemeenschappelijk graf omsluit thans hel getrouwe echtpaar. De lieer Eardiey Pinhcy, een der hoofdambtenaren van de maatschappij voor dc stoomvaart van liet schiereiland en hel Oosten, heeft in eene der zalen van Lioyds een door hem uitgevonden werktuig ten toon gesteld, voor het aanwijzen en verbeteren van miswijzingen der compassen aan boord van ijze ren stoomschepen. Het werktuig dat reeds de goedkeuring van vele deskundigen heeft ontvangen, is uitgebreid noch inge wikkeld en kan in elk gedeelte van het vaartuig worden gebezigd. Men wil te Wcenen weten dal er verontrustende be- ligteii uil Modena zijn ontvangen. Dal bel voornemen beslaat om in dit gedeelte van Italië eetie beweging uitte lokken, ten einde daarvan naar omstandigheden gebruik te maken, schijnt zonder twijfel. Vermits echter de autoriteiten op aiics zijr. voorbereid en de plannen der oproermakers kennengelooft mendal men voor eene ernstige rustverstoring niet behoeft te vreezeit. Het artikel van den Constitutionnelaangaande de krijgsmagl van Frankrijk, heeft veel sensatie te weeg gebragt, en de geruchten van oorlog zijn daardoor weder algemeen. Zoo bepaald zeker als gedurende de laatste dagende vrede was, zoo stellig is bet thans, volgens de algemeene meening, dat d« oorlog zeer spoedig ophanden is, en sommige zwakmoedigen zien Europa reeds in vuur en vlam. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 1 Febr. Werk. Sch. 2J- pc. 64£. 5 pc. "ï- 4 1)C- 98J-J. Spanje. 1| pc. 29£. buiten!. 3 pc. 44Jf. binnen!. 5 pc. I9r|. Rusland. 3 pc. 103 1816, 3 pc. 103 1829, 3 pc. 91. Oostenrijk, melall. 3 pc. 70. amst. 3 pc. 80g. natio nale 1854 5 pc. 7I{£. melall. 2} pc. 55Jf. SCHEEPST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: 30 Jan. Elisabeth Anthonia, Jansen, Batavia, vertrok 6 Oct. Gistere* nog: Eendracht, Kaspersma, I.onden. 31 Jan. Libra, van Os, Soerabaiji, vertrok 3 Oct. Josepbina Berendina, Bos. Suriname. 1 Febr. Cor- nelia, Jaski, Batavia. UITGEZEILD 30 Jan. Hadjcz (stNewcastle. 31 Jan. Niets. MARKTBERIGTEN. ROTTERDAM 31 Jan. Tarwe. Van nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsche, Overmaasche en Fiakkeesche was de aanvoer redelijk en nagenoeg gelijk aan de vorige week, en ruimde tot 10 ct lager langzaam op; puike blanke f 7,SO 4 7,90; middelb f7,30 a 7,50; mindere 6,50 4 7; jarige aan beneodigd- heden tot f8,25 4 8,75, doch komt weinig meer ter markt; roode met zeer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3