liELDERSCHE n MllEDIMR MANT. ZONDAG 6 FEBIiÜARIJ. HELDER en N1EUWEDIEP, 5 Februarij 1859. Dcu 7deu dezer vertrekt de oosl-indisclte landpost over Marseille. Met den 16den dezer wordt op hel wachtschip alhier geplaatst de luitenant ter zee der 1ste klasse, W. baron van Ileerclt. De vroegere plaatsing op dien bodem van den luitenant ter zee 1ste klasse, A. L. Palmis ingetrokken. Zr. Ms. transportschip de Me r wede, onder bevel van den kapitein-luitenant ter zee J. van der Meersch, welke bodem levensmiddelen en andere behoeften naar het oefenings-eskader te Cadix heeft overgebraglis den 1 sten dezer van daar vertrokkenkoers zettende naar Oost-Indie. Den 50 Jan. heeft aan boord van Z. M. wachtschip Rhyn de pleglige uitreiking plaats gehad van de gouden medaille van verdiensten en f\00, door Z. M. aan den oppcr-constabel S. Swobodageschonken voor meer dan 50-jarige trouwe dienst. De welgezinde ingezetenen van Makkinga, willende me dewerken tot wering der armoede en tot bevordering der stof felijke welvaart van de mindere volksklassehebben zich lot eene vcreeniging gevormdom met gemeenschappelijke krachten het best dit doel te treffen. Deze vcreeniging heeft eene spaarkas, eene naai- en breischool en een keijenklopperij opgerigt. Men meldt dd. 28 Jan. uit Hardenberg; Als eene bijzon derheid de zachte weersgesteldheid van dezen winter betreffende, kunnen wijberiglen, niet alleen dat vele landlieden in dezen omtrek nog dagelijks ploegen en zaaijenmaar dat zelfs twee jongelieden uit G. zich heden in de Vecht met zwemmen verlustigd hebben. Uit Sleeu wordt ons het verhaal gedaan van eene aan randing op den openbaren weg, die wel eenige vermelding verdient, al ware 't alleen om de wijze, waarop die aanranding werd afgeweerd. Een landbouwerszoon ging in de vorige week uit die gemeente naar Dalen, alleen vergezeld van zijn houd. Onverwachts wordt hij op weg door drie kerels aangevallen, en hij zou voorzeker in de ongelijke worsteling, die toen ontstond, zijn bezweken, zoo niet zijn hond, op zijn geroep van Iiello help! tot hulp was toegesneld. Dit trouwe dier, hel gevaar ziende waarin zijn meester verkeerde, vliegt op den man aan, die zijn haas reeds had gegrepen, pakt hem bij de keel en doet hem weldra ter aarde storten. En terwijl de beide anderen het hazenpad kiezenblijft de hond den onder hem liggenden man bewaken, en zet hem zijne poolen op de borst, waar door zijn meester gelegenheid heeft aan hel hem dreigend ge vaar te ontkomen en zijn weg te vervolgen, het aan den houd overlatende om, zoo als hij zeide, het met den man af te maken. Na verloop van een kwartier uurs komt zijn trou we bondgenoot geheel builen adem hem weder inhalen,- hij had zijn pligt volbragthet gevaar voor zijn meester was geweken. Terwijl eenige jongens Zondag jl. te Ooslcrbierum aan het spelen warenkregen twee hunner twistwaardoor de eene met zijn klomp wierp, welke den anderen zoodanig tegen het hoofd trof, dat hij, niettegenstaande heelkundige hulp, nog dien zelfden avond overleed. De gewonde was omtrent 14 en de dader ruim 12 jaren oud. Beiden moeten steeds goede kameraden zijn geweest. Reeds heeft te Leeuwarden de lijk schouwing plaats gehad. Men leest in de Kerkelijke Courant van 29 Jan. »De predikanten zijn er lang reeds aan gewoon dat men hunnen invloed en hulp inroept, waar t om de inzameling is te doen van liefdegiften. Het naast aan deze gewoonte stond die van 't ontvangen van prospectussen en inleekeninglijslen van boekhandelaars, dj meest altijd zelfs een zekere winst aan de predikanten toe denbij ecu handel zonder patent. Iu den laalslcn tij ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTF.NT1EN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35 Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1