die boekverkoopcrsgewoonlegelukkig! iels minder geworden. Vreemd niogt het heetenvreemder dan het voorgaande loen jn 't laatst van 't vorige jaar eene circulaire weid rondgezonden aan predikanten, om hen te gebruiken lot bet debiteren van haringen thans heeft eene maatschappij van verzekeringen op het leven enz., het lucide idee opgevat, om predikanten tot hare agenten te maken! Zoo is er nog al het een en ander te doen. 't Was waarlijk te wenschendat het begrip omtrent den stand en den werkkring der predikanten zoo juist werd opgevat, dat men hun de dwaze uiluoodiging tot dergelijk vreemd bijwerk bespaarde." In de Beels, een dorp bezuiden de gemeente Hoornviel dezer dagen een aardige geschiedenis voor. Een boer, die, zonder te vragen, zijn hek plaatste op dorpsgrond, werd van wege het bestuur van het dorp menigmaal aangemaand om het hek te verplaatsen, doch weigerde hieraan te voldoen. Dit had ten gevolge, dat anderen ook hunne hekken gingen vooruit zettenwaardoor zij zich vrij wat grond toeeigenden. Dit gaf aanleiding, dat dezer dagen de burgemeester, ondersteund door eenige rijksveldwachters, door een timmerman van het dorp, het nog nieuwe en schoone hek tot den grond deed afzagen, en aizoo aan die halstairigheid een einde maakte, waaraan de anderen gewis een voorbeeld zullen nemen en hunne hekken verzetten. Te Barcelona is men bezig met het bouwen van een oudcrzeesch vaartuig, naar het plan van den heer Monteriol. De Corona zegt, dat men in de maand Maart aanstaande een stuk geschut, op 2 mijl afstand van de haven, in zee zal wer pen, en dat het onderzeesche vaartuig het zal ophalen. Uit Appenzell meldt men, dat te Herisau dezer dagen een onderwijzer zijn SOjarig jubile vierde, bij welke gelegen heid eenige dankbare voormalige leerlingen beloofden, hem jaarlijks lot aan zijn dood 1000 francs te zullen uitbetalen, liet bedrag voor het lste kwartaal werd hem dadelijk ter hand gesteld. Eene statistieke opgaaf over het jaar 1858 van geboorte cu sterfgevallen te Cossanoy (Waadlaud) is zeer zonderling. Er hebben 44 geboorten plaats gehad, waarvan 22 jongens en 22 meisjes, en 44 sterfgevallen, waarvan 22 van het mannelijke geslachten 22 van het vrouwelijkzoodal niet alleen de be volking dezelfde is gebleven, wat betreft het getal, maar ook wat betreft geslacht. De Züricher Ztg. verhaalt, dat een meisje, treurig uit de school te huis gekomendoor hare mama naar de reden daar van werd gevraagd, waarop hel lieve kind naïf antwoordde: Ach, beste moeder, de geestelijke heeft bij het godsdienstig onderwijs verzekerd dat het pad der deugd smalen slechts dat der zonde breed is; omdat gij nu met uwe brecde crinoline den weg der deugd niet kuut bewandelen, mamaatje-lief! bedroeft mij dit zeer". Op den spoortrein van Bright on naar Londen, werd eergis teren avond eene vrouw door barensweeën overvallen. Dadelijk werd de trein gestopt en naar hulp omgezien. Gelukkig bevond zich in een ander rijtuig een geneeskundige, die, terwijl de treinden weg vervolgde, zijne hulp bood, zoodal de vrouw ver lost was, toen de trein aankwam. In de afgeloopen week werd den passagiers op den spoor trein tusschen Kilconguhar en Iloigh angst aangejaagd door eeu schok, veroorzaakt door het bijkans plotseling stilstaan van den trein. Dit was oorzaak doordal eeu der arbeiders dwars over den weg lag te slapen, en de machinist, toen hij dit, op een afstand van 70 lot 80 yards bemerkte, de tegenwoordigheid van geest had, den locomotief te stoppen en daardoor alles zonder ongeluk te doen afloopen. Naar luid van berigten uit Turijn zou prins Napoleon zich bij meer dan eene gelegenheid aldaar hebben uilgelaten in een geest, die allesbehalve vredelievend was. Intusschen is de taai der frausche diplomatie in de laatste dagen vrij wal gematigder gewordenzoodat men daar al meer en meer de hoop begint te koesteren, dat de vrede niet zal worden verstoord. Den lOden Jannarij strandden in het gezigt van de haven Calania niet minder dan elf schepen op de vulcaansche klippen aldaar. Men kan zich zulk een storm niet herinneren. Het eerste strandende schip was de engelsehe schooncr Sapp/io waarvan de bemanning gered werddaarna zonk hel grieksche schip Ephtia met man en muis, vervolgens gelijktijdig eene cantanische en napolitaansche brik. Van de overige 7 schepen is bijna de geheele cpuipage omgekomen. Zekere Julius Wahlbrechl, te Elberfeldvergulder op fluweel en zijde, heeft aan prins en prinses Friedrich Wilhelm een kostbaar doopkleed aangeboden. Het kleedje zelf, de hals kraag, mouwen, taille, volants enz. zijn van wille zijde en voorzien met arabesken en bloemen, verguld en verzilverd in twintig verschillende goud- en zilverkleuren. Men kon zich bijna niet verbeelden, welk een schitterend effect dit te weeg brengt. De liberale berüjnsche National Zetting beval een artikel, waarin het oostenrijksch bestuur in Lombardije lievig gegispt wordt, een bestuur, dat, zonder de tegenwoordigheid van het groot aantal ooslenrijksche soldaten, in Italië nimmer geduld zou worden. Het blad gaat verder en zegt zelfs, dat liet bezit van een gedeelte van Sardinie's grondgebied eene behoefte is voor Oostenrijk, wil hel zijne verdedigingslinie in goedeu slaat van tegenweer hebbenwant de vlakten van Lombardije liggen aan den westelijken en zuidelijken kant zoo open, dat Oostenrijk, in weerwil van zijne groole legermagt, die hoogst moeijelijk zal kunnen verdedigen. In 1848 heeft men dit gezien, loen zijne troepen zich aan de Mincio te rugtrokken ten gevolge waarvan die mogendheid achter die rivier zijn nieuw stelsel van vestingwerken in het leven heeft geroepen. Om hierin echter thans zooveel mogelijk te voor zien heeft Oostenrijk eerst onlangs zich het regt aangematigd tot het versterken van Piacenza. De slotsom van dit artikel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2