VERGADERING ag DIENSTBODE. GHMB1TC-D^ B3BRIGTB1T. Van t>eu RAAD Set cjewieeute HELDER, is, zoo men hieruit kan zien, dat Sardinië reden heeft om ongerust te zijn over Oostenrijks bedoelingen. Dat deze bewering door slechts weinigen gedeeld wordt, behoeft naauwe- üjks gezegd te worden. Behalve de reeds vermelde ter dood brenging vaa de beide hoofdschuldigen aan het bloedbad te Djeddah, den chef tier policie en den sheik van Hadramond, wordt van Parijs nog gemeld, dat de kaimakans en de overige beschuldigden naar Conslantinopel zijn gezonden, om aldaar leregt te staan. De fransclic bladen hebben onlangs berigt, dat de laatste mameluk der keizerlijke garde met name Avan, teBarleDuc overleden is. Thans protesteerde een nog te Parijs levende ma meluk Barayua, in een zeer welgeschreven briefwaarin hij ter algemeene kennis brengtdat hij alle veldtogten des keizerrijks van Auslcriitz tot 1812, mede gemaakt heeften wel is waaruit Ruslandzonder de 5 teenen aan den linkervoet en op krukken maar toch levend en in welstand teruggekeerd is. In onderscheidene fransche havens worden beweegbare huizen ingescheept, bestemd voor de nieuwe stad Tourane, die de admiraal Rigault de Genouiily in Cochin-China doet bouwen. Te Parijs is op nieuw het gerucht verspreid, dat de koning van Belgie voor eenigen tijd incognito een bezoek aan den keizer zou hebben gebragt. Men verhaalt voorts, dat ko ning Leopold zijne krachtige bemiddeling in de italiaansche aangelegenheden aangeboden, en den keizer een plan voorge steld zou hebben, om een van Oostenrijk onafhankelijk lom- bardisch koningrijk onder den aartshertog Maximiliaan te vestigen. BÜR6EHLJKE STAND Van 29 Januarij 5 Februarij 4859. GEHUWD: W. Kolk en G. Heijdenrijk. BEVALLENM. Slraghouw geb. ten Hoope Z. G. Selderbeek geb. Hoogendijk D. T. Jurg geb. Korf Z. N. de Jongh geb. Oesterman Z. G. van Neck geb. Schoute Z. L. Bomhoff geb. Griep Z. II. Cohcn geb. Tabak D. I). Blok geb. Ruijter Z. Levenloos aangegeven 2. OVERLEDEN: J. Kouseband 48 d. - A. Smiuk 42 j. L. E. Enzlin 40 j. J. van Willigen 75 j. H. W. Dilg 6 w. J. Bakker 66 j. A, Boormeester 5 j. C. Groot 8 m. J. Kwinkelenberg 8 w. BEURS3ERIGTEN; Amsterdam 4 Febr. Werk. Sch. 2j pc. 64f. 5 pc. 77§. 4 pc. 98*. Spanje. 4| pc. 29|. buitcnl. 5 pc. 44|. binnenl. 5 pc. 59r^. Rusland. 5 pc. 104J 1816, 5 pc. 402jt 1829, 5 pc Oostenrijk, melall. 5 pc. 68|. amst. 5 pc. 79{. natio nale 1854 5 pc. 70f. melall. 2j- pc. 55^, SCHEEFST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: 2 Febr. Nor, Furst, Alexandrie, 1. t. Falm. Gisteren nog: Gleopatra, Austwick, Hartlep. naar Rottals bijlegger. 3 Febr. Lion (stLonden. Ranger (stdito Gisteren nog: Magnus, Lindahl, Catania, 1. v Fal- mouth 4 Febr. Suriname, Rijntjes, Suriname. Loopuyt, Bouwmees ter, Tjilatjap. UITGEZEILD 2 Febr. Niets. 3 Febr. Niets. 4 Febr. Rembrandt, de Haar., Bor deaux. Telegraph, Soulsby. Hult. Een stuk land in de gemeente Dalfsen, dal voor eenigc jaren voor een paar schoenen is vet kocht, heeft thans ecne waarde van 460 gulden. Te Gramsbergen staan twee mispclboomcn reeds in vollen bloei en heeft men den leeuwerik hooien zingen. In verscheidene sleden des lands maakt men plannen om den verjaardag des konings op 19 Februarij a. s. feestelijk te vieren. Op eene meeting te New-York is in vijf talen het woord gevoerd. Te Union-Springs is een slaaf, die zijn meester had vermoord, levend verbrand. Dit verschrikkelijk schouwspel werd door 500 personen bijgewoond. De Indianen aan de Frazer rivier hebben eeneu landverhuizer zijne weder helft ontstolen, wegens onbekendheid met het gebod: gij zult niet hegeeren uws naasten vrouw! De hertogin van Nassau heeft een prinsje gekregen. Keizer Soulouque wordt door republikeinen in zijn rijk ernstig bedreigd. De jeugdige spruit der pruisische dynastie zalnaar men verzekert, den roemrijken naam van zijn voorzaat Frederik de Groote ontvangen. De jonggeboren prins is een schoon en sterk knaapje. Zijne min is eene boerin uit Westphaien en zijne bouue eene Engelsche. De sardinische regering zal cent leening sluiten van 50 inillioen. op Dingsdag den 8 Februarij 4 859, des avonds 7 ure. Heden overleed, tot mijne groote droefheid, mijn geliefde Echtgenoot, L. E. ENZLIN, na een smar telijk lijden van slechts drie dagen. Zij, die den overledene gekend hebbenzullen beseffenwat ik en mijne twee nog jonge kinderen, aan hem verliezen. De Weduwe L. E. ENZLIN BUISMAN. Helder 50 Januarij 4 859. Üjgnl Tegen 4 Maart a. s wordt bij fatsoenlijke lieden gevraagd eene bekwame DIENSTBODE. Men vervoege zich in persoon of per franco brie ven bij den Boekhandelaar II. P. LIOTART, aart den Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3