HET NOORDHOLLAKHE KOFFIJilS, MUZIEK in BURGERLUST, MUZIEK voor den DANS PUBLIEKE VERKOOP, HOUTWAREN. eene aanzienlijke parïij Voorloopig berigt. MUZIEK VOOR DEN DANS. OT C3 Voor de vele en velerlei blijken van be langstelling en deelneming, mij en de mijnen zoo ondubbelzinnig 11. woensdag-avond beloond, ter gelegenheid van den brand, bij den broodbakker, naast mijne woning, betuig ik mijnen welmeenen- den dank. REINBACH, Cand. NotarisHeldeii. De ondergeleekenden eene overeenkomst gesloten hebbende met het huis JOI1ANNES KRAMER ZONEN te Amsterdamsedert vele jaren zoo gunstig bekendwegens hunne uitmuntende THEEzoo zijn zij in de gelegenheid om ook die THEE in alle soorten te verkoopen blijvende hun Magazijn ook van alle andere soorten voorzien. VERWEYDE Co. De Notaris W. J. HIDDE BOKter standplaats den Helder is van meening aldaar op de Binnenhaven ten huize van den heer SPIGT op Woensdag 1G Februarij, 's avonds 7 ure, publiek te verkoopen Colters Juffers Battings Spieren Sparren El lens PaalellensNoordsche en Nerva DeelcnDant- ziger en Wyborger DeelenWyborger Platen en Noordsche Latten op den verkoopdag behoorlijk gekaveld liggende aan de Binnenhaven. Betaaldag 16 Mei a. s. Nadere inlichting ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. op Zondag den 6 Februarij 1859 EN VERVOLGENS ALLE ZONDAGEN. ENTREE EN DANS VRSJ. aan het Hoofdbij J. II. JANSSENop Zondag den G Februarij 1859. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. Bovenzaal van den Salon des Varie'te's). De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat de met roem bekende Hofinéchanicus D. L. BAMBERG eerstdaags bij hem eene voorstelling zal geven in de De tijd wanneer, nog niet juist bepaald zijnde, zal nader bekend gemaakt worden. UEd. dv. Dienaar P. J. STALENHOEFF. Op Zondag-avond 6 Februarij Aanvang ten ure. Entrée en Dans vrij. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. Januarij. Barometer stand in millim. in Thermometer- stand Celsius-graden. Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste 28 757.59 756.46 7.7 4.1 5.0 5.2 29 757.15 759.12 7.5 4.1 7.2 5.9 50 749.82 750.78 7.2 5.6 6.2 5.9 31 752 55 752.55 5.5 2.4 4.1 1.5 1.' 758.55 758.64 5.0 1.5 4.6 2.7 Q 742.58 742.86 6.1 5.7 5.2 5.8 w O 757.84 756.54 5.1 5.4 4.2 3.0 Dampkrings toestand. S O s 0.90 96 90 86 95 8-1 78 sa «j -S 2 o te at o r fc S S <3 2 6.7 7.2 7.1 6.2 6.4 6.1 5.5 H 2 i S a W 46' 58 15 16 29 26 •f* 1 0 0 Plaats gehad hebbende Windrigtingen. - •s 2 a "2 c co O -C t- o ai co <D 'O T3 C S o -S u .5 a-'S •S g. .Sc® CÜ rC y iz co O mallen regen i strepen. itgedampt i strepen. Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. u co a 3 vf- +1 (Regtwijzend.) O s g-| 03 G a .5 u 73 -a O Q. i O O Naar het Westen. -Ui fc! o wzw. zw. zwtz. 6.28 17.5 0.6 0.6 19»15'10" zwtz. zzw. zw. 19.75 55.5 0.6 0.8 19 16 15 zzw. zwtw. zw. 12.75 17.0 1.4 0.9 19 15 55 zwtz zwlw.ztw. 7.10 16.0 5.7 0 5 19 14 50 zw.wzwztw.w. 22.05 58.5 4.2 0.6 19 15 5 wlz. NW. NNVV. 27.75 49.0 4.5 5.1 19 14 50 nnw. NWtN. zw. 14.42 52.0 0.8 1.0 19 14 50 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4