MEIWEDIEPER COURANT. DONDERDAG ZEVEN' NIEUWST IJ Dl 1TG-E XT. 10 FEBRUARIJ. JAARGANG. Wordt uitgegeven op Z o n d a g en Dondert) a g door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen io: Zater dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van I tot 4 regels is f 0.60. Voor ederee regel meer f 0.-15. Zegelregt voor elke plaatsing f0 35. Buitengewoon groote letters, naar ..ate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den t:::evcr. HELDER en NIEÜWEDIEP, 9 Februarij 1839. Het uitzigt op de verwezenlijking van het plan, om deze gemeente door middel van een spoorweg met de hoofdstad des rijks te verbinden, is in de laatste dagen weder eenigzins ver levendigd. De heeren Lebobe en Verrue van Zantvoorde Ie Parijs hebben zicli tot onze regering gewend, met verzoek oin concessie voor den aanleg en de exploitatie van ccn spoor weg, die van het Nicuwediep langs het Noordhollandsch kanaal naar Alkmaar en van daar langs Beverwijk tot Haarlem loopen- de, zich aldaar zal aansluiten aan den hollandschen ijzeren spoot weg. De ondernemers hebben berekend, dat het daartoe bcnoodigde kapitaal zou bedragen 13j- inillioen francs. Zij rekenen op ondersteuning van 's rijks wege en verzoeken de regering urn, door eeue subsidie vau 23 pet. van bel benoodigde kapitaal, tot de daarslelling van dit groolscbe plan nicdetewcr- ken. Ook zijn zij bereid ecne waarborgsom te stellen van 600,000 fis. en alle zoodanige voorwaarden aanlencnien, als voor cene eerlijke en spoedige uitvoering der werken noodza kelijk mogt worden geacht. Voorzeker zou cene meer regt- streekscbe verbinding met Amsterdam en den rijn-spoorweg voor den handel voordeeligcr zijn; toch beveelt zich dit plan door min kostbaarheid aan, en zou er reeds ecne groote verbetering in de communicatie lot stand komen. Ieder, die belang stelt in den bloei en de welvaart van deze gemeente, zal zeker met ons wenschen, dat dit plan door onze hooge regering in ern stige overweging genomen worde. De Ulr. Ct. deelt mede, dat dc gciucblen, nopens de waarschijnlijkheid van ecne kabinetswijziging te 's Ilage, voor als nog weinig geloof vinden, ofschoon de positie van het mi nisterie, zoowel in hoogere kringen als in den ministerraad zeiven. hel onderwerp van ernstige beschouwingen is. Zalurdag jl. heeft men op ccn dak van een pand aan het Vasteland tc Rotterdam, een spreeuwen nest gevonden, waarin zich vijf versch gelegde eijeren bevonden, zoodat het eerste ei waarschijnlijk reeds in de maand Januarij gelegd zal zijn Men herinnert zich niet, zulks nog ooit tc hebben aan getroffen, en vindt daarin een nieuw bewijs van den ongemeen zachten winter. Na de afdanking van den kleinsten groeulaudsvaarder van het kantoor Barend Visser Zoon, had de stad Ballingen nog alleen de Dirkje Aderna ter walvischvangst te zenden. Ecu rcederij onder boekhouderschap van den heer C. Teves zal nog in deze week een tweede schip ter walvischvangst uitzenden. Dit vaartuig zal in Noorwegen worden bemand; de Dirkje Adema, die binnen kort ook monstert, zal Neder landers voeren. Men spreekt te Breda van het huwelijk van zekeren M., dal, zoo het werkelijk lot stand komt, voorzeker onder dc zeldzaamheden mag gerekend worden. De uian, reeds tamelijk bejaard, is vroeger twee malen gehuwd geweest, en heeft uit elke echlvcrbindlenis kinderen. De vrouw lieefi ook reeds twee mannen gehad en is ook moeder van kinderen uit beide hu welijken. Dc spruiten uil deze verecniging zouden derhalve de vijfde bloedverwantschap onder de kinderen uitmaken. Aan de Pr. Dr. en Asser Ct. schrijft men van 't Loo (nabij Coevordeu) 1 dezer. Twee personen zaten in liet nabu- lige Gramsbergen bij een kastelein te bluffen. De een daagde den ander uil, om legen hem schaatsen tc rijden, maar dewijl er geen ijs was, waaraan men op dal oogenblik niet dacht, liep deze weddenschap te niet. Hierna wilden dc beide heeren tegen elkander zwemmen, cu, ofschoon de een in Oosl-Indie had verkeerd, bedachten beiden zich geen oogenblik en gingen in dit barre saizoen (26 Jan.) Ic water. M ie bet gewonnen heeft is onbekend, daar geen van beiden juist altijd den rcg ten cours hield. Onze beide helden waren echter frisch worden op deze waterkuur en, nog niet verzadigd van gi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1