Km® M 13. flELDËRSCHË IR MFAiWCDItPEIt mmi HELDER en NIEUWEDIEP, 12 Februarij 1859. ZONDAG 13 FEBRÜAK1J. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal fl 'i0 Franco per post«1.50 Enkele nommers«0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor icderen regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. MÏEÏÏWSïIJDinGElT. In de zitting van den Gemeenteraad op jl. dingsdag den 8 dezer, waren al de leden tegenwoordig. De Burgemeester opende de vergadering en de aanleekenin- gen van liet verhandelde in de vorige zitting werden gelezen en goedgekeurd. Een door de commissie van de onderhoudswerken ingediend nader plantot het maken eener ophaalbrug over het Helder- schc kanaal, ter plaatse waar vroeger eene draaibrug zoude zijn daargesteld, werd eenparig goedgekeurd, en Burgemeester en Wethouders lot eene aanbesteding gemagligd. Op voorstel dier zelfde commissie werd besloten, in verband tot de beschikbare fondsenmet inbegrip van een gedeelte van het vermoedelijk goed slot der rekening van 1858, in de eerste plaats over te gaan lot het bestraten van de Kolensteeg, Loods- grachtBier- en Landsteeg met een voetpad aan de achterzij de lusschen die stegen zoomede van den rijweg langs het Heldersche Kanaal, van af de Schipperssteeg tot aan de Nieu- webrugsteeg; zijnde de west- en zuidzijde der Achtergracht. Aan de vergadering werd mededecling gedaan van hel inge komen verslag der plaatselijke teekenschoolzoomede van de kweekschool ter opleiding van onderwijzers bij de openbare la gere scholen in de gemeente, over 1858. De waarneming der vacante hulponderwijzers-betrekking op de school van den hoofdonderwijzer II. Daarnhouwerwerd tijdelijk opgedragen aan de kvveekeliiigen op die school G. Lavell en A. Daarin houwertegen een jaarlijksch salaris van f 100 ieder. Na de mededeeling van ecnige ingekomene stukken, werd, omdat de Voorzitter zulks noodig keurdede zitting met ge- slotene deuren voortgezet. Z. M. heeft, hij het wapen der artillerie, benoemd tol kolonel bij het 1ste regement vesting artillerie, den luitenant- kolonel E. A. Frantzen, commandant van hel corps, voorts dien heer tevens op pensioen gesteld, en hel bedrag van dat pensioen bepaald op ƒ1300. Naar wij vernemen is door Z. M. den Koning bepaald, dat het getal militairen, dat in den loop van dit jaar tot aan vulling van de landmagt naar de overzeesche bezittingen zal worden uitgezonden, 1600 zal bedragen. Onder dal getal zul len ook begrepen zijn eenige aanbevelingswaardige onder-ofli- cieren en korporaals, welke voor bevordering tot den rang van officier bij de wapens der infanterie en artillerie in Indie, in aanmerking zullen komen. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegrafisch berigt, is het oefeniugs-escaderonder hevel van den schout-bij-nacht F. X. II. 't Ilooftin den namiddag van den 9 dezer van de reede van Cadix naar zee vertrokken. Het Nieuwsblad voor den Boekhandel meldt, dal bij den officier van justitie te Zulphen eene aauklagl is ingele verd, wegens liet nadrukken en verkoopen, door een zutphen- schen boekdrukker, van een gedeelte uit «Vondel gekroond", lyrisch dramatisch gedicht, door W. J. Hofdijk, waarvan het copieregt den heeren gebr. Bingerte Amsterdamtoebehoort. Men meldt uit Deventer, dat eene boerendienslmeid te Olst, na drie of vier dagen in hare dienst ziek te zijn ge weest, naar het ouderlijk huis werd gebragt, waar zij een paar dagen daarna overleed. Het bleek toen, dat zij in doeken een pas geboren kind verborgen had, terwijl zij van hel oogenblik harer bevalling haar werk had verrigt, om allen schijn van verlossing te vermijden. Te Groningen heeft een treffend sterfgeval plaats gehad. De burgemeester eener naburige gemeente was daar aangeko men, om zijn zoon, te dier stede woonachtig, te bezoeken, toen hij, in de nabijheid van diens woning, plotseling döod nederzeeg. De overledene was reeds hoog bejaard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1