Door de N. II. M. zijn bevracht de navolgende 32 schepen, als: Voor Amslerdain: CeleritasWagncr; Admiraal Piet Hein, Hazewïukel; Anna Digna, Ouman; Johanna Catharina Besseling; 5 Vrienden, Nolting; Waal-stroom, Meilink; Si- riusMulder; Staatsraad Baudde Jong; Zeeland, Ilaze- wiokel; Holland, AufTinorth; Antonia Petronella, Vooren- dijk, van Rotterdam; Stad GoudaBreuning, van dito; Euge'- nie, Barginan, van dito. Voor Rotterdam: Hendrika, van Aalborg; Hoop van Capel le, Bok; Colomhine, Malbranc; Alblasserwaard, von Lindcrn; Louis, Hovig; Australië, Jansen; BorneoN. N.; Maria Ad'-iana, van der Held; Admiraal de Winter, Uil. Voor Dordrecht: Eersteling, Armstrong Czn.; Cornelis Gips, van Rijn van Alkemade. Voor Middelburg: Twee Kornelissen, Kreije; Brouwers - haven, Jansen; Maria Elisabeth, Margaretha, Bauditz. Voor SchiedamII. Willehrordusde Boer; Pieter Cor- nelisz. HooftKoens; Otto, Rotgans, van Rott.; Cornelis Wernard Edouard, Bakker, van dito; Macao, Krol, van dito. Op den Grcat Western spoorweg loopen sedert een paar weken slaap-waggons. Zij bevatten in drie rijen 56 donzen bedden met haar matrassen en warme dekens. Overigens treft men in de slaapwaggons alle gemakken ccner slaapkamer aan, en zij schudden wegens hunne zwaarte niet zoo veel als de andere waggons. De dames hebben een afzonderlijken salon. Het Album Dolais verhaalt, dat in het hospitaal te Dole voor eenige dagen door verwisseling der doodkisten een jong meisje door een peloton dragonders grafwaarts ver gezeld en met militaire eer begraven is, terwijl het stoffelijk overschot van een soldaat van het garnizoen, door jonkvrouwen vergezeld, door meisjes ten grave gedragen en met bloemen bestrooid werd. Even nadat de beide begrafenissen afgeloopen waren, werd het abuis ontdekt. Uit Gorfu wordt gemeld, dat die stad den 27 en 28slen Jan. geïllumineerd was, en wel naar aanleiding van het besluit van het ionisch parlement, om zich inct ecne petitie lot de koningin van Engeland te wenden, waarbij het verzoek wordt gcrigt tot H. M. om bij de andere groole mogendheden de verceniging der ionischc eilanden met Griekenland voor te staan. Door hel invallen van een huis te Targuay, dat voor ccnigen tijd heeft plaats gehad, is een echtpaar, dat daar woon de, levenloos onder het puin weggehaald. Ten gevolge van de bepalingen eens beslaanden lestamenls, waardoor een groot verschil in den overgang der bezittingen kon voortvlocijen, moest door de regtbank worden uitgemaakt, wie van beiden het eerst gestorven ware. Ofschoon het lijk der vrouw nog wann was, toen het werd gevonden, heeft de regtbank beslist, dat de man het laatst had geleefd. Prof. Owen heeft in hel koninklijk instituut te Londen eene voorlezing gehouden over eene nieuwe apensoort, korte lings in Cenlraal-Afrika ontdekt, en welke, meer dan alle au- dere bekende soorten, den mensch nabijkomende, den naam van Gorilla draagt. Het dier, dat regtop loopt en eene lengte van vijf voelen heeft, is den mensch niet genegen, en komt soms een neger onder een boom voorbij, waarop zulk een aap is gezeten, dan grijpt hij hem onvoorziens bij de keel, ligt hem op en houdt hem zoo lang vast, lot hij verwurgd is. Te Londen is het model ten toon gesteld van den groot sten goudklomp, lot hiertoe [in Australië gevonden. Hij is 2 voet 4 duim lang, 10 duim breed, weegt 1745 oneen, (bij kans 140 ffi) en wordt op eene waarde van 6903 geschat. Men had dien op 120 mijlen afstands van Mclbourne opge dolven. Een engelsch tijdschrift zegt, dat men met zekerheid den ouderdom van paarden kan nagaanindien zij boven de 9 jaren oud zijn. Op dien leeftijd, namelijk, krijgt het paard in 't ooglid een rimpeldie vervolgens ieder jaar met cenen anderen vermeerderd wordt. BURGERLIJKE STAND Van 3 12 Februarij 1859. GEHUWDL. Vos en B. Engelschor. P. G. Spigt en W. J. Winter. J. F. Craset en C. P. den Ilartog. BEVALLEN: C. Abbenes geb. Bels D. M. Bakker geb. Lap Z G. Brunt geb. llolleman D. N. Boon geb. Bakker Z. J. van Hert geb. Edelenbosch D. N. Vellman geb. van Hert Z. P. Zachariassen geb. Selijn D. J. Duits geb. Sinjewel I). J. G. Soomers geb. Visser D. E. Zoetelief geb. Duinkcr Z. B. Rensmaag geb. Schel 3 Z. G. Meijer geb. Jacobs Z. Levenloos aangegeven 2. OVERLEDEN: A. Kaplein 5 j. K. Hubbeling 1. j. D. Swart 21 j. J. S. J. Elout 8 w. Ambtshalve ingeschreven 1. SCHEEFST IJ DINGEN- BINNENGEKOMEN: 9 Februarij. Mathilda, Fekkes, Batavia, vertr. 20 Oct. Groot meester Nationaal, Giesse, dito, vertr. 28 Oct. Anna Maria Wilhelmioa, Jansen, dito, vertr. 29 Sept. Sarah, Purvis, Sunderland. 10 Febr. Lion (st) Londen. 11 Febr. Gouv. v. Ewijck, Zijlstra Huil. UITGEZEILD 9 Februarij. Telemach, Gardes New-Orleans. Catharina Corne- lia, Feijes, Constantinopel. De Snip, Strijbos. Triest. Ilemmo Ileilico, Waker, Genua. Garonne, Smit, Bordeaux. Cornelia Louisa, van Aken, dito. Aurora. Vaalman, Nantes. Eclipce, Doekzen; Londen. Agatha en Maria, Zijp, Liverpool. Elbe, Miihlenroth, Novvc. 10 Febr. Niets. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 11 Febr. Werk. Sch. 2J- pc. 64, 5 pe. 77». 4 pc. 98,{. Spanje. 1| pc. 50T|. builenl. 5 pc. 44|. binnenl. 5 pc. 40T£. Rusland. S pc. 104| 1816, 5 pc. 102| 1829, 5 pc. Oostenrijk, mclall. 5 pc. 69-J-. amst. S pc. 80jf. natio nale 1854 5 pc. 71melall. 2£ pc. 56.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2