m iet i i et PUBLIEKE VERKOOPING, GEME1T3DE BEB.I3TB1T. Volgens de slerrekundigen zullen in den loop van dit jaar we der twee kometen verschijnen waarvan de eerste reeds in de volgende maand zigtbaar zal kunnen zijn. De kiijgsraad van Noordbrabant heeft ccnen deserteur tot tien jaren kruiwagen- straf veroordeeld. Uit Conslanlinopel wordt berigl, dat op de kust van Syrië vele schipbreuken hebben plaats gehad. De verjaagde vorst van Servie, Alexandcr Karagcorgewitsch is bij den keizer van Oostenrijk op audiëntie geweest. Op de Ardennen is zoo veel sneeuw gevallen, dat het verkeer op sommige plaatsen is gestremd. Het prov. gereglshof van Zeeland heeft 5 valsche getuigen veroordeeld tot 5 maanden correctionele gevangenisstiaf. Te Liverpool is een schecps- reeder beboet, omdat er geene genoegzame hoeveelheid mond behoeften aan boord was van zijn schip, dat tol vervoer van landverhuizers was bestemd. De aanleg van den lelegraaph tusschen Goustantinopcl en de perzische golf maakt groole vor deringen. De prins van Wallis is incognito te Rome aan gekomen. De studenten van Genua hebben zich bereid ver klaard om gewapenderhand inedetcwciken tot het herstellen der ilaliaansche eenheid. Te Vecudam is een dronken stuur man in 't water geloopen en verdronken. Het huwelijk van den hertog van Galabrie met de prinses Maria van Reijeren is te Bari ingezegend. De koning van Napels, van de pleu ris niet volkomen hersteld, is weder ingestort. De ex-mo_ narch van Delhi is met zijne familie te Rangun aangekomen. Vorst Milosch Obrenowitsch heeft met zijnen zoon Machael, onder groot gejuich des volks, zijnen inlogt in Belgrado ge houden. De T. K. is tegen den 13 dezer bijeengeroepen. De gezondheidstoestand van het kind van Frankrijk geeft aanleiding tot bezorgdheid. Men hoopt dus, dat hel huwelijk van prins Nap. met prinses Clolilde met kinderen gezegend moge worden. Koning Ferdinand heeft het plan opge vat, om zich in eenc nota over de ilaliaansche aangelegenheden te verklaren. De oostenrijksche verdedigers des vaderlands rukken nog gestadig op naar de sardinische grenzen. Bij de verkiezing voor een lid der Tweede Kamer te Amsterdam heeft de liberale partij de zege behaald. Prins Albert van Pruisseu heeft te Rome eenige malen een onderhoud met den heiligen vader gehad, De reslauratien en buffetten op de onderscheidene stations van den rijnspoorweg zijn in de afge- loopcne week in het openbaar verpacht. £D TERTB1T7IB1T. Getrouwd P. G. SPIGT en W. J. WINTER. Nieuwediep 10 Februarij 1839. Algeineene kennisgeving. Na een langdurig lijden ontsliep hedenzacht en kalmmijne geliefde EchtgenootMARIA RIJKERS in den ouderdom van ruim 28 jaren. Helder11 Februarij 1839. J. K. KRUL. De Notaris P. A. B E E T S is voornemens op Woensdag den 16 Februarij e.k.des voormiddags ten 11 ure, in het Logement Veerburg in den Anna Paulowna Polder, in het openbaar ie verhuren 5 bunders LAND, gelegen in het Westdeel van dien Polderop Polder hoeve, in perceeleu groot y bunder, om te bebouwen met aardappelen. Daarna zal ter verkoop worden aangeboden 1Een klamp uitmuntend gewonnen KLAVERHOOI ongeveer 15000 halve ned. staande aan den Kneesweg, in het Oosldeel des Polders. 2. 4 klampen HAKHOUT, staande op West er veld. Nader onderrigt te bekomen bij den heer J. GIJTEN- BEEK aldaar. op Zaturdag 5 Maart a.s.'s avonds 7 ure, in het lokaal Tivolite den Helder, door het Ministerie van den aldaar standplaats hebbenden Notaris W. J. H1DDE BOK, van: 1. Een HUIS en ERF, staande en gelegen op den Dijk, aan den Helder, kadastraal bekend in sectie A, No. 1545, als groot 1 roe 80 el. 2. Een HUIS en ERF, staande en gelegen tusschen den Helderschen Zeedijk en den Binnendijk aan den Helder, kadastraal bekend in sectie A, No. 1917, als groot 3 roe 80 el. Eigenaars de Erven van den Heer Jb. Gilfjes Sr. en zijne Weduwe. 5. Een HUIS, staande in den Helderschen Polder alhier, met het regt van eeuwigdurende erfpacht op den Ondergrond en Erf, groot 2 roe 80 el toebehoorende den Heer P. .4. Bests, kadaster sectie A, No. 5558 en 5559. Eigenaar Corn. Timners alhier. Nadere informatien ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Begunstigers bekenddat hij zijn Woon/tuis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3