STAD ALMAAR m PRINS VAN ORANJE, HET NOORDHOLLANDn kOPPIJHUS. MUZIEK voor den DANS, MUZIEK in TIVOLI J. W. BLITS, Tandmeester, PUBU ERS^^ E B liO OP. eene aanzienlijke partij EN NA AFLOOP DAARVAN HERVATTING VAN DIENST. DE DIENST TUSSCHEN Nieuwediep en Amsterdam, MET DE STOOMBOOTEN en Werkplaats heeft VERPLAATST in de eerste steeg voorbij de Nieuwstad. Hij hoopt de gunst te blijven genietenwelke hem tot dus verre is ten deel gevallen. J. POOL31 r. Timmerman. berigt zijnen Geabonneerden en Begunstigersdat hij te spreken en te ontbieden zal zijn, van Zondag 15 tot en niet Zondag 20 dezer ten huize van den heer A. HES- TERMAN aan den Kanaalwegtegenover de Leerlooijerij alhier, en den 21 en 22 dezer ten huize van den heer SLIJBOOM in den Lindeboom, aan den Burg op Texel. De Notaris W. J. I1IDDE BOKter standplaats den Helder is van meening aldaar op de Binnenhaven ten huize van den heer SPIGT op Woensdag 16 Februarij, 's avonds 7 ure, publiek te verkoopen Colters Juffers, Battings, Spieren, Sparren, El lens PaalellensNoordsche en Nerva DeelenDant- ziger en Wyborger DeelenWyborger Platen en Noordsche Latten. Betaaldag 1 6 Mei as. eene groote partij DEURENVENSTERS KOZIJ NEN, PLANKEN, 2000 DAKPANNEN, en hetgeen verder zal worden aangeboden. Liggende op den verkoopdag behoorlijk gekaveld ach ter de Koopvaarders-Binnenhaven. Nadere inlichting ten kantore van den Notaris WJ. H1DDE BOK voornoemd. V1GE VERSA, zal op WOENSDAG den 16 FEBRUARIJ e.k. worden DAGELIJKSDES D1NGSDAGS UITGEZONDERD van Nieuwediep te 7 ure 's morgens Amsterdam 12 's middags. aan het Iloofdbij J. H. JANSSENop Zondag den 15 Februarij 1859. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. op Zondag 20 Februarij 1859. Entrée en Dans vrij. Aanvang 8 uur. Bovenzaal van den Salon des Varie'le's zal heden Zondag 15 Februarijvan af des avonds zes ure, voor het Publiek GESLOTEN zijn. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te jjELDERdoor den heer C. van der Slerr. Baronieter- Thermometer- Dampkrings- c Magnetische stand stand loestaud. ■3 M ca Declinatie of in millim. Celsius-graden. Plaats gehad hebbende G Miswijzing van het Kompas. TS in 1 3 "5 c .44 co y o T3 S O. G o- <D H is -£•§ Des namid er Gemidd. Des Des daags. Des nachts. o 2 i G Windrigtingen. o co <D .r- O -o G O' ffl G u ZT «3 «3 +3 s- fcD «3 dags 2 ure. middags .X '43 - g o -r* -c S t—1 OJ per O Naar het etmaal. 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste o g h w >-3 w (Regtwijzend.) I .5 W a. o Westen. 4 765.62 765.50 5.2 2.7 5.5 1.2 0.79 5.4 28° zwlz. zzw. 22.92 *52 5 1.9 2.7 19°17'25" V» t) 754.49 754.54 5.7 1.0 2.6 0.9 94 5.9 21 zzw. z. zzo.zo 8.58 25.0 0.4 0.2 19 14 0 6 748.16 748.07 5.9 0.9 4.0 2.7 86 5.5 51 zto. z. zlo. 2.45 9.0 0.0 0.6 19 14 10 7 748.54 748.00 4.8 2.9 4.1 0.8 96 6.7 28 ztw. z. 0.85 16 1.2 0.2 19 17 0 8 754.18 755.81 9.5 1.2 2.9 0.0 90 6.0 40 z. zlo. zzo. ztw. 2.50 14.5 0.0 0 4 19 14 50 9 754.58 755.46 4.6 0.5 5.8 5.9 92 6.0 -H 3 3 7 9 zlo.zzo. z. 12.55 16.0 8.7 0.6 19 18 5 10 751.97 751.96 7.0 5.6 6.9 4.8 96 7.7 28 ztw. z. zwtz. 11.78 17.5 0.8 0.5 19 16 20 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GiLTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4