m is. OËLDËRSCHË MWEDIEPER COURANT. 1859. BEKENDMAKING. 20 FEBRUARIJ. Wordt uitgegeven op Z o n d a g en Donderdag door den Boekh. C. BAKIÏEB Bz., te Nieuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers nO.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG ADVERTENT1KN worden aangenomen tol Z.uu dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. regel meer 0.15. Zegelregt voor 0 35. Buitengewoon groote letters, ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. Voor iedere» eike plaatsing naar mate der ZEVENTIENDE JAARGANG. Het wordt den houders van Waterkarren verboden, wa ter te halen uit den put op het Excercitieveld of uit de brandputten te Huisduinen. Vermits die putten eene andere bestemming hebben zullen de karrijders of waterverkoopers verpligt zijnzich van water te voorzien aan de putten achter de Tuintjes. Zij die dit verbod overtreden, stellen zich bloot aan vervolging. Helder den 18 Februarij 1859. Burgemeester en Wethouders der Gemeente STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERIIEY, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, brengen ter openbare kennis, dat op gisteren door hen voorloopig vastgesteld en van heden af tot en met den 8 Maart e. k.voor een ieder ter Secretarie ter lezing is nedergelegd, het primitief Kohier der plaatselijke be lasting op de honden, over het dienstjaar 1859. Helder 19 Februarij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE Burgemeester L. VERIIEY, Secretaris. UIB IT 7T S T IJ D 11T C- B 1T. HELDER en N1EUWEDIEP, 19 Februarij 1859. Dc verjaardag des Konings werd lieden in deze gemeente plegtig gevierd. Van dc openbare gebouwen en van vele wo ningen der ingezetenen wapperde de vaderlandsche driekleur. Door bet garnizoen werd beden middag op liet Westplein eene parade gehouden, die door een talrijk publiek werd bijgewoond. Heden namiddag zal, naar wij vernemen, in de kazerne der infanterie een militair assaut worden gegeventerwijl in het lokaal Tivoli een luisterrijk casino zal plaats hebben. Naar men verneemt, is door Z. M. tot vice-admiraal benoemd, dc schoul-bij-nacht D. Bijl de Vroedirecteur eri kommandanl der marine alhier. Naar men verneemt, heeft de kerkeraad der hervormde gemeente alhier te vergeefs poging aangewend, om voortaan drie in plaats van twee predikanten in deze aanzienlijke ge meente te hebben. Ten gevolge van het bedanken van den weleerw. heer G. Smitvan Grootebroek, heeft de kerkeraad der hervormde gemeente alhier het beroepingswerk hervat en daartoe het vol gende alphabetisch gestelde twaalftal predikanten geformeerd Ds. Beets te Zijpe-Karspel, Boot te Heilo, Calkoen te Zuid- Zijpe, van Dorp te Hoorrenaar, van den Honert te Moer dijk, Jans te WestzaanW. Mijsberg te Benthuizen, L. Rietberg te Pellen, Rogge te Ooslzaan, Swart te Calanls- oog, A. van Toorenenbergcn te Purmercud en II. de Ven te Wormerveer. Door den gemeenteraad van Haarlem is een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gerigt, houdende aan drang op het aanleggen van een spoorweg over die stad naar het Nieuwediep. Z. M. heeft toegekend de medaille voor eerlijke en trou we dienst, in goud, aan den opperschipper lc kl. bij de marine H. Volkerts van Hoogendaalter zake van zijnen meer dan SOjarigen diensttijd bij de zeemagt. Door het ministerie van koloniën is openbaar gemaakt ecu staat van nalatenschappenwelke onder beheer van de weeskamers te Batavia en Soerabaija zijn gekomenen welke bij die weeskamers door of namens de daarop reglhebbendenonder overlegging van de vereischte bewijzen vau erfregt, l^hooren te worden opgevorderd en ontvangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1