Voor rijksrekening is uitgegeven de tweede en vermeer derde druk van het tweede deel der reglementen op de exer citiën met het geschut aan boord van de schepen en vaartuigen van oorlog der koninklijke nederlandschc marine. Deze herdruk is hij de dircclien der marine alhier, te Amsterdam, Vlissin- gen en Ilellevoetsluis verkrijgbaar gesteld, tegen den vroegeren prijs van ƒ1.80 per exemplaar. Den 4cicn dezer is te Brouwershaven binnengekomen het clipper-fregat-schip Noachkapt. Wieriks, groot 472 lasten. Het schip, gebouwd op de werf van en loebehoorende aan den lieer Fop Smitaan den Kinderdijk, heeft met volle lading de eerslu reis van Batavia naar Nederland in den buitenge woon korten lijd van 82 dagen volbragt; spoediger, zoo wij zeker meeneii, werd nimmer de reis gemaakt. Dit schip was het eerste in Nederland, dat geheel met staand ijzeren want, uit de fabriek van de heeren Newall en Co., in Engeland, werd opgetuigd. Dit berigt levert weder het beste bewijs op, hoe zeer onze scheepsbouw op een hoog standpunt staat, en hoe zeer de grijze bouwmeester Fop Smit nog met zijn lijd mede is ge gaan de schoonheid van vormgepaard met soliditeit en ge schiktheid om veel te ladenheeft zich geheel in dit schip Noach vereeuigd; het doet, tegenover het buitenland, de Ne derlanders eer aan, en toont op nieuw, dat men omtrent den scheepsbouw niet bij de vreemden behoeft in de leer te gaan. In het 14de deel der Oeuvres complètes de Francois Aragodat geheel over de mctcrcorologie handelt, komt eene tabel voor, gewijd aan winters, welke zich door hunne zachte weersgesteldheid bijzonder gekenmerkt hebben, waaraan wij slechts de volgende ontleenen 384. De winter was op den duur zoo zachtdat de rozen in Januarij bloeiden. 838. In de eerste drie maanden dezes jaars donderde het dikwijls. De buitengewone zonnehitte deed den grond totaal nitdroogen. 1172. De winter was zoo zacht, dat de hoornen groen wer den. Tegen het einde van Januarij bouwden de vogels hunne nesten en hadden jongen in Fcbruarij. 1204. Van het einde van Januarij tot de maand Mei, heerschte er cene groole droogte, en de warmte was gelijk die van den zomer. 1421. De winter was zoo zacht, dat men kersen in April en druiven in Mei had. 1383. De winter was zoo zacht, dal het koren met Paschen in de aren stond. 1622. De maand Januarij was zoo warm, zelfs in het N. van Duitschland, dat men geene kagchels meer stookte, en dat de hoornen in Februarij bloeiden. De horologiemakers te Parijs hebben voorgesteld, om in hel vervolg de horologicu, even als in Italië, van 1 24 te doen aanwijzen. Het eerste uur, zou beginnen als de zon in den meridiaan komt, en de, wijzers zouden derhalve op dat oogenblik op 12 staan. Er zal over dit punt een congres van horologiemakers gehouden worden. Uit Obcrhausen wordt gemeld, dat men in de nabijheid dier stad op een hoop sintels dezer dagen twee lijkenvader en zoon, heeft gevonden. Zij waren den avond te voren met den spoortrein aangekomenom arbeid te zoekenvan midde len ontbloot, om een nachtverblijf in een logement te kunnen betalenzochten zij op de glimmende sintels bescherming tegen de koude; zij vielen in slaap en stikten ten gevolge van het zich ontwikkelende gas. Een brief uit Parijs aan de Berliner Revue zegt: Hel is niet waar, dat hel kind van Louis Napoleon en zijne schooue spaansche gemalin doofstom isgelijk men meermalen hoort fluis teren ten minsten kan men het nog niet met zekerheid volhou den; maar dit is waar, dat de keizerlijke prins, die hij zijne geboorte door den Moniteur de blonde Jezus" genoemd werd tot nog loe geen leeken gegeven heeft, dat hij spreken of hoo- ren kanen toch is hij reeds drie jaar oud". Niettegenstaande de minder goede politieke verstandhou ding lusschen het fransche en oostenrijkschc hofbewijzen zij el kander de grootste beleefdheid; zoo was baron von Hiibner,op het bal in het stadhuisin de eerste quadrille geplaatstaan de zijde van prinsesMalhilde en verneemt men heden, dat de equi page van het oostenrijksche fregat Novarra, te Honolulu, hoofd stad der Sandwich-eilandcn, door den franschen consul aldaar, op zeer vereerende wijze is ontvangenen dal op het door hem gegeven banket herhaaldelijk op de gezondheid van beide keizers is gedronken. Uit goede bron wordt berigt, dat Frankrijk een memo randum gereed maakt aan de mogendheden, niet hel doel orn zijne grieven tegeii Oostenrijk aangaande Italië bloot te leggen. Dit stuk, waarover men zich in de diplomatieke kringen ern stig bezig houdt, zou natuurlijk eene groote sensatie verwek ken; daarin zou de gevaarlijke toêstand van Italië blootgelegd worden, en Frankrijk zou verklaren, dat, mogt het ook den vrede ten sterkste verlangen, het echter den oorlog volstrekt niet vreest. Aan de grenzen van Lombardije worden groote toebereid, selen gemaakt, en iedere reiziger wordt onderzocht eD onder vraagd. Er zijn vele soldaten uit Milaan naar Cremona ver- trokkenwaar men een kamp schijnt te willen opriglen. Te Pavia bevinden zich vele genie-officieren. Generaal Giulay is wegens ongeschiktheid naar Wceiien teruggeroepen. Een oos- tenrijkschofficier is door een student aan de "universiteit te Pa- dua vermoord, en deze inrigting is weder gesloten. Men gaat aldaar en te Monza steeds voort met de ontruiming van het aarts hertogelijk paleis. Uit Athene wordt van den lOden gemeld, dat de bood. schap van den heer Gladstone en het antwoord der koningin welke weigert gevolg te geven aan den wensch, ten opzigte der verbinding van de ionische eilanden met Griekenlandbij het ionische parlement meteen diep stilzwijgen zijn ontvangen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2