GEMEITG-DE BEB.X3TE1T. 1T. ƒ6000, 4PCt. Inschrijving Grootboek, en ƒ2000, 3 PCt. id. id. Te zamen voor slechts ƒ3600. rn dat eene groolc meerderheid de discussie schijnt te willen weigeren over de conslitulioncle hervormingenwelke door den lord-commissaris zijn voorgesteld. Eene ontbinding der kamers zou slechts ten gevolge hebben, dat personen, met den zelfden geest bezieldzouden gekozen worden. Uit Achler-Pommeren wordt berigtdal aldaareene vrij aan zienlijke landverhuizing naar Rusland wordt waargenomen. Het schijnt, dat de pommerschc landbouwers zich zeer over den adel aldaar hebben te beklagen; althans, als men hun naar de reden van hunne landverhuizing vraagt, antwoorden zij: »ïn Rusland zijn geene edellieden!" BURGERLIJKE STAND Van 12 19 Februarij 1859. GEHUWD: G. Veenslra en C. van den Broek. F. P. B. Chappuijsi en A. H. P. Gans. Echtscheiding 1. BEVALLEN: L. Folmer gcb. Wessel Z. C. Kunst geb. Hermans Z. G. Uinmels gcb. Rippens Z. P. Haarman geb. Willekens D. T. Mors geb. Bakkum Z. V. Des- planque geb. Dijken Z. j. van Luinen Hubert geb. Sieu- wers Z. J. Bak geb. Grele D. J. F. Taylor geb. Bruijn Z. E. Kioots geb. Bruin Z. J. W. Tuinder geb. de Wijn Z. M. Hoogerduijn geb. Krafl D. OVERLEDEN: M. Rijkers28 j. S. Klosbak 57 j. - A. C. Dcclder 72 j. J. Bommel G m. W. L. Hoppcsteijn 44 j. SCHEEPSTIJDINGEN' BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP 16 Febr. Livorno Packet, Melenberg, Liverpool. Minister Thorbecke, (stHarlingen n. Duit, als bijlegger. 17 Febr. Ihn en Sohn, Rebien, Odessa. Visscherij, Schoonhoven, Londen. El- «ina Annette, Vusinga, Newcastle. Aurora, Martinussen, Odensee. UITGEZEILD NIEUWEDIEP 16 Febr. Niets. 17 Febr Niets. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 18 Febr. Werk. Scb. 2J pc. 64,-f5 pe. 77'. 4 pc. 98|. Spanje. Ij pc. 50. buitenl. 5 pc. 44 j. binnenl. 5 pc. 40T£. Rusland. 5 pc. 1041 1816, 5 pc. 105 1829, 5 pc Oostenrijk, metall. 5 pc. 68|. amst. 5 pc. 79?-. natio nale 1854 5 pc. 70 j. metall. 2j pc. 55 j. De engelsche schooncr Vixen is nabij het eiland Man op blinde klippen gestooten en gezonken. De franscbe regering heeft eene memorie onder bandenwaarbij zij de grieven tegen Oosleurijk zal opsommen. De oorlogstoerustingen worden inmiddels voortgezet. De jonge baron v. Rothschilddie dezer dagen gehuwd is met mej. Anspach, heeft vau papa 8000000 fr. als huwelijksgoed oulvangen. Op de kon. mi litaire academie te Breda zullen 50 jongelingen ten koste der koloniale geldmiddelenvoor bet leger in O. I. worden op geleid. De T. K. beeft, na eene vacaulie van twee maan den, bare werkzaamheden herval. Koning Leopold wordt aan bel bof van St. James verwacht. Men verzekert dat de conferentie der grootc mogendheden den 28sten dezer maand te Parijs zal geopend worden. Een groot aantal manschap pen van het ooslenrijkschc leger loopt dagelijks met pak en zak naar Sardinië over. Heden overleed mijne hartelijk geliefde Echtgenoote WILHELMINA LOUIZA I10PPESTEIJNin den ou derdom van ruim 44 jaren na eene gelukkige echt- vereeniging van 11 jarenmij nalatende drie kinde ren van welke twee naauwelijks hun verlies kunnen beseffen. P. C. de WINTER. Eerste Apotheker der Zeeniagt. den Helder 18 Februarij 1859. MBjjfij Er wordt tegen April a.s. in een fatsoenlijk pMiSM buisgezin eene bekwame DIENSTBODE gevraagd. Adres bij den uitgever dezer. Belast met vruchtgebruik ten behoeve eener ziekelijke Vrouw, oud ruim 55 Jaren. Adres aan bet Administratie-Kantoor van den onderge- teekende, alwaar gelegenheid bestaat tot PLAATSING en OPLEIDING van een JONGELING. REINBACH, Cand. Notaris, Helder. OAO Q&p O-JVO Q-JVp CV&C^£0 O&P CVfi i C-PG op} 25-JARIGE ECHTVEREENIGING P. NONNEKES T. MEIJER. Nieuwediep 20 Februarij 1859.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3