moment: MI1WED1EPER COllïWT. DONDERDAG 24 FEBRUARIJ. 1TIE U7T S T IJ D 11T 3 1T. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal fl.'i0 Franco per post Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor icderen regel meer f0.15. Zegelregt voor elke plaatsiej f0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate ccr ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever HELDER en NIEUWEDIEP, 25 Februarij 1859. Met genoegen vermelden wij, dat het Z. K. H. den Prins van Oranje heeft behaagd aan den heer P. II. Polakschoon schrijver alhier, een zeer vcreerend schrijven te doen toeko men, met dankbetuiging, voor het aan Z. K. H. toegezonden schoonschrift, ter gelegenheid van H. D. meerderjarigverklaring in September des vorigen jaars. Z. K. H. liet deze betuiging vergezeld gaan van een stoffelijk blijk van H. D. goedkeuring en erkentelijkheid. Z. M. heeft met ingang van 19 dezer, bevorderd: tot kapitein ter zee, de kapt.-luit. ter zee J. C. Baak en A. A. de Vriestot kapitein-luitenants ter zee, de luit. ter zee der lste kl. F. L. GeerlingG. Roijer en J. M. I. Bratel de la Rivièretot luitenants ter zee der le kl., de luit. ter zee der 2e kl. F. M. Parker Verboomjhr. J. S. O. von Schmidt auf Altenstadt, IIJ. baron van Boekop en D. L. Feldmanntot kapitein der le kl. bij het korps mari niers, den kapt. der 2e kl. D. Vrecdenbergtot kapitein der 2e kl. bij het voorschreven korps, de eerste luitenants L. F. Kempers en F. G. II. Homborstelen benoemd: tot offi cier van administratie der 5e kl-, den adj.-adm. K.J.Adams en tot officier-machinist, met den rang van luit. ter zee der 2e kl., de machinist der le kl. in het vaste korps B. J.Kar- pestein. Tevens is, bij hooggcmeld besluit, aan den litul. luitenant ter zee der 2e kl. P. M. Brutel de la Rivièreleeraar in ile wis- en natuurkunde hij het Koninklijk Instituut voor de Marine alhier, toegekend de titulaire rang van luitenant ter zee der 1e kl., met vergunning om de daaraan verbonden uniform te dragen. Hebbende Z. M. zich voorbehouden, om den luitenant ter zee der 2e kl. G. L. van der Beekthans tot herstel van gezondheid verpleegd wordende in het hospitaal der marine alhier, na zijn herstel en na het behoorlijk afleg gen van het examen voor luitenant ter zee der le kl.inel behoud zijner rang-opvolging, lot laatstgenoemden rang te be vorderen. H. M. onze geëerbiedigde Koningin heeft, hij gelegen heid van "sKonings verjaardag, het evangelisch-lulhersch wees huis te 's Hage met hare hooge tegenwoordigheid vereerden is daar getuige geweest van den maaltijd, dien zij, voor de weezen in dit geslicht verpleegd, heeft doen aanrigten. l)il heeft II. 31. ook in de overige gestichten laten doen. Particuliere uil Cadix onlvangeue brieven houden indat het den 9 Februarij 11. vau daar vertrokken ocfenings-cskadcr naar Lissabon is gestevend, doch daar niet vóór het laatst van Februarij of in het begin van Maart zal hinnenloopenvermits dat escader in dien tusscbcntijd insschcn Cadix en Lissabon zal kruisen. Men verneemt nog slechts weinige bijzonderheden om trent de hervormingen, die Frankrijk in den Kerkdijken Staat wenscht te zien ingevoerd; zoo veel is echter zeker, dat op eene hervorming in het beheer en justitie-wezen wordt aan gedrongen. Voorts wordt eene verandering in het militair- wezen als hoogst noodzakelijk aanbevolen, zoo als de invoering der conscriptie, met bevoegdheid tot het stellen van een plaats vervanger, onder verantwoordelijkheid van den dienslpligtige zonder dit zou men nimmer een goed leger erlangen, en de in te voeren hervormingen niet kuunen handhaven. 31aandag den 14deu ging de heer Toussaiut met echtge noot en twee kinderen per spoortrein van Wassy (departement Hante-3!ame) naar Dyon, waar hij tot substituut-procureur des keizers benoemd was. Een der kinderen, een jongentje vier jaar, zat op zijne knie en leunde tegen het portjRr^ Eensklaps ging dit open, en het kind viel uit den wagen. I »r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1