Auxonne aangekomen, weid dadelijk een locomotief afgezonden, om liet te zoeken, en naar alle stations werd getelegrapheerd; iiel hielp echter niets. Den volgenden dag echter kreeg men berigt, dat een baanwachter een kind had gevonden, en binnen korten tijd werden de bedroefde ouders weder met hun lieve ling, die geen letsel had ontvangen, vereenigd. Het was bij den val uit den wagen, van den hoogen dijk, waarop de rails iiggen, afgeslingerd cn viel in ecne sloot; het kroop daaruit en bleef op den weg zitten. Een baanwachter vond het bijna slapende, zoodat het stellig van koude zou zijn omgekomen. Hij liet het hard naar zijn huis loopen, verwarmde het, doch kou nit het kinderlijk gebroken spreken van bet jongentje niet wijs worden, en besloot dus te wachten, totdat men het zou opvragen. Men schrijft uit Brussel, 20 Febr. Gisteren is door den Nederlandschen gezant, baron Gericke, bij gelegenheid van den verjaardag zijns konings, een schitterend gastmaal gegeven, waarop een aantal zijner landgenooten waren genoo- digd. Des avonds was het gezantschapshötel op prachtige wij ze geïllumineerd. Dienzelfden dag waren al de Nederlandsche schepen en ook het consulaatgebouw gevlagd, De berg Vesuvius blijft voortdurend de omliggende gron den verwoesten en bedreigt de omliggende dorpen. Zijne uitbarsting, welke reeds sedert verscheidene maanden duurt, heeft den weg, die naar het observatorium geleidt, op vier punten onderbroken. De lava stroomt steeds uit het onderste gedeelte van den kegel, met cene langzaamheid, welke de nieuwsgierigen geruststelt, doch die de geleerden met sehrik vervult. Men moet ongetwijfeld aan die onderaardsche werking van den brandenden vulkaan den hevigen aardbevingsschok toeschrij ven, die men den 29sten der vorige maand in het koningrijk •Vapcls gevoeld heeft, en die zich gelukkig bij een gedeelte van het district Abruzzo heeft bepaald. Vele huizen zijn in gestort. Een groot getal hoornen werd uitgerukt en verschil lende walerstroomen, welke uit den grond zijn ontstaan heb ben de rijke velden in een diep meer herschapen. De Cowrrier de Lyon verhaalt, dat eene dame een ring had laten valleu in den varkensstal van haar man, een koop man in varkens. Laatsleden Zondag vond men, bij het slag- ten van een der verkochte dieren, den verloren ring in zijne maag terug. Daaruit zal thans eene procedure ontstaan. De slager, die het dier gekocht had, weigert den ring terug te geven, op grond, dat hij het geheele varken, met al de inge wanden en hetgeen zich daarin bevond, gekocht heeft. Het is opmerkelijk, hoe het getal 14 eene groote rol in het leven van Hendrik IV gespeeld heeft. Hij werd 14 eeuwen, 14 decaden (tientallen van jaren) en 14 jaren na Christus, ge boren op den 14den December; den slag van Ivrij won hij op den 14den Maart; hij stierf den 14den Mei, leefde 4 maal 14 jaar, 4 maal 14 dagenen 14 weken; er zijn 14 letters in zijn naam: Henri de Bourbon. Zijne eerste gemalin Marguérite werd den 14den Mei 1552 geboren. Den 14den Mei 1590 had dc processie der Ligue plaats, tijdens de belegering van Parijs door Hendrik IV. Den 14den Mei 1610 werd hij vermoord en zijn zoon Lodewijk XV stierf den 14dcn Mei 1645. De verplaatsing van een huis, gelegen op de hoek der Rue des Potsen de Pont-au Piere, te Abbeville (Frankrijk), is verleden Woensdag met gunstigen uilslag bekroond. Dit gebouw was tegen den grond geheel losgekapt en op rol len geheschenmen had eene soort van slede in gereedheid ge- bragt, waarop bet zonder schokken en zonder gedruisch moest nederkomen. Drie sterke draaispillen, vooraaugespannenmoes ten het huis voortslepen. Ten lOjj ure werd het teekeu gegeven zes mannen begaven zich aan de draaispillen en de massa kwam in beweging. Reeds bij de eerste poging was het gemakkelijk te zien, dat de opera tie zou gelukken. Het gebouw rolde voort, zonder een millimeter uit zijn lood te gaan. Er werd dikwijls gerust; doch nooit langer, dan om de rollen te veranderen. Ten 1 ure stond het gebouw definitief op zijn nieuw domeinen werd op de grondvesten geplaatst, wel ke met eene mathemische juistheid waren gemetseld. Uit Bombay zijn van den 25sten Jan. de volgende berig- ten ontvangen De Bombay-Times van dien datum verzekert, dat Oude ge heel tot rust gebragt is; er is eene kennisgeving gepubliceerd, waarin de provinciën Oude en Rohilcund weder toegankelijk ver klaard worden voor europeesche huisgezinnen. De commande rende generaal van het engelsche leger heeft autorisatie verzocht, om de rebellen in Nepaul te vervolgen. Hij meende in Febr. naar Engeland te kunnen terugkeeren. In Nizaos hadden moord dadige gevechten plaats gehad; colonel Campbell was overvallen en gewond, hij had zijne geheele bagage verloren; twee ande re colonels waren insgelijks gewondwaarvan een doodelijk. In een later gevecht waren 50,000 rebellen van Rohilcund gesla gen en zij hadden groot verlies geledendc engelsche troepen waren nog bezig hen te vervolgen. Volgens berigten vau Constantinopel van den 5den heeft de fransche commissaris te Djeddah ontdekt, dat de op verlangen van den cngelschen commissaris gevonnisde personen als on schuldige offers voor de gepleegde gruweldaden gevallen waren zoo dat zeven menschen in haast vermoord zijn! Intusschen be schuldigt de engelsche commissaris op zijne beurt zijn franschen ambtgenoot ingsgelijks een zoodanig offer uit cene der aanzien lijkste familiën zonder verhoor te hebben doen teregistellenen bewijst daarmede den bewoners der Roode zeedat Frankrijk in geen opzigt bij Engeland achterstaat! M ARKT BERIGT EN. ROTTERDAM 21 Febr. Tarwe. De aanvoer van Ylaamscbe, Zeeuwscho, Overm. en Flakk. was slechts matig, die tot vorige prijzen langzaam opruim de. Nieuwe puike blanke f7.70 a 8; middelsoort f7,30 7,60; minder9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2