GEMEÏTGDE BSB19TBXT. in i'6, 6,50 i 7; Jarige met kleine vraag tat f7,80 a 8,80. Poolsche bij ge rijven; roode tot de laatste prijzen der vorige week in flaauwe stemming en met geringen aftrek; 160 -j ff? jarige witb. Poolsche f335; 164 f§ nieuwe Hoogl. Kleefsche f 280; 163 fg dito Bovenl. 250. Rogge, lnlandsche, ofschoon zonder prijsverandering, wel zoo hartig; Zeeuwsche en Ylaamsche f5,80 a 6,10; Overm. f5,60 a 5,80; mindere en Noordbrab. f5,20 a 5,50. Overige ^soorten met weinig vertier; 154 nieuwe Belgische f190; 148 fg Wittinne f170. Boekweit door kleinen aan voer iets gemakkelijker te verkoopen; op 140 fg Noordbrab. f 160, 167 170; Oost-Friesche Yeen f161; Fransche f156. Gerst met redelijken toevoer; de puike soorten als voren goed te vertoopen; de mindere kwa liteiten daarentegen traag van de hand gegaan. Puike Vlaamsche en Zeeuw sche Winter f5 a 5,40; gewone soorten, alsmede Overm. en Flakk. f450 a 4,80£Zomer f4,20 a 4,80; 132 f§ Nassau Dietze f190. Haver in een doen, nieuwe korte f4,20 a 4,60; mindere f3 a 4; lange f3,20 a 3,70; ligte soortn f2,25 a 3. SCHIEDAM 22 Febr. Moutwijn f 14. Jenever f 19,50; Amsterdamsch Proef f20,75. SCHEEPSTIJDING EN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP 19 Febr. Niets 20 Febr. Twenthe, (st.) Huil. 21 Febr. Gezusters, Visser. New-York, met schade. Stad Workum, Stenders London. Pater Malthew, Jackson. Seaham. UITGEZEILD NIEUWEDIEP 20 Febr. Börénice, (stMarseille. Ondine, (st.) Bordeaux. De HoopFokkema. Londen. Gouverneur van Ewijck, (st.) Huil. 21 Febr. Cuba Packetf Harken. Havana. Sara, Purvis. Newcastle. Jansje, Meijer, dito. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 22 Febr. Werk. Sch. 2J- pc. 65£. 5 pc. 76}. 4 pc. 98. Spanje. 1} pc. 29}. buitenl. 5 pc. 42}. binnenl. 5 pc. 59,1. Rusland. 5 pc. 104 1816, 5 pc. 1021 1829, 5 pc Oostenrijk, metall. 5 pc. 64}. amst. 5 pc. 76J. natio nale 1854 5 pc. 66}. melall. 2} pc. 55}. In den laten avond van 19 Februarij, 's Konings verjaar dag, beproefde een marinier bijgestaan door een korporaal van dat wapende deugdzaamheid van zijn zijdgeweer op den neus van een tirailleur, welke laatste deerlijk gehavend werd. De C. van P. had de neusschenders, die de vlugt hadden geno men in de woning van een paar liederlijke vrouwen, spoedig op het spoor en deed hen in arrest stellen. Ware het niet wenschelijk dat de militairen, wanneer zij in vredestijd voor hun vermaak uitgaan, hunne wapenen in het kwartier moesten achterlaten? De verjaardag des konings is in vele gemeen ten van ons land luisterrijk gevierd. Op dien dag heeft de minister van buitenlandsche zaken het corps diplomatiek bij zich ten eten gehad. De beslissende nederlaag van den zwarten keizer Soulouque I houdt men voor ontwijfelbaar zeker. Op de groolc markt van Chatillon zal een standbeeld ter nagedachtenis van den H. Vincentius de Paula worden Ojige- rigt. Keizer Nap. heeft voor 5000 frs. ingeschreven. De Times beweert dat de regering van Napels door eene ernstige crisis wordt bedreigd. De engclsche dagbladen spreken van eenige wijzigingen in het ministerie. Te Vincennes heeft een felle brand gewoed in het militaire magazijn van foura- ges, waardoor een groot gedeelte van den voorraad is vernield. Door zeer milde bepalingen in het belang der onderofficie ren en manschappen van ons leger, heeft Z. M. hij koninklijk besluit van 11 februarij een vernieuwd bewijs gegeven vau be langstelling in langdurige en getrouwe dienst. De keizer aller Russen is ernstig gezind oin de Israëlieten in zijn rijk van lieverlede te emanciperen. Uit Genève meldt men, dat de handelsaangelegenheden aldaar, even als in andere steden, onder den invloed der politieke crisis in hooge mate gedrukt zijn. Een brief met geldswaarde, verzonden van Purmerend naar Zaandam, is onder water geraakt. Een aantal fransche officieren hebben eene buitengewone oorlogssoldij ontvangen. Te Ommerschans heerscht onder de jonge kolonisten de griep in zoo hevigen graad, dat dientengevolge verscheidene hunner den tol aan de natuur hebben betaald. Te Emden is eene nederlandsche dame in verzekerde bewaring genomen. In sommige streken van Noordbrabant openbaart zich de longziekte onder het rundvee. Keizer Theodorus van Abyssinie heeft collega Nap. een mantel van leeuwenhuiden ten geschenke gegeven. FEUILLETON. De amerikaansche republieken dragen er roem op, dat zij goedkoop gere geerd worden, en om eene afdoende reden is dit ook zeer noodig. Zoo wel in Mexico als in de argentijnsche republiek toch is geld en goud eene veel grootere zeldzaamheid als in Parijs of Londen, hoewel men het edele metaal maar zoo uit den grond kan graven. Zoo deze republieken dus gra tis regeren, maken zij van den nood meestal eene deugd. Men vrage slecht» hunne gezanten te Parijs. Die gezanten behooren niet tot diegenen, welke in prachtige rijtuigen uitgaan, de majesteit van hunne vorsten met Koninklijken praal vertegen woordigen en in hunne schoone paleizen als prinsen huishouden. Do gezanten der amerikaansche republieken wonen in nederige huurkamers en eten in gaarkeukens, of zij hebben zich bij hunne huisbazen in den kost besteed. Een dezer goedkoope gezanten had een handelsverdrag met de fransche regering onderteekend, waardoor eene nieuwe markt voor de fransche nij verheid geopend zou worden en de gezant moest zich met den minister alleen nog over eenige artikelen tot toelichting verstaan. De dag, dat deze diplomatische conferentie was bepaald, het uur had geslagen, de tijd gin» voorbij en de amerikaansche gezant verscheen niet. Welke hindernis kon hem ophouden? Zoude eene vijandelijke magt, eene ijverzuchtige mogendheid, om Frankrijk te schaden, de bekrachtiging va» het verdrag in zijn geheel willen beletten? Men wist niet, waaraan dit oponthond toe te schijven was. Eindelijk verscheen do gezant, maar treurig verlegen en inwendig boos,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3