HELDERSCHE m ffiWEBIEPER mmi HELDER en NIEUWEDIEP, '26 Februaiij 1839. VT W- ZONDAG 27 FEBRUAIIIJ. 111 rn W 3 T IJ D 111 B 1T. Ia den ochtend van den 23 dezer werd alhier eene ge huwde vrouw dood op hare legerstede gevonden met haar kind, oud 13 maanden, spelende naast haar. Zij had sedert een paar dagen geklaagd over ongesteldheid in het hoofd en de lendenen. Haar man, een schip naar Amsterdam helpende opbrengen, was sedert den 18 dezer afwezig. Ofschoon bet bekend is, dat de echlgenooten niet in de beste verstandhou ding leefdenen er vóór hel vertrek des mans nog ernstige geschillen gerezen waren, heeft echter het door de justitie en policie ingesteld onderzoek niet het geringste vermoeden opge wekt, dat in deze aan iets anders dan aan een wel schielijk, doch natuurlijk 'afstervenkan worden gedacht. Ter vervulling van de bestaande vacature bij de evan gelisch luthersche gemeente alhier, is het volgende drietal pre dikanten gemaakt, bestaande uit de heeren: Andrea, Marlens en Plaaten daaruit beroepen de heer Martens. Den 28sten dezer vertrekt de O. I. landpost over Sou- 1 hampion. Met het schip Jan van Brakel, kapt. de Roeverthans zeilklaar in deze haven liggende, zullen 54 landverhuizers naar de Kaap-Kolonie vertrekken. De meeste dezer lieden zijn uil Drenthe en Overijssel en behooren tot den landbouwenden stand. In de zitting van de Tweede Kamer der Slaten-Genc- raal van jl. woensdag is het ontwerp van wet tot afschaffing der slavernij in ncd. Oost-Indie, met 48 tegen 10 stemmen aangenomen. Door den minister van oorlog zijn de chefs van de re gimenten infanterie uilgcnoodigd, te onderzoeken, of er bij gemelde regimenten tweede luitenants aanwezig zijn, welke genegen en geschikt zijn, om definitief bij het leger in Oost- Indie te worden overgeplaatst. Te Veghel werd dezer dagen eene vrouw in verzekerde bewaring gesteld, welke haar pasgeboren kind, met een steen om den hals gebondeu, in eene sloot geworpen heeft, hetwelk levenloos daaruit werd opgehaald. Het in de vorige weck van Buenos-Ayrcs te Antwerpen binnengekomen nederlandsch clipper-barkschip Ida Maria de Raalh, kapt. J. de Boerheeft den overtogt in 34 dagen afgelegd; dit is eene der sueiste reizen van Buenos-Ayrcs, die men kent. Verleden jaar deed dit vaartuig, een flinke zeiler van sierlijken bouw, dezelfde reis in 53 dagen. Het schip be hoort den heeren Warmclo en van der Drift, reeders te Vlaardingen. Men schrijft uit Kampen: LI. Woensdag morgen zag men hier, hoe eene schokkerschuit werd geproviandeerd met mondbehoeften, den noodigen wijn, enz. Later vernam men. dat die schuit was afgehuurd door zes ntrechlsche studenten, met order, om hen naar Amsterdam te brengen. Vaar men zegt, zijn zij van Utrecht naar Zwolle gekomen, ten einde een vriend, die gepromoveerd was, uitgeleide te doen, en om ver volgens met de boot van daar naar Amsterdam te vertrekken. Doch daar er van Zwolle geene boot vertrok, hebben zij zich naar hier begeven, doch troffen ook hier hetzelfde lot, weshalve zij gemelde schuit hebben afgehuurd. Naar men verder ver neemt, hebben die heeren met dit vaartuig, ten gevolge van den feilen wind, op het Kamperzand schipbreuk geleden, zoo dal zij door een Marker visscher met zijn vaartuig naar onze stad zijn teruggebragt en Woensdag avond alhier in een ailes behalve aangenamen toestand, ten gevolge van zeeziekte als anderzints, zijn aangekomen. Na de noodige nachtrust te hebben genomen, zijn zij Donderdag morgen met de boot naar Amsterdam vertrokken. In den nacht van Zaturdag op Zondag jl .werd te 'J Opgehangen gevonden, het lijk van een öOjarigen jongeKilgr De omstaudigheden, dat genoemde persoon in den vooraf rfisQu ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Z o 11 d a g en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwedicp. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0 60. Voor i ede ren regel meer f0.15. Zegelregt voor eike plaatsing f0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1