ilELMilSlÜE en AANBESTEDING. NIEEWEDIEPER CÖIME DONDERDAG Lij enkele inschrijving, z S U W S T IJ D 11T g a 1T. 3 M A A R T. M 18. «S Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Bsekh. G. BAKKER Bz., te Nieuu-ediep. Abonnementsprijs per kwartaal f i 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. PROVINCIE NOORDHOLLAND. op Donderdag den lOden Maart 1859, des namiddags ten half drie ure, aan het lokaal van het provinciaal bestuur, te Haarlem van: den aanleg van een rijs- en steenen hoofd vóór de Pettemer Zeewering. Het bestek is, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, verkrijgbaar aan het lokaal voornoemdaan het bureau van buitenlandsche paspoorten te Amsterdamen bij de Provinciale opzigters van den Waterstaat C. van der Sterraan den Helder en F. J. Krieger te Alkmaar. De aanwijzing in loco zal geschieden op Zaturdag, 5 Maart 1859 des morgens ten 10 ure. Nadere informatien zijn te bekomen bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat J. G. van Gendtte Haarlemen bij den Ingenieur van den Waterstaat P. J. H. Haywardte Alkmaar. HELDER en N1EUWEDIEP, 2 Maart 1859. Gisteren avond hield de liedertafel »Arti et Amicitiaëeene buitengewone vergadering, in het lokaal Tivoli alhier, met medewerking van de muzijkvereeuiging Vriendschap en Toon kunstToonde de opkomst van een talrijk en aanzienlijk publiek reeds de belangstelling in deze vergadering, niet wei nig werd zij verhoogd toen achtereenvolgens negen zangstuk ken werden voorgedragen, op eene wijze, die van de bekwaam heid, ijver en geschiktheid des directeurs getuigde, en de kunstkenner zijne goedkeuring niet kon ontzeggen; terwijl dit kunstgenot niet weinig werd verhoogd, door de uitmuntende uitvoering van eenigc muzijkslukken. De aandachtige stilte, die alom in de zaal heerschte, bewees den indruk door muzijk en zang op de toehoorders teweeg gebragt, wier goedkeuring zich dan ook in herhaalde applaudissemcnlen lnide deed kennen. Moge deze indruk duurzaam zijn en velen aansporen hunne talenten aan de volmaking der schoone zang- en toonkunst niet te onthoudenmaar integendeel door hunne krachten dit schoone gedeelte der beschaving helpen bevorderen. Het ove rige van den avond werd in ongestoord en vriendschappelijk genot doorgebragt. Naar men verneemt zullen eerstdaags de werkzaamheden aan het drooge dok op 's Rijks werf alhier, weder aanvangen, met het droogmaken van den put. Bij deze gelegenheid zal de volgende opgave van aan dat werk in 1858 bestede dagloouenniet onbelangrijk zijn: 472 van een ouderbaas, 528 heibaas, 27815 aardewerker, baggerman en watermaler. 18469 heijer en sjouwerlieden van allerlei aard. 5095 timmerman, 421 metselaar, 1655 machinist, stoker en smid, 2957 stortbaas en jongen en 885 van werklieden van verschillenden aard. Zoodat zonder overdrijving de uitvoering van dit werk iu 1858 in deze gemeente, eene som van ruim ƒ56000 meer heeft in circulatie gebragt. De Arnh. Ct. verneemt uil goede brondat eerlang de nachtdienst van den Rijnspoorweg inwerking zal treden, waar door het reizend publiek gebaat, het brieven vervoer versnelden vele thans ontslagen spoorbeambten iu niet geringe mate zul- en geriefd worden. Men schrijft uit Ileesselt aan de Tielsche Courant In het belang der schoone kunsten en der werktuigkunde, ge voelen wij ons gedrongen, het volgende ter algeraecne kennis te brengenen in het bijzonder voor beudie zich met de daguerreotype onledig houden. Tot dusverre kou men tie als een algemeen gebrek beschouwen, dat de persoon, dié» zich hiermede bezig hieldallerlei middeleu moest aaftlfcégden ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35. Buitengewoon groote letters, naar male der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1