HELDERSCHE ES Vergadering \an den Raad Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Doekh. G. BAKKER Bz., te Niemoediep. Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 i-'raneo per post»1.50 Enkele nonimers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVEPiTEXT1EN worden aangenomen tol Z.nui- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.00. Voor iedere.' regel meer ƒ0.15. Zeeelreat voor elke l.iat-'r- 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever ZEVENTIENDE JAARGANG. ITI B UW S IJ D I &T g 3 1T. HELDER en NIEUWEDIEPS Maart 185? De Kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier, heeft zich per request tot Zijne Majesteit gewendom voor deze aanzien lijke gemeente een derden predikant te bekomen; terwijl men door kerkeraad en notabelen is in slaat gesteld daarvoor uit de kerkekas een deel van bet tractement aan te bieden. Den 2 dezer heeft de Kerkeraad uit het vroeger gemaakt twaalftalde volgende alphabelisch gestelde nominalien ge formeerd: Zestal: AC. II. Calkoentc Zuidzijpe, A. Jans, te Westzaan, 1F. Mijsbergte Benthuizen, L. Rietbergte Pelten, P. A. Swartte Calaulsoog, A. van Toorenenber- gente Purmerend. Drietal: Callcoen Jans, en Van Toorenenbergen waaruit met algemeeue stemmen beroepen is, .1. van Too renenbergen predikant te Purmerend. Blijkens een bij hel departement van marine ontvangen telegrafisch berigt, is het oefenings-escader, onder bevel van den schout bij nacht F. X. R. t Hooftden 27 Februarij te Lissabon aangekomen. Aan boord der schepen van bet csca- der bevond zich alles wel. Men schrijft van Buitenzorg, ncd Oost-Iudie dd. 5 Januarij Dingsdag, 28 Dec. jl., had, op het land Tjomas, in dead- sistent-residentie Buitenzorg, bet volgende voorval plaats. Ze kere inlander, met name Bapa Saibiuvan de kampong Pazir Angsana, vermoordde, in eene vlaag van razernij, eerst den jongeling Min, oud 12 jaren, door hem den hals af te snijden, en wierp zich vervolgens, in zijne woede, op de inlandsche vrouw Tjaut Massrip die gewis het zelfde lot zou hebben on dergaan, ware niet haar stiefzoon, dc inlander Sairoen, in tijds toegeschoten, om dit te verhinderen. Een voor hand lig- genden rijststamper grijpende, gaf hij daarmede den verwoeden Bapa Saibin zulk een slag op het hoofd, dal deze onmiddeüjk dood nederviel. Tjaut Massrip is zwaar in den hals gewond e: naar het hospitaal gchragt. Men koeslcrt echter alle hoop hel behoud van tiaar leven. Een winkelier te s' Hcrlogcubosch verliet, voor ongever: 4 maandenvergezeldzoomen zeide, van de dienstmaagd van een zijner vrienden zijne druk bezocht wordende affaire, zijne nog jeudige vrouw en drie bloeijendc kinderen. LI. Maandag middag wandelde zijne wettige vrouw, met hare kinderen, bui ten de poort le 's Boschenweliigt door verkropt leedwerd zij ruim een half uur daarna levenloos met ccne vigilante tr huis gebragl. Een berigt uit Milaan meldl, dat dc demonslraliën weder begonnen zijn; men wandelt in rouwkleederenkomt niet meer in de schouwburgen, eu heeft aan de sigaren op nieuw den oorlog verklaard. Men zou geen acht slaan op zulke kleinig heden, ware men niet verzekerd, dat zij de voorboden van iels ernstigs zijn; men is dan ook overtuigd, dat binnen weinige dagen ecu opstand zal uitbreken. Er zijn verschillende militai re en politic-maatregelen genomen; talrijke patrouilles dm r- kruisen dc stad, en dc troepen zijn iu de cascrnes geconsigneerd. der gemeente HELDERop Dingsdag 8 Maart -tol» des avonds 7 ure. Heden beviel voorspoedig van eenen ZOONM w JONG, geliefde Echtgenoot van A. METZELAAR. Nieuwediep 5 Maart 1859.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1