Onbeheerde Nalatenschap. UIT BE HAND TE KOOP. OPENBARE VERKOOPING, Behangselpapieren. De Notaris W. J. HIDDE BOK Eene Partij Meubelen en Huisraad, Op den 27sten Februarij overleed te Nieuwediepin den jeugdigen leeftijd van 27 jarentot diepe droef heid van ons, onze kinderen en van haar, die weldra met hem vereenigd wenschte te worden onze geliefde, jongste zoon HENDRIK, in leven Apotheker. Zaandam A. HOLM A Maart 1859. A. E. HOLM, Roorda van Eijsinga. De affaire zal op denzelfden voet worden voortgezet. Eenige kennisgeving. Heden trof ons de smartelijke slagdaar wij onze grfiefde Dochter ANTJE VORMER, ons door den dood zagen ontrukt, in den jeugdigen leeftijd van bijna zeventien jaren. De Almagtige die alleen weet wat goed voorden mensch is, sterke en troosle ons, waar het harte der ouderen zoo diep is gewond. De diep bedroefde Ouders CORNELIS VORMER. Helder A Maart 1859. CORNEL1A LEI JEN. Ondergeteekende betuigt bij dezen zijnen hartelijken dankvoor de menigvuldige bewijzen van belang, stellingbij de bevalling zijner Echtgenoot onder vonden. C. J. BLOK. Instituteur. De Boekhandelaar J. C. de BUISONJÉKanaahveg over Tivoli, berigt zijne geachte begunstigers, de ontvangst van eene aanzienlijke partij van de nieuwste modellen BEHANGSELPAPIEREN EN EAÏÏDEN, welke tot de civielste prijzen worden afgeleverd. De mo dellen zijn op aanvraag ter bezigtiging te bekomen. is van meening op Donderdag 2A Maart 1859, 's mor gens 10 ure, ten huize van P. van WIJNGAARDEN, aan den Kanaalweg te den Helder, publiek te verkoopen: Eene groote Partij Rood, Wit en Blaauw Baai, Rok- kenstreeptBlaauwe en Bruine DuffelPilo Amers- soort of Marseillegedrukte Calicots, Sloffen voor VrouwenkleedjesCachemirenBedden Bonten BeddenlijkVries BontBlaauw Duffelsche Pijekkers, Roode Baaijen Hemden, Roode en Blaauwe Borstrok ken, Rood Baaijen Onderbroeken, Pilo en andere Werkbroeken, Boezelaars, Zakdoeken, Rood Baaijen Vrouwenbroeken, Dekens en wat er verder te voor schijn zal worden gebragt. Kijkdag 23 Maart. Op 4 weken crediet. Zegt het voort. Die iets te vorderen heeft van BROER de VRIES, in leven Matroos bij de Marinegewoond hebbende te Helder en den 6den Julij 1858, in 's Rijks Marine Hospitaal te Willemsoord overleden en wiens nalatenschap is beschouwd als te zijn onbeheerd, gelieve daarvan ten spoedigste op gave te doenaan den ondergeteekendeals bij dispositie der Arrondissements-Regtbank te Alkmaarvan den Pi Januarij 11.benoemd tot Curator. Nieuwediep 5 Maart 1859. P. GROEN. Op zeer aannemelijke voorwaardenzoo omtrent den prijs, als de wijze van betaling, bestaat er bij den on dergeteekende gelegenheid, tot den aankoop UIT DE HAND van eenige perceelen GRONDStot het bouwen van Woon- of Pakhuizen. Heeren aannemers en particulieren worden op deze gelegenheid bijzonder opmerkzaam gemaakt. Aders bij II. P. LIOTARTte Helder. Op Donderdag den 17den Maart 1859, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van P. JONGKEES in de lange straat aan den Helderten overstaan van den deur waarder H. P. LIOTART, van: bestaande in Chiffonnières Ladetafels Een staand Ilorologie; Tafels, Stoelen, Spiegels en Schilderijen; Koper, IJzer Tin, Blik, Glas- en Aardewerk. VOORTS: Ledikanten, Bedden met derzelver Toebehooren, Ge maakte en Ongemaakte Kleederen,- eenige Straatlan lantaarns, en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Alles daags vóór de Verhooping te zien. nieuw ontvangen eene ruime sortc- ring Heeren en Dames Laarzen, Schoenen en pantoffelsbeste vetleeren loop Laarzenhooge en lage SchoenenKinder-Meisjes en Jongens Laar zen, alles deugdzaam en vertrouwd werk. Tevens een ruime sortering van alle soorten van Petten, alles tot zeer lage prijzen, ÜEd. Dw. Dienaar, L. J. T. SCHILLING.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2