MANUFACTUREN. PUBLIEKE VERKOOPIM; W- minvmw Goud- en Zilverkashouderij Eene aanzienlijke Partij Manufacturen, TE ALKMAAR, JUWEELEN, S. HENB ACH, A. DOYER Jzoon., Men presenteert op Woensdag den 9 Maart 1859 en volgende dagentelkens des voormiddags ten 10 ure voor het huis van den Heer G. J. WüBBEaan het Nieuwediepten overstaan van den Notaris P. A. BEETS, in het openbaar te verkoopen BESTAANDE IN Diverse Lakens, Duffels, Baaijen Bevers, Bucskings Damasten en Saaijen Broekstoffen CasinetsBoezel en RokstreeptFluweelNanquinets en Dubbeldraads PiloosEngelsch LederGeruite en andere Kleedjes Stoffen, Barege, Jacconats, NeteldoekenBonten, Zwar te en gekleurde Zijde, Vesten-SatijnZijden, Wol len en Katoenen Franjes, Binnenwerk en Blonde ChalsChaleslongsOmslagdoekenZijden en Katoenen Foulards HalsdoekenFichus en BoezelaarsHalfhem- den, Overhemden en Boorden, Tafelkleeden Chemi- setten, Kragen en Mouwen, Bloemen, Vederen en Linten, Bedspreijen Kanten, Tulles en Neiges, Mut sen Mantels en MantillesStroo- en andere Hoeden Pelterijen, Voilleltes Handschoenen ongebleekte Brei katoen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles op den verkoopdag voor een ieder te zien. op Dingsdag, den 15 Maart e. k. en volgende dagen, aan vangende des morgens ten 10 uur, ten huize van den Vendumeester J.E. CROLL, aan de Langestraat, aldaar, van eene zeer aanzienlijke partij en meer andere VOORWERPEN, voorkomende in eene Alles behoorende tot den boedel van en nagelaten door nu wijlen den Heer JAN KLEIJ, in leven Goud- en Zil verkashouder te Alkmaar. Al hetwelk te bezigtigen zal zijnparticulier op aan vrage, Donderdag den 10, voor de buitenlieden Vrijdag en Zaturdag, 11 en 12 en voor ieder den 14 Maart aan staande, van des morgens 10 tot des namiddags 5 uur. NB. Gedrukte notitiën zijn op franco aanvrage ten voor zegden huize gratis te bekomen De KOMMISSIE uit de Deelgenooten in het WAARBORG-GENOOTSCIIAP voor WE DUWEN, benoemd door de Leden opl8Febr. 11, berigt, dat zich voor de gemeente Helder c. a.bereid heeft verklaard om als CORRESPONDENT van deze Kommissie op te tredende Heer aldaardie bij deze als zoodanig door haar wordt erkend. 2o. Dat zij mitsdien de Deelgenooten in of nabij die plaats verzoekt, de stembilletten aan dien Heer te doen toekomenbij wien inlichtingen zijn te bekomen en blanco stembiljetten zijn verkrijgbaar gesteld voor hen, wier biljetten zijn te loor geraaktof die op de reeds uitgebragte keuze wcnschen terug te komen. 5o. Dat zij daartoe bij vernieuwing dringend aanbe veelt den door zoo velen gekozen Candidaat, den Heer omtrent wiens geschiktheid zij verwijst naar de Adver tentie van H.H. Kommissarissen (zie Handelsb. van 1 dezer.) 4o. Dat zij, ofschoon de stemopname niet voor 15 dezer kan plaats hebbenverzoekt de biljetten zoo spoc dig mogelijken wel uiterlijk op 10 dezer in te leveren Amsterdam 2 Maart 1859. De Kommissie voornoemd E. WARNSINCK, Prinsengracht, Z418, Yoorz. J. M. UHLENBROEKSingelF 548, Thesaur. F. BEUDEKER, PrinsengrachtJJ 240, Secret G. L KRUSEMAN, O.Z. Achterburgwal, B 251 Mr. C. L. DIEMONTHeerengracht, RR 229. J. LUGT, Prinsengracht, JJ 258. D. DROST, Amstel, Z 572. J. van BONGA, Nieuwendijk H 57. Naar aanleiding van het bovenstaande, worden H. H Leden van gemeld fonds uitgenoodigd tot bijwoning eener Vergadering op Maandag 7 dezerdes avonds 71-ure, in de zaal van het Noord hollandsche Koffijhuis te Helder, welke zaal gedurende dien avond van dat uur af, voor het overige publiek zal zijn gesloten. Het belang der zaak en de overtuiging dat liefde voor en gehechtheid aan vrouw en kinderen, zorgt tot na den doodmaken elke aansporing tot eene getrouwe opkomst overbodig. REINBACH HelderDijk 422. ECS- Al degene die iets te vorderen bebben van den ondergeteekendeworden verzocht hunne pretentiën in te leveren, vóór 15 dezer. G. J. WUBBE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3