PUBLIEKE VERKOOPÏNG TT 1 I IL Twee goed gemeubeleerde Kamers GEMASKERD BAL, Bal Masqué et Paré. SALON DES VARIÉTÉS. ionii 110 O GE GO OCHELK UNS T MIMISCHE Ei\ PLASTISCHE VOORSTELLINGEN MUZIEK in BURGERLUST MUZIEK voor den DANS, publiek Ie verkoopen: P. m. 8 W agens Hooi. 1400 Bos Roggeslroo. 15 mudden rogge en een partij Yoerstroo. 40 LAMSCHAPEN. MAKELAAR in alle VAKKEN, de Heer A. P. KOORN. zijn billijk te verhuren. EEN MAGAZIJN VAN COSTUMES MUZIEK VOOR DEN DANS. TE Men presenteert ten overstaan van den te Texel re- -iderenden Notaris JOHANNES LUDOVICÜS KIKKERT op Maandag den 14e Maart 1859 des morgens 10 ure aan de KOOG, 80 LAMSCHAPEN20 ENTERLINGEN2 RAMMEN, 4 KALFKOEIJEN, 2 tweejarige SCHETTERS, 2 jarige dito. 1 KAPWAGEN, 1 BOERENWAGEN, 1 driewielde KAR1 Zeeuwsche PLOEG en eene aanzienlijke Partij BOEREN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN. VOOR TS Eenige MEUBELENen hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Op Dingsdag den 15e Maart e. k des morgens 10 ure, op het Marktplein aan den Burg Op Donderdag den 17 Maart e.k, des morgens 10 ure, hij de Hofstede DORDRECHT in den Polder Eijerland WERKPAARDEN van 57 en 8 jaar5 twee jarige PAARDEN 6 KALFKOEIJEN 4 VAARSFN 2 jarige SCHETTERS, 40 LAMSCHAPEN, 17 EN TERLINGEN 1 Texelsche RAM. Voorts 3 BOERENWAGENS, 2 PLOEGEN, 5 EGGEN, 1 MOLBORD, 1 ROLBLOK, WINDMOLEN, ZEEVEN, DORSCH- en SCHOONKLEEDFNHAMEN en TUI GEN en verdere BOEREN- en BOUWGEREED SCHAPPEN. Die gading hebben, komen ten tijde en plaatse gemeld. ZEGT HET VOORT. Door den GEMEENTERAAD van Texel is benoemd tot Binnenhaven No. 29. op Dingsdag 8 Maart aanslaande, ten huize van C. vax LOON, in het Wapen van Haarlemaan den Kanaalweg. Entree 40 cents in vertering. Aanvang des avonds ten acht ure. IN T LOKAAL TIVOL1, op Dingsdag 8 Maart. zal gedurende den 7den en Ssten UITGEPAKT ZIJN. Entree en dans vrij. Aanvang ten 8 ure. Op Zondag den 6 Maart 1859's avonds 7| urezal door den Heer D. L, BAMBERG, Ilofméchanicuseene IN DE BIET worden gegeven. Hij zal bij die gelegenheid alles trach ten in het werk te stellen zijn alouden roem te handha ven, om zijne geëerde bezoekers een aangeuamen avond te verschaffen. Prijzen der Plaatsen: 1e rang 70 et, 2e rang 40 et, 5e rang 25 et. Op de bovenzaal kunnen de plaatsen besproken worden Na de voorstelling op de bovenzaal Entree en dans vrij. op Zondag den G Maart 1859 en voorts alle Zondagen. ENTREE EN DANS VEÏJ, aan het Hoofd, bij J. II. JANSSEN, op Zondag den 6 Maart 1859. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. NIEUWE DIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4