M 20. S 1! E L D E !l S 01E m BEKENDMAKING. DONDERDAG 1TIE TTW S T IJ D 11T G 3 1T. 10 M A A 11 T. Wordt uitgegeven op Z o n d a g en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Br., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal fl 30 Franco per post »1.50 Enkele nommers«010 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. De BURGEMEESTER der gemeente Heldermaakt ter voorkoming van ongelukken, aan de ingezetenen bekend dat met den 15 dezer de schietoefeningen op de Hors, met het geschut van Zr. Ms. instructie-vaartuig Pro Patria weder zullen aanvangen. Wanneer er gescholen zal worden, zal er eene roode vlag van de voortop van genoemd vaartuig worden ge- heschen. Zoolang deze vlag waait zal het strand op de Hors op eene afstand van 5600 Ned ellen in de rigting van den Stuifdijk onveilig zijn. Genoemd gedeelte van de Hors zal worden afgepaald door paaltjes met bordjes waarop geschilderd zal zijn „Zr. Ms. instructie-vaartuig Pro Patria". Aan hel einde der rooilijn zal eene blaauwe en op de Ambtsnollen eene nederlandsche vlag worden geplaatst. Ofschoon men zich builen de boven omschrevene grenzen veilig zou kunnen achtendient men in acht te nemendat wanneer er springgranaten worden geschoten de stukken dezer projectilen tot over die grenzen kunnen worden geworpen en het alzoo raadzaam is zich in dit geval ook niet aan de binnenzijde des stuifdijks in de Mok op te houden. Verder wordt in herinnering gebragtdat het verboden is de projectilen en verdere materialen welke op genoemde plaats liggenop te zoeken en zich toe te eigenenzul lende deze handeling worden beschouwd als ontvreemding van Rijks goederenen degenen die zich onverhoopt hieraan schuldig maken, als zoodanig worden gestraft. Helder den 7 Maart 1859. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. >- HELDER en NIEUWEDIEP, 9 Maart 185? Zr. Ms. korvet Juno, was den 8sten Jan. naar Laguayra vertrokken, om den heer Rolandusbenoemd consul-generaal der Nederlanden bij de repubiek Venezuela, over te brengen. Den 1Sden is de Juno terugkomen. De lieer van Rees wordt binnen kort alhier verwacht met het saldo der schadevergoeding welke Venezuela aangenomen heeft te geven aan de verjaagde Israëlieten uit Coro. Zr. Ms. schooner Schorpioen, die den Ssten naar St. Domingo was vertrokken, is den !9den te ruggekomen. Door den Minister van Oorlog zijn aan al de militaire au toriteilen bevelen gegeven, dat Z. M. verlangt, dat door de officierenonderofficieren en verdere manschappen van het le ger, onder de wapenen in dienst zijnde, de keelbanden van de scliako onder de kin worde gedragen. Een overblijfsel van middenecnwsche gebruiken is nog steeds in sommige streken van ons vaderland in zwang. Zoo bestaat in den omtrek van 's Hertogenbosch nog hel tafelenof beter gezegd hel maken van ketelmuziek, dal gewoonlijk des zalurdags-avonds geschiedvoor de woningen van minnaar en minnaressedie van elkander afzien. Een zoodanige volksde- inonslralie had onlangs in de gemeente Schijn del plaats. Ne gen der belhamels zijn te dier zake door het kantougeregt te Boxtel lot eene gewone gevangenisstraf veroordeeldals zijnde schuldig bevonden aan het maken van beleedigend nachtge rucht, storende de rust der ingezetenen. De vrouw van den brievenfacleur Vonk is op het 2de ge sticht te Vecnhuizendoor zekeren kolonist Marchanmet een mes zoodanig gestokendat zij dien (en gevolge onmiddelijk is overleden; de steek zou zijn toegebragt juist in het hart. De vrouw laat haar man met 7 of 8 kinderen na. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederen regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsin: f 0 35 Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever ZEVENTIENDE JAARGANG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1