M 21. HELDERSCHE es ffiWEDIEPER COIIIAM. XTIEU7T 3 «3P IJ D 2 IT 3 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 12 Maart 185?. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG In tic zitting van den gemeenteraad op jl. Dingsdag den 8 dezer was de Heer J. Bakker afwezig. De Burgemeester opende de vergadering en do aantcekcnin- gen van liet verhandelde in de vorige zitting werden gelezen en goedgekeurd. Het kohier der belasting op de honden voor het dienstjaar 1839 werd vastgesteld tot een bedrag van /"5J8, te weten voor 107 losloopende houden a fa. en 227 honden die voort durend vast moeten liggen a/1. Voor buitengewone diensten bij de verpleging van zieke ar menten laste der gemeente in 1858 werd aan W. ten Broe- ke eene gratificatie toegekend. Ter verkrijging van een geschikten en kortoren weg tot gemeen schap van de zuid- en westzijde van het heldersche kanaal en de nieuwe bebouwing in den hclderschen polder, werd, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten dezer provincie, tot den aankoop besloten van een gedeelte der pereeelcn Sectie A. N. 1397 en 2376 loebehoorendc aan het Domein en gele gen achter den molen de Eendragt. Uithoofde der toegenomen bevolking en de uitgestrektheid der bebouwing in de gemeente, werd, op voorstel van Burgemees- i ter en Wethouders en eene Commisie uit den Raad, besloten, met den eersten Julij 1839 voor de geneeskundige behandeling der armen, een tweeden geneesheer aantestcllen. Op voorstel van het dagelijksch bestuur werd goedgevondeneen der aan de gemeente tocbcboorendc liggingsstukken vroeger bij het korps Mariniers in gebruik, aan het Burgerlijk Armbestuur aflestaanom bij dringende behoeften aan de armen te worden uitgereikt. Tevens werden Burgemeester en Wethouders gemagtigd ccui- ge oude schuttersgeweren te doen verkoopen. De voorzitter gaf herigt van de plaatselijke schoolcommissie ont vangen te hebben, en aan de Leden te zullen mededeelen een beredeneerd verslag en daarbij beboerende tabclleo ntrent den toestand van het onderwijs in deze gemeente, ingezonden ter voldoening aan Art. 61 der wet tot regeling van het lager on derwijs. Overeenkomstig een voorgesteld plan van de Commisie voor onderhoudswerkenwerd besloteneen nieuwen weg naar liet kerk - hof te maken langs den huisduiuer weg, en vervolgens over het land van particulieren. Om die zaak tot rijpheid te brengen werd het dagelijksch bestuur gemagtigd al het noodige voorte- bereiden. Een adres van het kerkbestuur der Israëlitische Gemeente al hier, ter bckoming cencr geldelijke ondersteuning voor den op bouw van een schoollocaal bij die gemeente, werd, na de le zing, tol nadere overweging aangehouden. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders, om, binnen, weinige maanden, onder nader vasttcslcllen voorwaarde, ovcr- tegaan tol den openbaren verkoop van cenigc erven aan de voor zijde van de Nieuwstad langs het heldersche kanal werd goed gekeurd. Na de mcdedeeling van eenige ingekomen stukken werd de vergadering gesloten. Den 16den dezer vertrekt de O. I. landposl over Sout- hampton. Naar wij vernemen wordt op 's rijks werf alhier eene kanonneerboot ingerigt op de wijze van drijvende batterijtot welk einde zij van zware ijzeren verschansingen wordt voorzien waartoe platen van 7| ned. d. zullen worden gebruikt. Wan neer zoodanige boot gereed is, zal men daarop, aan de Hors bij Texel, met GOpondcrs proeven nemen. De burgemeester, strandvonder der gemeente Katwijk, heeft voor de derde maal de reglbebbendcn opgcrocpen^rtTïïir^ onderstaande, aan het strand te Katwijk aan Zee aaueespoèWe ADVERTENT1EN worden aangenomen tot Zater dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f0.15. Zegeiregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate it-r ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever ZEVENTIENDE JAARGANG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1