PUBLIEKE VEBKOOPING goederente weten Een scheepsmastlang 84 rhijnlandschc voeten, dik 14 duimen, geheel ongemerkt; ecnc scheepssloep gemerkt Trinity Guernsey. De miliciens der ligting van 1858, welke met den 1sten der volgende maand in actieve dienst zullen worden gesteld, s <i voor zoo verre zij tot de acht regimenten infanterie en het regiment grenadiers en jagers behoorenzullen, voor zoo vee! dit bij opgcmelde corpsen voorhanden is, met het nieuw model ledergoed gewapend worden. Uit Nijmegen wordt gemeld, dat een infanterist, die van diefstal beschuldigd in de politiezaal zatzich het leven heeft willen benemen door liet gebruik van kopjes van lucifers, die die hij zich had weten te verschaffen. Tijdig aangebragte geneeskundige hulp heeft evenwel de volvoering van dit voornemen verijdeld, zoodat de patiënt, naar het hospitaal overgebragt zijnde, buiten gevaar scheen ti zijn. Als een bewijs, dat er in de streken van Friesland ook goed kan gemest worden, dient, dat in de vorige week te Goredijk door de gebroeders Kali, ten huize van den loge menthouder de Wal, een os is geslagtdie het enorme gc- wigt had van 1470 halve ned. ponden vlecsch, 252 aan vel, dus te zamen 1722 halve ried. ponden. Deze os is gemest bij den heer J. A. van der Sluis, te Heinrik. Een particulier schrijven uit Wccnen meldt, dal de keizer, op het laatste bal aan het hof, zich langen tijd met den pauselijken nuntius heeft onderhoudenca hem toegevoegd zou hebben: »Ik verzoek u aan Z. II. te melden, dat hij, wat er ook gebcure, steeds op mij zal kunnen rekenen; ik zal hem nooit verlaten." BURGERLIJKE STAND Van 5 12 Maart 1859. GEHUWD: W. F. Romijn en M. Wolter. W. F. IIoop en C. G. Smits. E. Visser eu A. Quak. J. Geervliet en P. Postma. C. Duinker en E. M Sjoukcs. K. J. Land strom en G. Buijs. D. Leijen en V. Duinker. BEVALLENII. de Jong geb. Verboom Z. M. Kraak geb. Kuijper Z. C. C. Bcrghauser geb. Peereboom D. B. Drijver geb. de Wijn D. M. Metselaar geb. de JongZ. J. Mulder geb. Kuipers Z. N. Kuiper geb. Bijl D. C. Schenk geb. Filmer D. J. J. Ricmers geb. Smit Z. W. Kaan geb. Noot Z. M. Pool geb. Gerssen D. A. Visser geb. Ossen D. N. Kater geb. Snip Z. C. Bak ker geb. Keijsering Z. E. van Vaalcn geb. Hoek Z. E. C. Winter geb. Bosch D. Levenloos aangegeven 2. OVERLEDEN: A. Former. 1G j. C. G. F, Bosch 6 w. A. Korff 67 j. A. Freriksen 5 m. J. Wesscl 4 j. G. Fluiter 7 j. J. P. Buijs 76 j. C. M. Scheller 2 j. Ambtshalve ingeschreven 2. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP9 Maart. Niets. 10 Maart. Ulysses, Schout, Banjoew. vertr 16 Nov. Decima, Janse, Oud Calabar, 1. v. Grimsby. Zeester, Zoetelief, Curagao. Lion (st.), Londen. Minister Thorbecke (st.), Hult. lt Maart. Humbold, Schierenberg, Padang. Gouv. v. Ewyck, Zijlstra, Huil. Captain, Lamb, Sunderland. Blossom, Olivier. Newc. UITGEZEILD NIEUWEDIEP 9 Maart. Niets. 10 Maart. Flora, (stLonden. Twenthe, (st.) Huil. Te Parijs hebben jl. zondagnacht 5 a 600 publieke bals plaatsgehad. Het prov. geregtshof van Overijssel heeft ccnen ex-gemeente ontvanger te Almelo, wegens 142 vervalschingen in consent-biljetten en even zoovele vervalschingen in het slrook- regisler, veroordeeld lot 5 jaren tuchthuisstraf en 284 geldboe ten van ƒ50. Het cngclsche gouvernement heeft de sardi- nische regering ernstig aangemaandom geenc maatregelen te nemen, die Oostenrijk konden bclccdigen of den vrede storen. In de nabijheid van Middelburg is jl, zaturdag een levende jonge inlandsche arend gevonden en opgevangen. In de re sidentie is ecne tentoonstelling van blocmbouquetlen gehouden. Door den minister van finantiën is over de maand Febru arij weder ruim 105,000 gulden aan suikerbelasting in de al- gemccne offerkist gestort. Professor Millemaijer te Hcidel. berg zal binnen kort hel SOjarig jubileum als hoogleeraar vie ren. Het doopinaal van den kleinen prins van Pruissen be stond uit 160 couverts. Het aantal scheepstimmerlieden is op de rijkswerven van Engeland vermeerderd. AD7SEÏS1TTISIT. Tot onze innige droefheid is overledenMARIA VENNIK, huisvrouw van T. J. GEURST, in den jeugdigen leeftijd van 29 jaren en 6 maanden. Uit naam der Familie, 12 Maart 1859. de Wed. C. VENNIK. op Zaturdag 19 Maart e k.'s avonds 8 ure ten huize van den Logementhouder P. SPIGT aan de binnenhaven, ten overstaan van den Notaris W. J. I1IDDE BOKvan van eene groole partij AFBRAAK, benevens BATTINGS, NOORDSCHE DEELEN COLTERS en wat verder zal worden aangeboden. Liggende alles op den verkoopdag behoorlijk genum merd op de achterbinnenhaven. Nadere informaliën ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voormeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2